Рефераты. Фразеологічні одиниці з зоосемічним компонентом (на матеріалі англійської мови)


оскільки їх український переклад (пити чай, піклуватися) не має

еквівалента дієслову take. А люди, що розмовляють французькою мовою, не

знаходять нічого ідіоматичного в цих словосполученнях, оскільки у

французькій мові існують подібні лексичні одиниці. Такий підхід до

ідіоматичності Гінзбург пропонує назвати інтерлінгвістичним, оскільки він

включає порівняння двох різних мов [10:77].

Термін ідіоматичність розуміють як брак мотивації з точки зору тих, для

кого дана мова є рідною. Оскільки ми маємо на увазі англійську мову, це

означає, до фразеології належать лише ті словосполучення, які вважаються

англійцями немотивованими, наприклад: red tape, to kick the bucket та

подібні. Цей підхід, як наголошено, називають інтралінгвістичним [10:77].

Інакше кажучи, судити про ідіоматичність слід у межах мови, а не поза її

межами.

Переосмислення значення, стійкість складу, раз і назавжди встановлене

значення etc. є характерними особливостями фразеологічних одиниць. Один із

цих факторів - а саме, часткове чи повне переосмислення значень

компонентів ФО є необхідною (хоча й недостатньою ) умовою наявності в них

образності. Саме завдяки цьому фактору можна говорити про образність як

про характерну рису більшості фразеологізмів [13:79].

to go off at half-cock - діяти чи говорити необмірковано; back the

wrong horse - прорахуватися; tell it to the grey horses - розкажи про це

комусь іншому

Створення ефекту образності досягається завдяки використання метафори,

метонімії, порівняння.

white horses (хвилі); to kill two birds with one stone; to change horses

in the midstream; red as a lobster/ as a turkey-cock; to buy a pig in

a poke

Значення багатьох ФО є в якійсь мірі вмотивованими. Послаблення мотивації

призводить до його більшої ідіоматичності. Процес ідіоматизації зоонімів

пов\'язаний з їхньою метафоризацією, а продукти ідіоматизації несуть знання

про національну специфіку народу [15:13].

Функціональна переорієнтація в галузі виникнення ФО, тобто ідіоматизація,

виступає частиною лексикалізації синтаксичної одиниці [18:299].

Висновки до розділу І

Фразеологія - це наука, об\'єктом якої є вивчення стійких словосполучень із

повністю або частково переосмисленим значенням, які називають

фразеологічними одиницями. Фразеологія має свої специфічні завдання,

найважливішими з яких є вивчення особливостей структури фразеологічних

одиниць і механізм їх творення, причини їх фразеологізації, з\'ясування

історико-етимологічної основи ФО, законів їх розвитку.

Проблемами фразеології займалось багато науковців, серед них Ш. Баллі, Л.

Сміт, Ч. Хоккет, І.О. Бодуен де Куртене, О.В. Кунін, В.В. Виноградов, О.О.

Потебня, І.В. Арнольд, Т.І. Арбекова, Є.Ф. Арсентієва, В.Д. Ужченко та

інші.

Серед фразеологічних термінів зустрічаються явища синонімії та полісемії.

Одним зі спірних питань є термінування мовної одиниці, що є першоелементом

фразеології. В даному дослідженні нами було надано перевагу терміну

фразеологічна одиниця.

ФО характерні певні особливості:

* вони не допускають відчутних змін у порядку слів, за винятком

граматичних змін або тих випадків, коли існують визначені

загальновживані їх варіації;

* не можуть формуватися на основі помилкової аналогії;

* мають раз і назавжди встановлене значення;

* за винятком тих випадків, коли контекст показує зміст ФО, їх зміст

переважно не можна вгадати, оскільки в основі процесу фразеологічної

номінації лежить фразеологічне переосмислення. Найважливішими типами

переосмислення є метафора та метонімія.

Особливість природи фразеологізмів дозволяє їм позначати складні явища у

виразній та, головне, лаконічній формі.

РОЗДІЛ II. КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Щодо класифікації ФО, вчені, спираючись на ті чи інші ознаки ФО,

дотримуючись певних принципів (семантичного, функціонального,

граматичного, генетичного тощо), запропонували низку класифікаційних схем,

що використовуються в теоретичній та методичній літературі.

ІІ.1. Семантична класифікація В.В. Виноградова.

Широкого визнання в мовознавстві здобула семантична класифікація,

опрацьована В.В. Виноградовим [9:121]. Вона базується на мотивації ФО,

тобто на відносинах, які існують між значенням цілого та значеннями

компонентів. Ступінь мотивації залежить від можливості зміни форми чи

порядку компонентів та заміни цілого одним словом. Залежно від типу

мотивації В. Виноградов пропонує три типи ФО:

1. Фразеологічні зрощення.

Вони представляють найвищий ступінь злиття. Це зворот, який давно склався

в мові та є зазвичай емоційно забарвленим. Значення цілого повністю

поглинуло значення компонентів своїми експресивними та емоційними

властивостями. Ось декілька прикладів фразеологічних зрощень: to rain

cats and dogs; to bell the cat; to cry wolf; a fine kettle of fish;

for the birds. Загальний смисл виразу ніколи не дорівнює сумі значень його

елементів. Проте одна й та сама ФО може виявитися мотивованою для однієї

людини (у такому випадку вона розглядатиметься як фразеологічна єдність) і

немотивованою для іншої (тоді вона були вважатися фразеологічним

зрощенням). Що глибшими є знання історії, тим менше фразеологічних зрощень

людина виявить у мові [3:248]. Лише глибоке етимологічне дослідження може

допомогти розкрити механізм становлення фразеологічних зрощень і

з\'ясувати, чому саме ці слова-компоненти спонукали появу цілісного

значення.

2. Фразеологічні єдності.

Їх у мові набагато більше. Вони теж є семантично неподільними ФО, але їх

цілісне значення вмотивоване значенням компонентів. До цього розряду В.В.

Виноградов долучає «фразові штампи, кліше, типові для різних літературних

стилів та літературні цитати, крилаті вирази, народні прислів\'я та

приказки»: when the cows come home; as well be hanged for a

sheep as for a lamb; to lock the stable door after the horse

is stolen; to look a gift horse in the mouth; a big bug; a fish

out of water; to ride the high horse etc.

3. Фразеологічні сполучення.

Вони є не лише мотивованими, але й містять один компонент, вжитий у його

прямому значенні, тоді як інший вжитий метафорично, наприклад: to meet

the requirement. У фразеологічних сполученнях можливі заміни, які не

руйнують значення метафоричного елементу: to meet the necessity, the

demand. Ці заміни не є синонімічними й значення цілого змінюється, тоді як

значення дієслова залишається незмінним.

ІІ.2. Структурна класифікація ФО і структурно-семантична класифікація О.В.

Куніна.

ФО можуть мати різну форму та будову. Вони бувають короткими та досить

довгими. Велика кількість ФО складається з комбінації двох елементів,

наприклад: a dark horse, a tame spaniel, a jolly dog, a rare bird,

an eager beaver, a fat cat. Деякі ФО є набагато довшими: till the cows

come home, to help a lame dog over stile, to let sleeping dogs lie, to

kill two birds with one stone, to look like the cat that ate the canary, ,

to take the bull by the horns.

Проблемою структурної класифікації ФО займалось багато науковців. Серед

них І.В.Арнольд, І.Н.Покровський, О.В.Кунін, Т.І.Арбекова, Є.Ф.Арсентьєва,

J.Seidl, W.McMordie та інші. Деякі із цих класифікацій перегукуються, інші

є специфічними й властивими тільки тому чи іншому автору. На нашу думку,

класифікація запропонована О.В.Куніним, який поділяє ФО на чотири

структурно-семантичні класи, є однією з найвдаліших [16:243].

1. Номінативні ФО, тобто фразеологізми, що означають предмети, явища і

т.п. Наприклад: the last straw that broke the camel\'s back. Сюди ж

належать звороти із предикативною структурою типу as the case stands, а

також сполуки типу wear and tear, well and good [16:243].

2. Номінативно-комунікативні ФО [16:300].

Сюди належать дієслівні ФО, які можуть трансформуватися в речення при

вживанні дієслова в пасивному стані. Наприклад: to break the ice - the ice

is broken; to cross the Rubicon - the Rubicon is crossed. Проте існують і

такі ФО, дієслово яких може вживатися лише в пасивному стані (to be

reduced to a shadow) чи лише в активному (to smell a rat; to chatter like

a magpie).

3. Вигукові і модальні ФО, тобто ФО, що виражають емоції, волевиявлення і

т.п., але не володіють предметно-логічним значенням: by George! I\'ll

bet my boots! I could eat a horse! [16:331]

4. Комунікативні ФО, тобто ФО зі структурою простого та складного речення

[16:333]. Розрізняються два типи комунікативних ФО: приказки та прислів\'я.

Складні речення зустрічаються лише серед прислів\'їв. Приклади

комунікативних ФО: why keep a dog and bark yourself; there are other fish

in the sea; if you run after two hares, you will catch neither та ін.

Усі класи, за О.В. Куніним, розбиті на підкласи та розряди. Тому

класифікація є дуже детальною і класів надто багато, що й складає труднощі

для практичного користування нею.

ІІ.3. Класифікація ФО згідно їх граматичної структури І. В. Арнольд.

І. В. Арнольд найдетальніше розробила класифікацію ФО згідно їх

граматичної структури [5:172]. Вона класифікує їх так:

I. ФО, що функціонують як іменники:

N+N: horse sense; flea market; monkey business; road hog; chicken feed;

rat race; kangaroo court; stool pigeon; alley cat; swan song; top dog; a

jail/ prison bird; Guinea pig.

N\'s+N (Ns\'+N): cat\'s paw; ladies\' man; he cat\'s pyjamas (or whiskers);

the lion\'s share; crocodile\'s tears; a dog\'s life; a barber\'s cat; Shank\'s

pony; a dog\'s breakfast; the bee\'s knee.

N+prep+N: a bird of passage; birds of a feather; a whale of a time; a hog

in armour; a bird of evil; pigs in clover; a fly in the ointment.

N+A: dog tired

N+and+N: dog and pony; fox and geese; fox and hounds.

A+N: a lame duck; a yellow dog; a cool cat; a loan shark/ wolf.

N+subordinate clause: the goose that lays golden eggs

II. ФО, що функціонують як дієслова:

V+N: to play horse; to whip the cat;

V+postpositive: to clam up; to wolf down; to horse around; to chicken out;

squirrel away; to pig out.

V+(prep)+(one\'s)+N: to hold one\'s horses; ants in one\'s pants.

V+Adj+N: to come off the high horse;

V+N+prep+one\'s+N: to have a worm in one\'s tongue; to keep the bird in

one\'s bosom.

III. ФО, що функціонують як прикметники:

(as)+A+as+N: (as) agile as a cat; (as) free as a bird; (as) happy as a

lark/ clam; (as) proud as a peacock; (as) sick as a dog; (as) slippery as

an eel; (as) sly as a fox; (as) gruff as a bear; (as) mad as a hornet.

IV. ФО, що функціонують як прислівники:

conj+clause: when pigs have wings

ФО, що функціонують як вигуки:

I could eat a horse! Hold your horses!

До даних моделей, властивих англійській мові, додамо ще деякі моделі:

Num+N+prep+ N: nine lives of a cat

Neither+N+nor+N: neither fish nor flesh; neither fish nor fowl.

Цей список можна доповнювати іншими моделями.

ІІ.4. Структурні типи ФО Є.Ф. Арсентьєвої та І.В. Корунця

Є.Ф.Арсентьєва виділила такі типи ФО за їх структурою [6:89]:

I. ФО зі структурою словосполучення:

1) дієслівні ФО;

2) субстантивні ФО;

3) ад\'єктивні ФО;

II. ФО зі структурою речення.

Найчисельнішим класом, за Є.Арсентьєвою, є клас дієслівних ФО. Далі йдуть

субстантивні та ад\'єктивні ФО та ФО зі структурою речення.

ФО зі структурою словосполучення

Дієслівні

Дієслівними називають ФО з узагальненою семантикою процесуальної ознаки ,

об\'єктивованою в дієслівних граматичних категоріях виду, стану, способу,

особи, часу. У реченні дієслівні ФО виконують синтаксичну функцію

присудка.

Основні підкласи:

1. Найчисельніший підклас становлять ФО зі структурою V+N.

To shoot (throw) the bull, to play the hog, to see the elephant, to play

the bear, to raise/wake snakes, to smell a rat

До цього ж підкласу відноситься підвид фразеологізмів з препозитивним

розширенням іменника присвійним займенником: V+pron.+N

To eat smb\'s toads, to cook somebody\'s goose

2. V+adj.+N, постійним компонентом яких є прикметник:

to beat/flog a dead horse, to back the wrong horse

3. V+N+prep.+N

Take the bear by the tooth, take the bull by the horns, to let the cat out

of the bag

Також сюди відносимо ФО розширені за рахунок прикметників чи присвійних

займенників:

To help a lame dog over a stile, to have bats in one\'s belfry

4. V+N+N

To die a dog\'s death, to be bee\'s knees

5. V+comp.+V : порівняльний компонент «like/as»

To shrut/swell like a turkey-cock, to act as a chameleon, to run like a

deer/hare/rabbit, to grin like a Cheshire cat

6. V+and+V, а також складні ФО зі структурою V+N+and+V+N із розширенням

іменників:

To give a dog a bad/ill name and hang him, to run with the hare and hunt

with the hounds, to strain at a gnat and swallow a camel

Цей список доповнюється й іншими структурами на кшталт V+prep.+N; V+N+adv;

V+N+prep. та ін.

Субстантивні ФО

Субстантивними називаються ФО з узагальнено-предметною семантикою,

об\'єктивованою в граматичних категоріях роду, числа та відмінка. У реченні

субстантивні ФО виконують синтаксичні функції підмета, іменної частини

складеного присудка або додатка.

Виділяються такі підкласи субстантивних ФО:

1. ФО зі структурою Adj.+N і атрибутивним зв\'язком між компонентами:

An early bird, a fair fish, a lazy/dirty/big dog, a fat cat, a white

elephant

2. N+N

An animal spirit, a publicity hound

3. N+prep.+N з можливим розширенням за рахунок прикметників:

A wolf in sheep\'s clothing, a jackdaw in peacock\'s feathers (N+prep.+N+N),

a cuckoo in the nest, a beggar on horseback

4. Part.I(II)+N:

A lost sheep, a willing horse

Також можливі й інші конструкції.

Ад\'єктивні ФО

Ад\'єктивними називаються ФО, яким притаманне категоріальне значення

атрибутивності, здатність виражати статичну ознаку предметів. У реченні

вони виконують функції неузгодженого означення або іменної частини

складеного присудка.

ФО, які мають у складі as (прикметник є стрижневим елементом, а іменник -

залежним):

(as) greedy as a wolf, (as)weak as a cat, (as)cross/savage/sulky as a

bear, (as) slippery as an eel, (as) close as an oyster, (as) cheerful as a

lark

ФО зі структурою речення

ФО, побудовані за структурою простого речення та мають компоненти, котрі

співвідносяться як підмет і присудок (+ другорядні члени речення):

One wouldn\'t say boo to a goose, one wouldn\'t hurt a fly

Як правило, ФО, утворені за зразком складних речень, є прислів\'ями:

All is fish that comes to his net.

Дещо подібну до цієї класифікації пропонує І.Корунець [14:113]. Він

стверджує, що в кожній мові існують:

1) ідіоми речення (A leopard cannot change its spots; Monkey see, monkey

do);

2) ідіоми словосполучення (swan song; talk turkey);

3) ідіоми слова (метафорично узагальнюючі назви): Tom Pepper; Mrs.Grundy;

John Hancock.

ІІ.5. Тематична класифікація ФО

Одним із підходів до вивчення ФО є поділ їх на різні тематичні групи. Нами

було виділено 10 тематичних груп ФО із зоосемічним компонентом і

розглянуто їх особливості.

Група 1. Інтелект, мислення, здібності людини

Характерною рисою зоонімів англійської мови є високий ступінь

ідіоматичності й образності. Ця ж ознака притаманна й зоонімам української

мови. Якщо ж порівнювати значення таких одиниць, то стає зрозумілим, що

подібні за денотативним значенням зооніми в різних мовах відрізняються

образністю, тому що асоціативні уявлення про тварин у різних мовах не

збігаються. Так, англійський фразеологізм (as) deaf as an adder (букв.

глухий як гадюка/ вуж) не має українського аналогу, а такий англійський

фразеологізм як to be blind as a bat/ beetle перекладається як дуже

погано бачити, бути зовсім сліпим або ж сліпий як кріт. На позначення

фізичних властивостей, здібностей людини також уживаються такі ФО: to

swim like a fish/ duck (плавати як риба); a bull in china shop

(незграбна людина); sing like a nightingale (співати як соловейко); to

dance like an elephant (танцювати з ведмежою грацією); keep an eagle

eye on smb; to watch smb like a hawk (уважно стежити). Образ сили в

англійській мові знайшов вираження в таких виразах: to be as strong as

a lion/ox/ horse. Протилежною за значенням фразеологічною одиницею є (as)

weak as a cat/ kitten.

В англійській мові для змалювання процесу навчання вживаються такі

фразеологізми: to offer to teach fish to swim (вчити вченого), to

learn smth parrot fashion (зазубрювати щось без розуміння); to teach

an old dog new tricks (перевчати людину, яка впродовж тривалого часу

робила щось звичним чином).

Для позначення розумових властивостей людини існують такі ФО:

to be as clever as a cartload/ bagful of monkeys; a clever dog;

(as) solemn/ wise as an owl (дуже розумний, мудрий). Дані ФО є

синонімами. Як зазначає М.Ф.Алефіренко: «Синонімічні ФО можуть мати різні

структурні моделі, і не відзначаються обов\'язковою спільністю лексичних

компонентів» [1:26]. Антонімічною вищезазначеним ФО є фразеологізм silly

Страницы: 1, 2, 32012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.