Рефераты. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації


допомагати їм шляхом допоміжних питань, прикладів, застосування асоціацій.

Розглянемо фрагмент факультативного заняття, проведеного на першому

(ознайомлювальному) етапі експериментальної роботи.

Тема: Неологізми-запозичення в сучасній англійській мові.

Мета: закріпити знання учнів про словниковий склад англійської мови,

збагатити словниковий запас учнів новими лексичними одиницями –

запозиченими неологізмами, розвивати логічне мислення – уміння проводити

асоціації між словами англійської та української мов, удосконалювати

навички перекладу та читання.

Завдання 1.

1) Прочитати подані нижче слова:

spritrer, ska, samizdat, nouveau, noov, nosh, nocho, glitch, garump,

fatwa, ayatollah, auteur, untermensch, gastarbeiter, favelado, angst,

blitz, telenovela, raiteku, rootique, refurenik, privilegentsia,

monnet, mahi-mahi, luau, konga criket, kelim, joor, ИL NI?O, crurado,

godo-godo, visagist.

2) Перекладіть ці слова українською мовою та скажіть, з яких мов вони

були запозичені.

3) Складіть розповідь з використанням нових слів.

Учні читають подані слова, перекладають їх за допомогою словника або

вчителя та шукають слова, які схожі за звучанням з українськими або ж

російськими словами, під час виділення та пояснення запозичених слів

вчитель спонукає учнів знаходити асоціативні зв’язки між словами. Учні

знаходять асоціативні зв’язки між такими словами як: boutique, visagist,

paneer, kelim, angst, troika, tranche, babushkaphobia, aiki-jutsu, hoar,

refusenik, auteur. Презентація розповідей та діалогів має закріпити знання

нових слів та їх правильне використання.

Завдання 2.

1) Перекладіть слова українською мовою та скажіть, з яких мов вони були

запозичені.

Під час виконання цього завдання виникають труднощі при з’ясуванні, з

якої мови було запозичене слово. У цьому випадку вчитель має підказати,

навести випадки з історії, в зв’язку з якими були запозичені слова.

Після виконання 1-го та 2-го завдань, учням пропонується відповісти, з

яких причин було запозичене слово, як воно адаптувалося в англійській мові

с часом.

Другий етап передбачає вивчення власне запозичень-неологізмів із

аналізом їх структури.

Розглянемо завдання для цього етапу на прикладі фрагменту

факультативного заняття.

Тема: Техніка сучасності, її переваги та недоліки.

Мета: Удосконалення знань учнів з формування та правильного

використання неологізмів-запозичень в усному діалогічному та монологічному

мовленні, розвиток інтелектуальних здібностей учнів, розширити уявлення

учнів про матеріальну культуру нашого часу.

Завдання 1.

1) Перекладіть неологізми-запозичення українською мовою.

2) Прокоментуйте структуру слів та шляхи їх запозичення.

3) Придумайте свою розповідь, використовуючи подані неологізми-

запозичення:

- boutique, frisee, fromage, frois, tranche, unijombist,

visagist, hoar,

- blih, angst, gastarbeiter, reitgeist,

- favela, nouweau roman, nacho, ayatollah, ska.

Це завдання включає в себе також елементи гри, яка має таку форму:

Учитель: давайте усі разом вигадаємо історію. Кожен з вас по черзі

складає речення із словом, яке є у цій вправі. Слідкуйте за тим, щоб

правильно продовжити думку вашого товариша, перед тим, як сказати своє

речення, ви можете повторити попереднє.

Третій етап (поглиблення) передбачає виконання складних вправ з метою

удосконалення вмінь та навичок учнів перекладати текст із словником і без

нього, основна вправа на цьому етапі – публіцистичні тексти англомовної

країни; на цьому етапі природною є самостійність виконання завдань учнями,

продовжується використання завдань творчого характеру.

Прикладом тут може бути фрагмент етапу факультативного заняття.

Тема: Найкращий знавець.

Мета: Удосконалити навички контекстуального перекладу слів, розвивати

логічне мислення учнів і творчу уяву про культуру країни, мова якої

вивчається.

Завдання 1.

1) Знайдіть неологізми-запозичення в реченнях.

2) Поясніть їх значення, перекладіть речення.

Приклади речень на переклад:

Aestheticienne Eve Lom developed her unique skin cleanning method

fromo years of experience with problem skins. Her aromatic oil Cleansinp

Treatment is missaged into the face then wiped away with a muslin cloth and

hot watch followedo with cold water pressed to the skin. (Cosmopolitan)

Martial arts students from all over the country come to study tree

very different fighting disciplines at Bishop Sport sports hall. Bishop’s

Sportboard. They were instructed, in escrima, aiki-jutsu and ninjutsu…

(Herts and Essex Observorio)

A few … biological grandmas go to great bengths to rejict all

traditional grandmothering duties. Actress Lauren Bocal is firm about her

babushkaphobia: “I don’t falisit or anything, that’s not my function in

life”. (Good Housekeepeng)

Bhandra has always been dance music. (News on Sunday)

Heitz’s major compitior as a boutique Cabernet producer is Ridge

Winery, was down to the south of San Francisco. (Wine)

Unusual solads from the supermarket cabinet or crinkly frise,

radicchio, chicory and lambs. (Daily Telegraph)

It will be a box office hit says Labour leoder councilor Patrick

Lolly: We are operating a policy of glasnost-opening up to the world.

(Daily Telegraph)

Домашнє завдання на цьому етапі включає в себе переклад із української

мови на англійську.

Завдання 2.

1) Перекладіть слова англійською мовою:

гласність, перебудова, айкі-ютсу, айкі-до, наші, ворібаши, килим,

госпрозрахунок, візажист, бутік, монета, бабушкафобія.

2) Складіть статтю в газету, використовуючи ці слова:

belly-bamber, bankroll, babushkaphobia, amicus brief, fromage frais,

frisee, nefusenik, cytobrush, cruzado.

Четвертий етап – заключний, під час якого проводиться контрольній

зріз, мета якого – довести ефективність запропонованих методичних

рекомендації шляхом з’ясування знання учнями шляхів запозичення; їх умінь

та навичок вільно та правильно перекладати неологізми-запозичення з

іноземної мови на рідну та навпаки, давати лексичні значення неологізмів-

запозичень, їх умінь вільно та доцільно вживати ці слова в усній та

письмовій мові.

Контрольний зріз передбачає виконання трьох завдань високого ступеня

складності. Під час проведення зрізу були використані такі завдання:

Завдання 1.

1) Перекладіть письмово наступні слова українською мовою.

2) Напишіть, у якої мови були запозичені ці слова:

blitz, angst, perestroika, crusado, frisee, boutique, fromage frais,

troika, refusenic, visagist, unijambist, tranche, pкcher, pryzhok.

Завдання 2.

1) Письмово перекладіть речення.

2) Складіть 5 речень з цими словами:

perestroika, crurado, mohi-mahi, visagist, pкcher.

Завдання 3.

1) напишіть статтю в газету, використовуючи такі слова:

glasnost, perestroika, pкcher, crurado, kletten prinrip, monnet,

escrima, koncho, hout ton.

Завдання 3 передбачає розробку індивідуального завдання для кожного

учня.

Під час дослідження ми прагнули створити умови для досягнення кожнім

учнем хороших знань з предмету, для цього учні заохочувались до праці

якомога частіше; використовувались елементи самостійного дослідження,

завдання проблемно-пошукового характеру, елементи гри та створення

позитивного впливу і ситуації успіху; під час експерименту враховувались

індивідуальні особливості кожного учня.

Застосування системного навчання та виявлення неологізмів-запозичень

дозволило учням глибше зрозуміти особливості словникового складу

англійської мови, допомогла засвоїти основні поняття неології, сприяло

оволодінню уміннями та навичками вільного правильного використання

неологізмів у мові та мовленні, допомогло оволодіти навичками перекладу,

розвитку аналітичних та творчих здібностей учнів.

Ефективність розроблених методичних рекомендацій перевірялася шляхом

з’ясування рівня знань із систематизації шляхів запозичення слів,

формування умінь та навичок використовувати знання про неологізми і

запозичення-неологізми і шляхи адаптації в англійській мові шляхом

виконання завдань з перекладу та творчих завдань.

У наведеній нижче таблиці представлені кількісні та якісні показники у

процентах.

Таблиця.

|Всього |Завдання |Високий рівень |Середній рівень |Низький рівень |

|учнів | | | | |

|34 |№ 1 |9 (26,5 %) |21 (61,7 %) |4 (11,8 %) |

| |№ 2 |8 (23,5 %) |20 (58,8 %) |6 (17,7 %) |

| |№ 3 |9 (26,5 %) |22 (64,7 %) |3 (8,8 %) |

3.3. Порівняльний аналіз результатів констатуючого та формуючого

експериментів.

У наведеній нижче таблиці, яка є результатом висновків констатуючого

та формуючого експериментів, відображених у таблицях подаються узагальнені

якісні та кількісні показники успішності учнів (у процентах).

Таблиця.

|Всього учнів |Високий рівень |Середній рівень |Низький рівень |

|До експерименту |13,2 % |28,0 % |58,8 % |

|Після експерименту |25,5 % |61,7 % |12,8 % |

У таблиці наведено усереднені показники результатів виконання завдань

під час проведення експериментів.

На її основі можна побудувати таку діаграму:

Діаграма.

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

низький середній високий

Таким чином, бачимо, що застосовування методичних рекомендацій у

навчальному процесі в середній школі буде ефективним.

Висновки до розділу III.

Підсумовуючи цей розділ роботи, необхідно зробити наступні висновки:

- Аналіз шкільної програми для середніх загальноосвітніх

навчальних закладів показав, що вивченню неологізмів та

неологізмів-запозичень зокрема не приділяється увага взагалі,

і, як наслідок цього, виникає необхідність системного вивчення

запозичень-неологізмів, як одиниць, які займають велику частину

словникового складу мови. Це, в свою чергу, обумовлює

необхідність розробки методичних рекомендації щодо вивчення

цієї теми в школі.

- Аналіз результатів формуючого експерименту, який проводився в

чотири етапи, в основу якого було покладено результати

констатуючого експерименту, підтвердив застосування

запропонованих методичних рекомендації щодо поповнення знань

учнів про словниковий склад англійської мови, для розвитку їх

лінгвістичної компетенції, розширення кругозору.

Загальні висновки

Словниковий склад англійської мови є одним цілим і постійно змінюється

– поповнюється новими мовними одиницями. Запозичення ,як процес поповнення

словникового складу мови, є одним з продуктивних способів.

Під час проведення дослідження основна увага зверталася на аналіз ряду

питань, актуальних для поповнення словникового складу англійської мови для

запозичення нових слів за останні десятиріччя.

Перед усім, вважалося необхідним вивчити найбільш важливі для теорії

англійської неології на даному етапі її розвитку питання.

Розглянуто загальну класифікацію неологізмів сучасної англійської мови

і місця, що займають в поповненні словникового складу.

Дослідження запозичень-неологізмів і місця ,яке вони посідають серед

нових лексичних одиниць, обґрунтовує необхідність їх практичного

використання, вивчення в середніх та вищих навчальних закладів. Аналіз

шкільної програми показує, що запозичення та шляхи їх адаптації у мові не

вивчаються, а результати констатуючого та формуючого експериментів дають

нам можливість вести мову про необхідність упорядкованого введення цієї

теми в учбовий процес.

В цілому характеризуючи запозичені неологізми можна відмітити, що

англійська мова приймає дуже багато слів з французької мови, ніж мови

іспанської та ін.

В сучасній англійській мові намічається тенденція до збільшення

словникового складу.

Кількість запозичень-неологізмів швидко зростає, різні сфери і галузі

людської діяльності постійно збагачуються ними, і необхідно, в міру

можливостей, прослідкувати цей процес.

Проведена робота допомогла детально розглянути цей засіб поповнення

словникового складу, але залишилося ще багато актуальних питань, які

вимагають подальшого вивчення, було досліджено далеко не всі проблеми

сучасної англійської неології.

Ця наука являє собою значне поле діяльності для всебічного вивчення,

але обсяг даної роботи не дозволяє нам розглянути всі аспекти.

Без всякого сумніву, можна констатувати, що подальше дослідження

запозичень-неологізмів, шляхів їх адаптації і зв’язки з різними галузями

діяльності людей, буде доцільнішим та необхідним.

Список використаних джерел

1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского

языка. – М.: Высшая школа, 1999. – 129 с.

2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М.: Высшая

школа, 1986. – 296 с.

3. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учебное

пособие. – М.: Высшая школа, 1991. – 140 с.

4. Тиховець Н.М. Запозичення серед англійських неологізмів (70-ті

роки)//Мовознавство. – 1988. № 6. – C. 57-63.

5. Воронцов Вл. Язык и слово // Симфония разума / Вл. Воронцов. – М.:

Молодая гвардия. 1976 – 623 с.

6. Жлуктенко Ю.А. Динамика словообразовательной системы и неологизма //

Английские неологизмы / Под ред. Ю. А. Жлуктенко. – К.:Наукова думка,

1983. – C.1-11.

7. Заботкина В.И. новая лексика современного английского языка. - М.:

Высшая школа. 1989. – 128 с.

8. Иванов А.Н. Английская неология // Сб. научн. Тр. МНПИИЯ им. М. Тореза

– 1984. Вып.227. -- C.3 – 16.

9. Липка Л. Очерки по английской лексикологии, структура лексики,

семантика слова и словообразования // Обществ. Науки за рубежом сер. в

языкознания. – 1991. - № 4. C.133-140.

10. Мачхелян Г.Г. Современную английскую лексику в учебный процесс //

Иностранные языки в школе. – 199. - № 2. – C.77 – 82.

11. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г. Рогова, В.

Рабинович, Т. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.

12. Орлов Г.А. Новейшие исследования английской литературно-разговорной

речи // Вопросы языкознания. – 1993. - № 5. – C.119 – 130.

13. Програма для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5 – 11 клас

// Іноземні мови в школі. – 1997. - № 1. – C.73 – 77.

14. Суон М. Английский язык в современном употреблении. – М.: Высшая школа,

1984. – 552 с.

15. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа. Формирование умственных

способностей учащихся // Хрестоматия по педагогике / под ред.

З.И.Равкина. – М.: Просвещение, 1976. с.359 – 362.

16. “Татарская газета” тюркизмы в английском языке, - № 13, 1998.

17. Фидуло М.М. Педагогика. – К: Академия, 2000. – 504 с.

18. Aldeo T. Where do all the new words come from // American Speech/ -

1980. - vol.55. - № 4/ - p.264 – 277.

19. Marchard/ the categories and types of present-day English word –

formulation // Alabama Linguistic and psychological series, 1966. - #

13. – XX. – 379 p.

20. Maurer D.W., High F.C. New words – where do they come from and where do

they go // American Speech. - 1982. - № 55. – p.25 – 32.

21. Грин Д. Словарь новых слов // Green Jonathon. Dictionary of new words.

– М.: Bere, Персей, 1996. – 352 с.

22. Дополнение к большому англо-русскому словарю / Под.ред. И.Р.

Гальперина. – М.: Русский язык, 1980. – 432 с.

23. Ginzburg R.S. A Coutse in Modern English Lexicology. – М.: Высшая

школа, 1979.

24. Трофимова З.С. Словарь новых слов и значений в английском языке. – М.:

Павлин, 1933 – 304 с.

25. Эйто Дж.Словарь новых слов английского языка, - М.: Русский язык, 1990,

Лондон: Лонгман, 1989 – 434 с.

26. A Dictiomary of New English / Composed by C.L.Barnhart, S. Steinmetz,

R.K.Barnhart. – London.: Longman, 1974. – 512 p.

27. 6000 words . A Supplement to Webster’s Third New International

Dictionary. – Springfield.: Merriam, 1976. – 220 p.

28. Webster’s New World Dictionary of the American Languige / Edited by

D.B.Guralnik. – New York, Cleveland, Prentice HallPress, 1986. – XXXVI,

1962p.

Додаток 2

Методичні вказівки щодо використання неології в навчальному процесі.

Найбільш продуктивним є вивчення неологізмів-запозичень наприкінці

шкільного курсу, в 10 – 11 класах, це зумовлено тим, що хоч на попередніх

етапах (початковий, середній) такі одиниці вивчалися, однак вони не були

систематизовані, а цей процес передбачає достатньо високий рівень володіння

прийомами і методами наукової розшукової діяльності.

Процес подолання цього матеріалу передбачає його розділення на

декілька етапів, тут дуже важливо дотримуватися педагогічних принципів

побудови, щоб поліпшити прийняття матеріалу учнями. Так мі виділяємо етапи:

1. Початковий або ознайомлювальний:

існування поняття “неологія”, знайомство з основними поняттями,

систематизація знань учнів про запозичення-неологізми, місце їх

в мові та у картині світу.

2. Спеціальний:

вивчаються джерела запозичень-неологізмів, їх значення і

правильне використання, формується уміння знаходити запозичення-

неологізми і використовувати їх у мові, відпрацьовуються навички

їх написання.

3. Поглиблений етап передбачає:

порівняльний аналіз неологізмів англійської, української

(можливо, російської) мов, поглиблення вмінь та навичок

перекладу неологізмів на матеріалі англійських художньо-

публіцистичних текстів, розвиток уміння працювати зі словником.

4. Повторення та перевірка:

цілеспрямовано формувати уміння цілком вільно вживати

запозичення-неологізми в усному мовленні та письмовій роботі,

контроль за засвоєнням знань учнями.

Ми вважаємо можливим застосування такої схеми вивчення неологізмів на

уроках, але в даному випадку найбільш актуальне їх використання на

факультативних заняттях і в процесі позакласної роботи (які також

передбачені програмою).

Ця схема розрахована не тільки на тих учнів, які планують пов’язати

своє життя із англійською мовою, вона актуальна для всіх, тому що добре

освічена людина нашого часу має знати хоча б одну іноземну мову, і тут

знання англійської домінує. Для заохочення учнів щодо вивчення цього курсу

результативним буде подання матеріалу в цікавій формі: творчі, проблемні

завдання, ділова гра.

Для вивчення неологізмів-запозичень характерні загальні педагогічні

методи: прийоми та спеціальні методи вивчення іноземних мов. Найбільш

доцільною формою проведення занять ми вважаємо форму: факультативне

заняття.

Необхідно застосовувати велику кількість методів, тобто: пояснення,

розповідь вчителя, бесіда (повідомлення, повторення) використовується

вчителем для подання матеріалу, переважно складного. На окремих етапах

застосовувати демонстрування.

Багато часу приділяється на самостійну працю учнів, на самостійний

пошук роботи, самостійне спостереження. Для поліпшення засвоєння матеріалу

учнями слід застосовувати заохочувальні методи (стимулювання): метод

навчальної дискусії (із використанням різноманітних прийомів), метод

створення ефекту новизни та ін.

Контроль за засвоєнням знань учнями також проводиться із використанням

різноманітних методів та прийомів. Контроль може бути усний та письмовий:

творчі, репродуктивні завдання, різноманітні питання, тести.

Розвиток навичок та умінь вільного використання неологізмів-запозичень

в учнів досягається шляхом виконання різноманітних вправ:

1) прослухайте чи прочитайте речення та знайдіть слова – неологізми-

запозичення,

2) прослухайте текст та знайдіть там неологізми-запозичення, запишіть їх,

3) поясніть значення неологізмів-запозичення у тексті та без нього,

4) визначте, з якої мови було запозичене слово,

5) розподіліть слова по джерелу запозичення.

Наступні вправи рекомендовано для розширення та закріплення знань

учнів:

1) перекладіть речення без допомоги словника,

2) перекладіть слово за допомогою словника,

3) складіть діалог на вільну тему з використанням будь-яких неологізмів-

запозичень,

4) складіть повідомлення на задану тему з використанням визначених

неологізмів,

5) напишіть статтю на визначену тему в газету чи журнал, використовуючи

неологізми-запозичення,

6) виконайте вправи на швидкість у процесі гри.

Страницы: 1, 2, 3, 42012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.