Рефераты. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації


Прикметники з суфіксом –ly, прикметники на –ml і –less та абстрактні

іменники на –ness, –ship, -dom також вільно утворюються від французьких

основ.

Англійські префікси un-, fore-, over-, -be можуть приєднуватися до

основ запозичених слів: unaided, unijambist, forecast.

Слова ,складені з елементів запозичених з різних мов або з елементів

частково запозичених та частково споконвічних слів називаються гібридами:

beautiful (фр.корінь + англійський суфікс), unijombist (англ.префікс +

фр.корінь).

Ступінь фонетичної асиміляції теж може бути різним. Якщо в англійській

мові вже були всі звуки , що з них складаються запозичені слова, то вони

відтворюються точно; якщо залишилися якісь звуки, яких немає в англійській

мові, кожен з них замінюється близьким звуком англійської мови.

Після повної фонетичної асиміляції слова в слові, всі звуки історично

змінюються.

Фонетичні зміни в запозиченому слові легко прослідити з історії слова

nature, що є латинським за походженням і яке потрапило в англійську мову з

французької. По-перше, перемістився наголос з останнього складу на перший.

В англійській мові немає звука, схожого на французький [u], тому він був

замінений на англійський звук [ju]. Tj [tj] розвинулось афрікоте [t?]. У

відкритому складі під наголосом довге a переходить в [ei], а ненаголошене

[u] редуцюється в [oi] та [r] стає німим.

В різних частинах мови наголос відбувається з різним ступенем повноти.

Найбільш послідовно він відбувається в іменниках і прикметниках, за

виключенням тих, в яких перший склад був префіксом. Префікси залишилися

ненаголошеними.

Французькі запозичення-неологізми асимілюються мало і залишаються

іншомовними і за орфографією і за вимовою. В них зберігається назалізація

голосних, зберігається наголос на останньому складі: visagist, frisee.

Латинські запозичення, потрапивши в англійську мову, не тільки

прийняли нову систему граматичних форм, але й нерідко переходили в іншу

частину мови.

Загальна проблема запозичення елементів однієї мови іншою включає в

себе вкладний комплекс питань різного характеру. Найбільш актуальними з них

є такі:

- яке мовне явище є запозиченим;

- причини запозичень;

- види мігруючих елементів;

- освоєння слова в мові що позичає і різні сторони його освоєння;

- ознаки освоєння іншомовного слова, які дозволяють вважати його

запозиченим.

Для входу слова в систему мови що позичає необхідні умови:

- передача іншомовного слова фонетичної граматично засобами мови

що запозичує;

- співвідношення слова з граматичними класами та категоріями мови

що запозичує;

- фонетичне та граматичне освоєння іншомовного слова;

- словотвірна активність слова;

- семантичне освоєння;

- регулярне вживання в мові.

Але деякі умови не є обов’язковими, наприклад, фонетична і граматична

асоціації слова та його словотвірна активність.

Висновки до розділу II

Дослідження особливостей запозичень-неологізмів останніх десятиріч

дозволяє зробити висновки:

- Більшість неологізмів-запозичень були запозичені з французької

мови ( %), з інших мов - %;

- Запозичені слова можна класифікувати: по джерелу запозичень, за

ступенем асиміляції, по тому, який аспект слова запозичений. За

цим принципом запозичення-неологізми розділяються на:

фонетичні, кальки, семантичні і запозичення словоскладаючих

елементів;

- Запозичення розподіляються повністю асимільовані та частково

асимільовані;

- Основними центрами атракції неологізмів-запозичень є наступні

суспільні галузі: культура, політика, наука, техніка,

повсякденне життя.

Розділ III. Дослідно-експериментальна програма

по формуванню загально-лінгвістичної компетенції

учнів в процесі вивчення неологізмів-запозичень

в сучасній англійській мові.

3.1. Педагогічна думка про необхідність вивчення системи мови в її

динамічному розвитку.

Звертаючись до праць видатних педагогів та письменників, можна

зазначити, що ще багато років тому проблема мови (і іноземної також) у її

всебічному розвитку викликала великий інтерес.

М.І.Чернишевський характеризував мову так, що вона з усіма її

недоліками гнучка та багата у кожного народу, розумове життя якого досягло

високого розвитку. Також, звертаючись до іноземних авторів, можна

прослідкувати дуже схожі думки. І. Песталоцці нагадував, що коли людина

хоче розтлумачити для себе будь-який предмет, вона має звернути увагу на

три головні моменти: скільки різних предметів знаходиться перед її очима,

як вони виглядають, які мають форми та контури, як вони називаються, як

кожен з них можні виразити за допомогою звука та слова.

Іноземна мова привертала багато уваги різних вчених, філософів та

психологів. Видатний філософ Франції Вольтер говорив, що знати багато мов –

означає мати багато ключів до одного замка.

Характеризуючи значення слова, К.Д.Ушинський писав, що кожне слово

мови, кожна його форма є результатом думки і почуття людини, через які у

слові відображаються природа країни і історія народу.

Мова завжди збагачується та поповнюється новими словами. Так,

Бернарден казав, що мови збагачуються різними словами настільки, наскільки

вони збагачуються ідеями.

Важливість практичного використання цього матеріалу при вивченні

іноземної мови зумовлюється тим, що вивчення запозичень-неологізмів є одним

з основних аспектів вивчення лексики будь-якої мови, тим більше, що

англійська мова на 70% складається з запозичених слів. Таким чином,

запозичення – це одне з основних джерел поповнення словникового складу

англійської мови. Неологія тут відіграє важливу роль. Зрозуміло, що

лексичні одиниці, які використовуються в учбовому процесі, мають

відповідати реаліям сьогодення.

Приходячи до використання неологізмів-запозичень, маємо зазначити, що

вони відносяться до слів, які регулярно поповнюють словниковий склад мови.

Аналіз програм для середніх загальноосвітніх шкіл з курсу іноземних

мов показує, що вивчення запозичень-неологізмів та шляхів їх адаптації у

мові взагалі не вивчається.

У зв’язку з об’єктивними причинами (необхідністю вивчення в школі

слів, які відповідають реаліям сьогодення, необхідність розширити знання

учнів про шляхи слів, які потрапили в англійську мову шляхом запозичення та

їх адаптацію у мові, необхідність вивчення живої, розмовної англійської

мови є позитивний інтерес до слів цього типу), багато методистів вважають

необхідним перегляд шкільних програм. Доповнення до програми мають

розширювати використання неологізмів-запозичень з елементами їх

співставлення з одиницями рідної мови, має підкреслювати зв’язок запозичень

з історією країни, мова якої вивчається, у реаліях життя та менталітету її

народу.

3.2. Програма дослідно-експериментальної роботи по формуванню загально-

лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення неологізмів-запозичень в

англійській мові.

Програма дослідно-експериментальної роботи передбачала вивчення

вихідного стану загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення

особливостей адаптації неологізмів-запозичень в сучасній англійській мові.

Для цього ми провели констатуючий експеримент.

Констатуючий експеримент проводився під час проходження психолого-

педагогічної практики у середній школі № 4 в 10-Б та 10-А класах. Його

метою було з’ясувати:

- реальний рівень знань учнів про словниковий склад англійської

мови,

- рівень систематизації знань про неологізми-запозичення та шляхи

їх адаптації а англійській мові,

- рівень умінь і навичок використання неологізмів-запозичень.

Під час проведення констатуючого експерименту учням було запропоновано

виконати такі завдання:

Завдання 1.

1) Наведіть приклади слів з суфіксом –eur. З якої мови були запозичені ці

слова.

2) Поясність значення неологізмів-запозичень: aiki-jutsu, babushkaphobia,

boutique, glasnostian, perestroika, khozraschot, vizagist, kletten

prinrip, paneer, dyskanyosis, privilegentsia, refuseniki, kelim, haar,

angst, blitz, untermensch, auteur, fatwa, samirdot, reitgeist, troika,

favla, ska, sprinter.

Завдання 2.

1) Напишіть слова, які утворюються за допомогою префіксів: un-,

2) Поясніть їх значення

Завдання 3.

1) Перекладіть українською мовою такі неологізми-запозичення: bhandra,

pryzhok, gaide, frisee, fromage frais, pкcher, tranche, unijambist,

nashi, wariboshi, raitech,kletten prinrip, Nirinny, intifada, paneer,

cruzado, dyskanyosis, ИL NI?O, escrima, gado-gado, gouger, haar, hout

ton, honcho, ikat, kelim, luon, mohi-mohi, monnet, refusenik,

telenovela, nouveou roman, nosh noov, glitch, fatwa, ayatollah, nacho.

2) Скажіть, з яких мов були запозичені ці слова?

3) Які значення вони мають?

4) Напишіть речення з цими словами.

Констатуючи експеримент проводився під час першого факультативного

заняття.

Експеримент проводився у формі самостійної роботи і мав завдання з

поступово наростаючою складністю.

Результати констатуючого експерименту відображено у таблиці , де

виконання завдання характеризувалося такими характеристиками: повна і

правильна відповідь на усі пункти завдань, правильний переклад та правильне

наведення прикладів.

За результатами якості виконання вправ учнів було поділено на три

групи.

Якісний рівень загально лінгвістичної компетенції учнів в процесі

вивчення особливостей адаптації неологізмів-запозичень в сучасній

англійській мові характеризуються так:

- високий рівень загально лінгвістичної компетенції – учні

правильно, або практично правильно (більше 90%) виконали

завдання,

- середній рівень – учні правильно виконали більш ніж 50%

завдання,

- низький рівень – не виконали або виконали неправильно більш ніж

50% завдання.

Таблиця

|Всього |Завдання |Високий рівень |Середній рівень |Низький рівень |

|учнів | | | | |

|34 |№ 1 |8 (25,5 %) |12 (35,3 %) |14 (41.2 %) |

| |№ 2 |5 (14,7 %) |12 (35,3 %) |17 (50 %) |

| |№ 3 |3 (8,8 %) |8 (23,5 %) |23 (57,7 %) |

Спостереження за якісним та кількісним складом виконаних

десятикласниками завдань дозволяють зробити наступні висновки:

- незначна кількість школярів показала своє розуміння запозичень-

неологізмів та їх перекладу,

- ті учні, які виконали більше половини завдання, зробили це,

спираючись не на системні знання, а на інтуїцію та знання

реалій сьогоднішнього світу, на асоціативне мислення.

Перше та друге завдання не викликало дуже великих труднощів, а

завдання, яке вимагало пояснення шляхів адаптації запозичень-неологізмів в

англійській мові та їх переклад викликало великі труднощі у учнів.

Під час виконання труднощі викликали такі слова: pecher, bhandra,

unijambist, tranche, nirinny, waribashi, nashi, ИL NI?O, crurado, gado-

gado, gouger, raiteku, rootique, mohi-mohi, ikot, fatuva, ayatollah та

деякі інші.

Таким чином, реалізація знань із психології і шляхів запозичення

неологізмів під час проведення констатуючого експерименту дозволяє говорити

про низький рівень володіння системними значеннями про словниковий склад

англійської мови.

Дослідно-експериментальна робота передбачала проведення факультативу в

10-Б класі. На факультативних заняттях учні розбирали походження

неологізмів-запозичень, шляхи їх адаптації, в сучасній англійській мові.

Після вивчення теми “Неологізми-запозичення в сучасній англійській мові”,

була проведена самостійна робота, на якій запропоновані ті ж завдання. За

результатами виконання вправ учні також були поділені на три групи, і

визначились рівні успішності виконання завдань. Це показано в таблиці :

|Всього |Завдання |Високий рівень |Середній рівень |Низький рівень |

|учнів | | | | |

|34 |№ 1 |9 (26,5 %) |21 (61,7 %) |4 (11,8 %) |

| |№ 2 |8 (23,5 %) |20 (58,8 %) |6 (17,7 %) |

| |№ 3 |9 (26,5 %) |22 (64,7 %) |3 (8,8 %) |

Спостереження за якісним і кількісним складом виконаних завдань

десятикласниками дозволяють зробити наступні висновки:

- значна кількість учнів показала своє розуміння запозиченої

лексики в англійській мові, перекладу неологізмів-запозичень та

розуміння шляхів адаптації запозичень-неологізмів,

- ті учні, які виконали більше половини завдань (середній

рівень), зробили це впираючись на системні знання, які вони

здобули під час факультативних занять, а не на інтуїцію, як це

було раніше.

Аналіз результатів експерименту показує, що знання засвоюються учнями

системно під час проведення факультативу, і в них немає значимих труднощів

з виконанням завдань.

Таким чином, можна говорити, що недостатня увага до формування знань

про словниковий склад англійської мови позначається на якості знань, умінь

і навичок, які застосовуються переважно в стандартних та знайомих

ситуаціях.

Тому є необхідність підвищення рівня знань учнів про словниковий склад

англійської мови шляхом проведення факультативів або ж доповнення в шкільні

програми.

В основу проведення формуючого експерименту було покладено результати

наступного експерименту.

Формуючий експеримент проводився у 2001 році в середній

спеціалізованій школі № 4 під час проходження психолого-педагогічної

практики, і був проведений в 10-Б класі з використанням методичних

рекомендацій, запропонованих в дипломній роботі.

Програмою формуючого експерименту передбачається виконання таких

завдань:

- поступове впровадження завдань зі словникового складу

англійської мови в практику навчання в школі (під час цього

треба враховувати результати констатуючого експерименту);

- системне застосування неологізмів, особливо запозичених;

- формування умінь та навичок вільного використання неологізмів-

запозичень в усному та письмовому мовленні учнів;

- розвиток інтелектуальних здібностей учнів;

- формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі

вивчення особливостей адаптації неологізмів-запозичень;

- формування умінь та навичок правильного перекладу неологізмів-

запозичень у контексті та без нього, за допомогою словника та

без нього;

- оцінка результатів дослідження; контроль за формуванням

відповідних умінь та навичок в учнів;

- оцінка ефективності запропонованих умінь та рекомендації шляхом

з’ясування ступеня вироблення умінь та навичок розв’язувати

завдання, пов’язані зі словниковим складом англійської мови,

для чого наприкінці експерименту проводяться контрольні зрізи.

План проведення факультативних занять з теми “Неологізми-запозичення в

сучасній англійській мові”:

|№ |Зміст занять |Форми проведення |

|п/п | | |

|1 |Розвиток навичок аудіювання, |Бесіда “The English Word . Where|

| |введення нових лексичних одиниць |das it come from?” |

|2 |Закріплення нових лексичних одиниць|Бесіда “How neologisms come into|

| |в діалогічному мовленні |our life” |

|3 |Подання матеріалу про |Практичне заняття |

| |неологізми-запозичення, розвиток |“Неологізми-запозичення та шляхи|

| |навичок читання та діалогічного |їх адаптації в сучасній |

| |мовлення |англійській мові” |

|4 |Подання нових лексичних одиниць та |Дискусія “Техніка та сучасність,|

| |інформації про особливості |її переваги та недоліки” |

| |адаптації запозичень-неологізмів в | |

| |англійській мові | |

|5 |Закріплення знань про асиміляцію |Вікторина “You can do it” |

| |неологізмів-запозичень, розвиток | |

| |навичок перекладу | |

|6 |Удосконалення навичок перекладу |Гра “Найкращий знавець” |

| |слів | |

|7 |Розвиток навичок вільного |Конференція журналістів |

| |використання неологізмів в усному |“Important problems of today” |

| |мовленні | |

|8 |Перевірка сформованості умінь та |Контрольна робота |

| |навичок вживання неологізмів у | |

| |письмовому мовленні та навичок | |

| |перекладу | |

Формуючий експеримент проходив в чотири етапи. Ми не рекомендуємо

одразу подавати учням завдання саме на вивчення неологізмів-запозичень та

їх значення. Їх введення має бути послідовним і поступовим. Завдання,

запропоновані на першому етапі, мають містити знайомі учням лексичні

одиниці, серед яких є невелика кількість неологізмів.

Вчитель обов’язково повинен довести учням теоретичний матеріал, та

Страницы: 1, 2, 3, 42012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.