:

. Notiunea de putere de stat si putere politica1


mijlocul puterii de stat de a se valoriza ca factor de comand? social? sunt

crearea ?i aplicarea normelor juridice. O considerabil? parte a rela?iilor

sociale devin astfel rela?ii juridice, al c?ror con?inut se exprim? prin

drepturile ?i obliga?iile, juridice?te consacrate ?i garantate, ce revin

participan?ilor la aceste rela?ii. Op?iunea politic? devine acum dirijare

statal? ?i juridic?, aflat? sub semnul virtualit??ii constrngerii

juridice. De?i normele juridice nu asaneaz? totalitatea normelor ?i

rela?iilor politice sau de alt? natur? existente n spa?iul social acest

lucru nefiind de altfel posibil ?i nici necesar prin func?iile pe care le

ndeplinesc ?i nainte de toate prin postularea preeminen?ei intereselor

generale -, normele juridice subordoneaz? toate celelalte norme sociale, le

polarizeaz? n jurul anumitor valori specifice societ??ii, astfel nct, n

cele din urm?, ntregul sistem normativ al societ??ii poart? pecetea unora

?i acelora?i interese.

Desigur c? puterea de stat ca ansamblu unitar al institu?iilor

?i rela?iilor de putere reglementate juridic - nu poate s? acopere ?i nici

nu absoarbe multitudinea ?i diversitatea institu?iior ?i raporturilor de

putere existente n societate (corpul electoral, partidele politice,

sindicate, alte organiza?ii, grupuri de presiune, organiza?ii religioase).

Dimensiunea puterii n societate, sub diferitele ei forme (puterea

institu?ional?, puterea partidelor, a sindicatelor, a grupurilor de

presiune, mass-mediei etc.) ?i interac?iunea dintre factorii ei constituie

o condi?ie esen?ial? de echilibru ?i eficacitate la nivel social, precum ?i

premisa decisiv? a unui regim autentic democratic.

Puterea de stat ?i societatea se afl? ntr-o rela?ie de

influen?? reciproc?. Dac? puterea de stat se realizeaz? ca autoritate n

societate ?i fa?? de ea, societatea ac?ioneaz? de asemenea asupra puterii

de stat. Astfel: orice societate ?i polarizeaz? interesele generale n

jurul unor valori pe care puterea de stat, sub aspectul esen?ei ei, a

modului ei de organizare ?i de exercitare, nu le poate ignora (de exemplu

ideologia democratic?, liberal? ?i pluralist?); ansamblul rela?iilor

economice ale societ??ii, inclusiv rela?iile de proprietate, influen?eaz?

de asemenea organizarea puterii de stat ?i func?iile ei (de exemplu,

economia liberal?, comparativ cu cea socialist?); circumstan?ele istorice

?i tradi?iile (bun?oar?, constituirea unor state n procesul

decoloniz?rii, tradi?iile monarhice sau republicane) prefigureaz? puterea

?i apoi contribuie la cristalizarea ei; factorul interna?ional exercit? ?i

el o presiune considerabil? asupra puterii de stat (de exemplu,

constituirea zonelor de influen?? la Ialta, n 1945); n fine, psihologia

individual? ?i colectiv? ndepline?te un rol important n procesul

organiz?rii puterii ?i al stabilirii func?iilor ?i metodelor ei de

exercitare. A?adar societatea ac?ioneaz? asupra puterii de stat prin

intermediul factorilor ideologici, economici, politici, interna?ionali

etc., realizndu-se astfel un original ?i permanent circuit feed-back ntre

puterea de stat ?i societate.

Puterea de stat este investit? cu putere de constrngere material?

Statul a fost ?i este conceput ca un sistem de organiza?ii care,

urm?rind realizarea unor func?ii la nivelul societ??ii, poate ?i trebuie s?

utilizeze for?a n acest scop. Vorbind de caracteristicile puterii de

stat, D. Negulescu cita pe Jhering, care n Der zweek im Recht ar?ta c?

statul este o putere superioar? tuturor voin?elor ce se g?sesc pe

teritoriul s?u. Aceast? putere este ?i trebuie s? fie - pentru ca s? avem

un stat o putere material? superioar? oric?rei alte puteri existnd pe un

teritoriu determinat. Statul nu poate fi conceput n afara puterii de

comand?, n afara puterii de constrngere. Lipsa puterii materiale (Macht)

este p?catul mortal al statului preciza Jhering. Popoarele au suportat

continu? el cea mai rea folosin?? a puterii de stat, biciul lui Atila ?i

nebunia unor mp?ra?i romani; ele au s?rb?torit ca pe ni?te eroi adev?ra?i

tirani, la picioarele c?rora oamenii se prosternau n pulbere. Chiar n

starea de delir, despotismul r?mne o form? de stat, pe ct? vreme anarhia

nu; ea este neputin?a puterii publice, este o stare antisocial?,

descompunerea, destr?marea societ??ii.

Argumentarea necesit??ii existen?ei unui aparat nzestrat cu

for?a material? de constrngere n societate este diferit? n gndirea

marxist?, fa?? de cea nemarxist?, celei dinti fiindu-i specific? o pozi?ie

ce rezult? din caracterul de clas? atribuit puterii de stat. Astfel,

potrivit concep?iei marxiste, dac? statul prin esen?a lui este aparatul

minorit??ii ?i ap?r? interesele minoritare, dominan?i fiind ndreptat

mpotriva celor mul?i, el nu poate exista altfel dect prin organizarea

unui sistem specializat de organe care s? impun? voin?? clasei dominante,

s? asigure prin for?? aplicarea legilor ce nu exprim? voin?a general?. n

doctrina socialist? ideea aceasta a fost nuan?at? n ultimele decenii,

sus?inndu-se c? n statele de acest tip recurgerea la for?? constituie

ultima ra?io, sfera constrngerii statale ngustndu-se treptat, statul

transformndu-se ntr-un stat al ntregului popor, unde dictatura este

nlocuit? cu autoconducerea societ??ii.

n ceea ce prive?te doctrinele nemarxiste, aici explica?iile

necesit??ii unei for?e de constrngere material? sunt mult mai variate mai

nuan?ate. Astfel, unii speciali?ti, vorbind de guvernan?i ?i guverna?i au

demonstrat necesitatea acesteia plecnd de la sfera larg? a celora ce

trebuie s? se supun? ordinelor guvernan?ilor. Cei mai mul?i, ns?, au

argumentat necesitatea unui aparat de constrngere pentru ap?rarea ordinii

sociale, a intereselor comunit??ii n ansamblul ei. Se arat? c? puterea de

stat de?ine monopolul constrngerii materiale, f?r? a atribui nici o

semnifica?ie sau caracter de clas? acesteia. Constrngerea apare astfel

necesar? pentru ap?rarea valorilor ntregii societ??i, a vie?ii, a

s?n?t??ii, libert??ii ?i averii tuturor.

n leg?tur? cu necesitatea for?ei de constrngere, n literatura

de specialitate s-a subliniat c? statul nu a existat n sensul modern al

cuvntului, dect n momentul n care a concentrat n minile sale ntreaga

putere de constrngere material?, c? n anumite privin?e esen?ialul

puterii rezid? n acest monopol al constrngerii materiale n care statul

nsu?i nu este dect o form? vid? de sens.

Puterea de stat are caracter organizat

Privit? prin prisma necesit??ilor care i-au determinat apari?ia,

ca ?i prin prisma func?iilor ce le are de ndeplinit, puterea de stat nu

poate fi altfel conceput? dect ca putere organizat?, structurat? ?i

echilibrat?, n sensul stabilirii unor leg?turi stabile, ferme ntre

componentele sale.

Anvizajat? prin prisma cerin?ei func?ionale care i-a determinat

apari?ia conducerea organizat? ?i unitar? a societ??ii statul apare ca

un sistem organiza?ional politic a c?rui menire este conducerea societ??ii,

conducere ce se realizeaz? n mod deosebit n societ??ile contemporane

prin adoptarea de norme juridice ce au valabilitate pe ntreg teritoriul ?i

cu privire la ntreaga popula?ie asupra c?reia se exercit? autoritatea de

stat. Ori, att adoptarea normelor ct ?i aplicarea lor sunt n competen?a

unor forme organiza?ionale statale, fiecare categorie de organe de?innd,

dup? caz, competen?ele n domeniul cre?rii dreptului, a realiz?rii lui prin

mijloace administrative ?i a realiz?rii lui pe c?i juridice. Pentru aceasta

ntreaga activitate exist? un ntreg e?afodaj de organe de stat ntre care

rela?iile esen?iale difer? n func?ie de sistemul politic sau

constitu?ional adoptat n ??rile respective.

Privit prin prisma func?iilor pe care le are de ndeplinit a?a

cum au fost conceptualizate de ?tiin?a clasic? a Dreptului constitu?ional (

func?ia legislativ?, func?ia executiv? ?i cea judec?toreasc? ) sau a?a cum

sunt azi formulate n literatura de specialitate ( de determinare a

scopurilor, sarcinilor societ??ii, de organizare a realiz?rii acestora, de

distribu?ie a valorilor ?i de ap?rare a lor etc. ) puterea de stat apare

necesarmente organizat?, fiecare sarcin? trebuind a fi realizat? potrivit

specificului ei de un organ sau organe competente ale statului.

Puterea de stat este unic?

n leg?tur? cu aceast? caracteristic?, C. Dissescu ar?ta, cu mul?i

ani n urm?, c? scriitorii germani au mai stabilit un caracter special

statului, / usammen gehorigkeit, adic? unitatea, leg?tura comun?,

entitatea sub care l privesc statele str?ine. Dar aceast? nsu?ire

preciza el intr? n no?iunea teritorial? a statului, al c?rui caracter

este unitatea ?i indivizibilitatea. Noi credem, al?turi de al?ii, c?

unitatea este o caracteristic? att a teritoriului ct ?i a puterii

publice. Aceast? idee poate fi sprijinit? cu argumente diferite.

Marxi?tii o sprijin? pe principiul unicit??ii clasei care de?ine

puterea public?, admi?nd numai cu titlu de excep?ie, coexisten?a unor

clase la putere, fiind date exemple n acest sens fie din perioada

prelu?rii puterii de c?tre burghezie de pild? perioada n care n Roma

erau la conducere att burghezia ct ?i o parte a mo?ierilor fie din

perioada prelu?rii puterii de c?tre proletariat de exemplu 1917, din

iunie pn? n octombrie, cnd conduc Rusia un organ reprezentativ al

muncitorilor, solda?ilor ?i ??ranilor (sovietele) ?i unul reprezentativ al

burgheziei (guvernul). Teoriile nemarxiste folosesc argumente variate n

sus?inerea ideii caracterului unitar al puterii. Astfel, de exemplu,

Montesquieu, cu toate c? vorbe?te despre separarea puterilor n stat ?i

argumenteaz? necesitatea limit?rii unor puteri prin activitatea altora,

arat? n final sensul unic al activit??ii acestora spunnd c? toate

puterile sont forcees daller de concert (sunt for?ate de a c?dea de

acord), fapt ce ne conduce la concluzia unit??ii puterilor n stat. Sau n

concep?ia unor contemporani care spun c? puterea de stat este o putere de

superpozi?ie ?i centralizat?, ideea unit??ii acesteia este evident. Dup?

cum este ?tiut, superpozi?ia este criteriul de a comasa sau combina mai

multe elemente ntr-un tot, n a?a fel nct elementele comasate s? fie

direct n subordinea celui format prin comasare. Deci, cu referire la

organele statului, subordonarea tuturor fa?? de anumite organe supreme

semnific? unitatea lor, dup? cum centralizarea nu se poate realiza dect

prin subordonare.

Alte caracteristici ale puterii de stat

Dup? cum ar?tam, afar? de aceste caracteristici pe care le g?sim

explicit sau implicit formulate n gndirea speciali?tilor marxi?ti ?i

nemarxi?ti, unii gnditori din occident mai adaug? ?i altele. Astfel, se

apreciaz? c? puterea de stat are un caracter civil ?i temporal. Dar aceste

caractere sunt re?inute ca fiind specifice doar democra?iilor occidentale

actuale. Doctrina socialist?, n special cea elaborat? n a doua perioad?

de dezvoltare a statelor europene avnd acest caracter, a sus?inut ideea

existen?ei unor caracteristici ale puterii de stat socialist ?i anume:

1. Caracterul democratic argumentnd c? democra?ia burghez?

este ciuntit?, fals? o democra?ie n ghilimele,

comparativ cu cea socialist?, singura democra?ie real?,

societatea socialist? fiind comunitatea n care se

realizeaz? conducerea poporului pentru popor ?i prin

poporetc.

2. Caracterul creator, n sensul c? orice putere etatic? pn?

la cea socialist? ?i-a propus doar men?inerea unor rela?ii,

conservarea lor, pe cnd aceasta numai ea are sarcini

preponderent creatoare, de construire a unei societ??i noi,

lipsite de exploatare;

3. Caracterul progresist, strns legat de cel creator, care

reiese din faptul c? aceast? putere de stat socialist?

promoveaz? noul n toate domeniile ?i n special,

nlocuirea vechilor rela?ii de produc?ie burgheze cu un nou

tip de rela?ii, progresiste care urmeaz? s? ridice

societatea pe noi culmi de civiliza?ie ?i progres.

Am tr?it cu to?ii ?i am sim?it pe viu democra?ia progres,

noul create de comunism ?i nu merit? s? facem un rechizitoriu, ci doar o

constatare: o ntreag? societate dore?te s? se ntoarc? la democra?ia

ciuntit?, burghez?, la democra?ia de tip occidental, cu o condi?ie: s? se

ocoleasc? p?catele ei.

Suveranitate caracteristic? esen?ial? a puterii de stat

Suveranitatea de stat este acea calitate tr?s?tur? a puterii

de stat de a fi suprem? n raport cu oricare alte puteri sociale existente

n limitele sale teritoriale ?i independent? fa?? de puterile oric?rui alt

stat sau organism interna?ional, calitate exprimat? n dreptul statului de

a-?i stabili n mod liber, f?r? nici o imixtiune din afar? scopurile sale

pe plan intern ?i extern, sarcinile fundamentale pe care le are de

ndeplinit ?i mijloacele necesare realiz?rii lor, respectnd suveranitatea

altor state ?i normele dreptului interna?ional.

Suveranitatea de?i este o no?iune unitar? n esen?a ei, implic?

totu?i, dou? ipostaze ce reflect? cele dou? planuri pe care se manifest?:

cel intern ?i cel extern. Dep??indu-se stadiul n care se vorbe?te de

suveranitate intern? ?i suveranitate extern?, ast?zi se vorbe?te de

dou? laturi ale aceluia?i fenomen, ntre care exist? puternice leg?turi de

interdependen??, formnd un tot unitar.

Suprema?ia puterii de stat desemneaz? acea nsu?ire a acesteia de

a fi superioar? oric?rei alte puteri sociale existente ntr-o anumit? ?ar?

la un moment dat. Ea se caracterizeaz? n dreptul statului de a adopta

norme juridice, reguli obligatorii pentru to?i cet??enii ei ?i de a le

asigura aplicarea. S-a spus de asemenea, c? numai puterea de stat decide

asupra drepturilor ?i ndatoririlor fundamentale ale cet??enilor s?i,

precum ?i a modului n care acestea sunt garantate, idee dep??it? azi de

realitatea existen?ei unor organisme interna?ionale de ap?rare a dreptului

omului, de existen?a unor conven?ii (tratate) cu privire la garantarea lor,

fapt ce reiese ?i din interpretarea articolului 4 din Constitu?ia

Republicii Moldova, n care se indic? c? dispozi?iile constitu?ionale

privind drepturile ?i libert??ile omului se interpreteaz? ?i se aplic? n

concordan?? cu declara?ia Universal? a dreptului Omului, cu pactele ?i cu

celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. n aceste condi?ii

putem afirma c? statul sunt cele ce asigur? ?i ocrote?te drepturile

cet??enilor lor n concordan?? cu dispozi?ia tratatelor interna?ionale din

acest domeniu.

Suprema?ia puterii de stat se manifest? n anumite limite

teritoriale, teritoriu pe care puterea de stat este organizat? fiind

inalienabil? ?i indivizibil?. Suveranitatea de stat se manifest? n

integritatea teritoriului ?i inviolabilitatea frontierelor statului.

Suprema?ia puterii de stat are un con?inut complex, referindu-se la toate

laturile vie?ii sociale ?i la toate problemele ce pot interesa o anume

societate n prezent sau viitor.

Suprema?ia puterii de stat trebuie privit? ns? n strns?

leg?tur? cu for?ele ei materiale de constrngere, pentru c? puterea de

comand? a statului nu se manifest? n plenitudinea ei dect dac? statul

dispune de for?ele ?i mijloacele necesare pentru asigurarea voin?ei sale.

Cnd for?a statelor scade, alte puteri, interese precum ale unor grup?ri

extremiste etc. se pot manifesta mai pregnant dect cea a statului, n

astfel de condi?ii fiind greu s? mai vorbe?ti de suprema?ia sa.

A doua latur? a suveranit??ii, strns legat? de prima, este

independen?a. Ea se manifest? n rela?iile statului cu alte state,

exprimat? n neatrnarea statului ?i decurge din suprema?ia puterii de

stat. Independen?a indic? acea tr?s?tur? a puterii de stat potrivit c?reia

statul ?i stabile?te singur liber ?i dup? propria sa apreciere, f?r?

nici un amestec al vreunui alt stat sau organism mondial, politica sa

intern? ?i extern?. Statul suveran apare astfel independent att n ceea ce

prive?te rezolvarea problemelor sale interne, ct ?i a celor externe. Dar

aceast? independen?? trebuie s? se manifeste n condi?iile respect?rii

altor state ?i a normelor unanim admise ale dreptului interna?ional.

Afirmarea suveranit??ii unui stat implic? respectarea suveranit??ii

celorlalte state, egale n drept. Fiecare stat, n numele poporului s?u,

are dreptul s?-?i aleag? calea dezvolt?rii ?i s? stabileasc? mijloacele

pentru realizarea ei. Dar afirmarea libert??ii, a independen?ei unui stat

trebuie dublat? de colaborarea statelor, de pe pozi?ii de egalitate ?i

respect reciproc, pentru rezolvarea intereselor comune, ale intereselor

comunit??ii umane, n general.

Colaborarea ntre state se realizeaz? dup? cum este ?tiut,

: 1, 2, 32012
.