:

. Introducere


Introducere

Introducere

Orice fenomen social ap?rut spontan sau generat de al?i factori

necesit? studierea lui de diferite ?tiin?e ap?rute sau existente la moment

n societatea noastr?. Adoptnd principiul c? nimic nu se pierde totul se

transform?, din domeniul ?tiin?elor fizice, teoriei generale a dreptului,

la rndu-i, i revine sarcina elucid?rii evolu?iei rela?iilor ?i a

realit??ii sociale. Pentru aceasta ea utilizeaz? un ?ir de metode specifice

numai ei ca ?tiin?? juridic?. Dar pentru definirea complet? este nevoie nu

numai de metodele tradi?ionale adoptate, ci ?i de cele ntrebuin?ate de

alte discipline de grani?? ce au ntr-o oarecare m?sur? tr?s?turi comune

(istoria, politologia, psihologia, medicina, cibernetica etc.).

n lucrarea de fa?? ne-am propus s? ar?t?m principalele metode curente

folosite n teoria general? a dreptului, specificul ?i modelul de ac?iune a

fiec?reia. Teoria general? fiind o ?tiin?? juridic? are ca obiectiv

definirea ?i studierea principalelor valori sociale promovate, precum ?i

particularit??ile subtile ce constituie un impediment n n?elegerea ?i

acceptarea lor de c?tre societate. Avnd un spectru variat de abordare ea

las? loc deschis pentru ?tiin?ele moderne ?i viitoare pentru completarea

caren?elor observate n societate ?i n lume n general. Bazndu-ne pe

zicala c? nu exist? viitor f?r? trecut, metodele utilizate actualmente,

de?i dup? unii vor fi considerate nvechite, vor constitui un imbold pentru

adoptarea unor metode noi de nalt? operabilitate ?i eficacitate.

Obiectul de studiu

Obiectul ?tiin?ei juridice l constituie studierea dreptului, a

fenomenului juridic n toat? complexitatea sa: dreptul ca ansamblu de

norme, drepturile subiective, rela?iile juridice ?i ordinea de drept din

societate, con?tiin?? juridic?, corela?ia drept stat.

Dac? fa?? de ?tiin?ele naturii, ?tiin?a dreptului se deosebe?te prin

faptul c? are ca obiect nu natura ?i, deci, descoperirea legilor ei de

existen?? ?i manifestare, ci un aspect al vie?ii sociale ?i anume

dreptul, apoi n cadrul ?tiin?elor sociale ?tiin?a juridic? se distinge

(al?turi de etic?) ca fiind o ?tiin?? normativ?, deoarece fragmentul din

realizarea social? pe care-l studiaz? este reprezentat de normele juridice.

Ansamblul normelor juridice se constituie ntr-un sistem al ?tiin?elor

juridice, n cadrul c?ruia se pot distinge, n func?ie de sfera ?i modul de

abordare a studiului dreptului, trei grupe ?i anume:

a) ?tiin?e juridice teoretice globale;

b) ?tiin?e juridice de ramur?;

c) ?tiin?e juridice istorice.1

n cadrul primei grupe se nscrie Teoria general? a dreptului ?i

statului avnd ca obiect abordarea teoretic?, general? a dreptului ?i

statului ?i func?iile ?i formele sale de manifestare.

Teoria general? a dreptului ?i statului, ca ramur? distinct? a

?tiin?elor juridice, apare ?i se constituie, n secolul XX-lea, n prima sa

jum?tate ?i mai pronun?at, dup? cel de-al doilea r?zboi mondial. Aceasta nu

nseamn? nicidecum c? abordarea teoretic?, general? a studiului ar fi fost

neglijat? pn? la epoca contemporan?.

Dimpotriv?, a?a cum am men?ionat preocup?ri n acest sens au existat

din cele mai vechi timpuri. Ele au avut ns? ?i au continuat s? aib? de-a

lungul secolelor un caracter, preponderent filosofic, ajungndu-se n

secolul al XX-lea la constituirea filosofiei dreptului ca ramur? distinct?

a filozofiei ?i ca disciplin? de nv???mnt destinat? studiului teoretico-

filozofic al dreptului. n unele ??ri o disciplin? cu acela?i subiect apare

sub denumirea de Enciclopedie a dreptului.2

Pornind de la leg?tura indisolubil? ntre drept ?i stat, ceea ce face

ca oamenii de ?tiin??, speciali?ti n teoria dreptului, s? se ocupe, de

asemenea, de teoria statului, au ap?rut lucr?ri teoretice cu caracter

monografic sau cursuri universitare dedicate studierii comune a statului ?i

dreptului, constituindu-se ?i o disciplin? distinct? de teoria general? a

statului ?i dreptului.3

n principiu, ?tiin?a juridic? ar fi incomplet?, iar juristul

unilateral f?r? studierea statului, n a?a m?sur? cele dou? fenomene

statul ?i dreptul, sunt legate unul de altul. De aceea unele concepte,

no?iuni, categorii legate de stat se analizeaz? n cadrul disciplinei

Teoria general? a dreptului ?i statului. n orice caz, teoria general? a

dreptului ?i statului nu poate evita abordarea unor teme privind statul,

leg?tura sa cu dreptul, fiindc? numai astfel va putea da o imagine

armonios nchegat? ?i bine conturat? asupra dreptului.

Revenind la cercetarea ?i defini?ia obiectului teoriei generale a

dreptului ?i statului este de re?inut c? ea studiaz? dreptul ?i statul n

ansamblu n generalitatea ?i integritatea sa, ordinea juridic? n

ntregime. Ea formuleaz? defini?ia dreptului ?i statului, celelalte

concepte, categorii caracteristice dreptului, fiind valabile pentru toate

?tiin?ele juridice, cum sunt, bun?oar?, categoriile de norm? juridic? izvor

de drept, sistem de drept, ordine de drept, r?spundere juridic?, drept

subiectiv ?.a. De asemenea, ea formuleaz? o serie de principii generale,

valabile pentru toate ?tiin?ele juridice. De exemplu, principiile

legalit??ii, suprema?iei legii, prezum?iei de cunoa?tere a legii (nimeni

nu se poate scuza de necunoa?terea legii) ?.a. Teoria general? a dreptului

?i statului studiaz?, de asemenea, metodologia de cercetare, folosit? de

?tiin?a dreptului.4

O aten?ie deosebit? acord? aceast? disciplin? studierii corela?iei

dintre drept ?i putere, drept ?i stat.

Teoria general? a statului ?i dreptului este, evident, o ?tiin??,

ntruct ea opereaz? cu concepte, teorii, principii, legit??i, dar din alt

punct de vedere, sub alt aspect poate fi privit? ?i ca o art?, n m?sura n

care ea solicit? din partea juristului pe lng? cuno?tin?e, talent,

m?estrie ?i capacitatea de a sesiza, cerceta fenomenul juridic, a-i

n?elege legit??ile.

Teoria general? a dreptului nu r?mne la nivelul abstrac?ional, ea

are, de asemenea, o importan?? practic?, servind nemijlocit procesului de

elaborare ?i aplicare a dreptului. n acest scop, este studiat? tehnica

juridic? privind elaborarea ?i realizarea actelor juridice.

Ca disciplin? de nv???mnt teoria general? a dreptului ?i statului

are ?i un caracter de introducere n studiul materiilor juridice. Ea poate

fi ns? ?i o disciplin? conclusiv?, de sintez?, dar pentru aceasta ar

trebui studiat? n ultimii ani sau chiar n ultimul an de studii, dup?

nsu?irea majorit??ii materiilor.

n ce prive?te ?tiin?ele juridice de ramur?, acestea s-au constituit

pe m?sura dezvolt?rii ?i extinderii reglement?rilor juridice n cele mai

diverse domenii ale vie?ii sociale ?i constituirii ramurilor (?i

subramurilor) de drept. n principiu, ramura de drept formeaz? obiectul

unei ?tiin?e juridice de ramur?. Astfel dreptului constitu?ional i

corespunde ?tiin?a dreptului constitu?ional, dreptului civil - ?tiin?a

dreptului civil, dreptului penal ?tiin?a dreptului penal ?.a.m.d. studiul

dreptului interna?ional constituie obiectul ?tiin?ei dreptului

interrna?ional.

Este important de re?inut c? n denumirea curent? nu se folose?te

terminologia complet? (?tiin?a dreptului constitu?ional) ci aceea a ramurii

(drept constitu?ional, drept civil, drept interna?ional, etc.) ?i pentru a

desemna disciplina ?tiin?ific? respectiv?.

Pe m?sur? ce reglement?rile juridice abordeaz? domenii ?i aspecte noi

de reglementare, fenomen ce se manifest? tot mai evident n epoca actual?

ca urmare a transform?rilor sociale, ?tiin?ifice ?i tehnologice, interne ?i

interna?ionale, apar ?i noi discipline ?tiin?ifice sau tendin?e de a crea

noi ramuri ale ?tiin?elor juridice. n acest sens se vorbe?te, bun?oar?, de

dreptul mediului nconjur?tor, dreptului afacerilor, sau dreptul comunitar

pentru rela?iile Comunit??ii Economice Europene.5

Studiul istoric al dreptului ?i statului constituie obiectul

diferitelor ramuri ce formeaz? disciplinele sau ?tiin?ele juridice

istorice. Dup? modul n care este abordat? cercetarea istoric? a dreptului,

n general, n lume, ntr-o anumit? ?ar? sau numai n cadrul unei anumite

institu?ii se pot distinge, Istoria general? a dreptului, istoria dreptului

ntr-o anumit? ?ar?, de pild?, Istoria dreptului Republicii Moldova sau

istoria unei ramuri sau institu?ii, cum ar fi istoria dreptului penal sau

istoria dreptului de proprietate, etc. Aici trebuie s? distingem ?i

disciplina istoria doctrinelor (sau gndirii) juridice care are ca obiect,

a?a cum reiese din denumire, analiza evolu?iei istorice a diferitelor

curente, teorii sau ?coli juridice.

La studiul fenomenului juridic ?i aduc, de asemenea, contribu?ia

unele ?tiin?e de grani??, interdisciplinare ce pot fi considerate ca

auxiliare ?tiin?elor juridice, cum sunt: criminologia, criminalistica,

medicina legal?, psihiatria juridic?, statistica juridic?, informatica sau

cibernetica juridic?. Folosind mijloacele proprii altor ?tiin?e medicina,

psihologia, cibernetica ?.a. acestea au un rol important n activitatea

juridic? la diferitele ei ipostaze.

METODELE CERCET?RII ?TIIN?IFICE A FENOMENULUI JURIDIC

Considera?ii generale

Metodologia juridic? poate s? apar? ca o ?tiin?? despre ?tiin?a dreptului

care dezv?luie aspecte din cele mai importante ?i pasionante cum ar fi:

modul cum lucreaz? omul de ?tiin??, dar ?i artizanul dreptului, regulile

?tiin?ei dreptului, caracterul s?u. ntr-o exprimare plastic?, Mircea

Manolescu considera c? metodologia juridic? ar fi sistemul care organizeaz?

leg?turile dintre apele adnci uneori lini?tite, alteori tumultuoase -

din diferite regnuri juridice, aflate la att de deosebite niveluri ?i cu

mare accidente de teren ntre ele. Spre deosebire de alte concep?ii care

consider? c? metodologia juridic? este, de fapt, filozofia unei metodologii

juridice autonome, n sensul independen?ei de orice concep?ie filozofic?

(f?r? a se subordona unei anumite icoane de lume ?i via??).

Ca ?i n orice domeniu, cercetarea ?tiin?ific? juridic? se bazeaz? pe

folosirea unei metodologii, a unui ansamblu de metode ?i procedee cu

ajutorul c?rora are loc studierea dreptului n toat? complexitatea sa.

Metodele de cercetare n domeniul ?tiin?elor sociale s-au dezvoltat ?i

perfec?ionat ?i ele n contextul general al impulsului dat cunoa?terii

?tiin?ifice de noua revolu?ie ?tiin?ific? contemporan?, eviden?iat mai ales

prin folosirea noilor cuceriri ale informaticii ?i tehnicii de calcul.

Dac? natura opereaz? spontan, gndirea, n mod special cea

?tiin?ific?, ac?ioneaz? pe baz? metodic?. Metoda deci apare ca un mijloc

eficace al gndirii. Modul n care cugetarea omeneasc? se desf??oar?

reproduce pe cel al realit??ii.

Din momentul n care s-a stabilit, c? drumul c?tre adev?r este mai

pre?ios dect ns??i st?pnirea lui, problema c?ilor pe care cugetarea le

urmeaz? ?i a mijloacelor pe care le folose?te a devenit aproape

chinuitoare.

Problema metodelor de cercetare n domeniul ?tiin?elor sociale este

deosebit de complex? n condi?iile dezvolt?rii contemporane, a

ntrep?trunderii diferitor ?tiin?e, inclusiv a apari?iei a a?a-numitor

discipline de grani?? sau de intersec?ie. De aceea, pe lng? metodele

specifice fiec?rei ramuri de ?tiin?e sociale sau ale naturii se recurge

azi la generalizarea ?i extinderea unor metode, alt?dat? proprii altor

?tiin?e. n aceast? ordine de idei, men?ion?m extinderea cercet?rilor

interdisciplinare cu folosirea evident ?i a unor metode complexe. ?tiin?ele

juridice nu au fost nici ele scutite de aceast? orientare, de?i din p?cate,

n acest domeniu s-a f?cut destul de pu?in pentru cercetarea teoretic? a

noilor metodologii ?i, ca o consecin?? fireasc? a acestei st?ri de lucruri,

nici utilizarea practic? a noilor metode nu a nregistrat progresele

necesare.

n condi?iile revolu?iei actuale ?tiin?ifice ?i tehnologice se produc

profunde transform?ri de structur?, de viziune ce determin? ca

cercetarea ?tiin?ific? s? treac? printr-o muta?ie fecund?. Aceast? muta?ie

aduce n prim plan un spa?iu privilegiat acela al ntlnirii ?tiin?elor,

al dezvolt?rii unor cercet?ri la confluen?a, la limita ?tiin?elor.

n plan metodologic asist?m la importante mprumuturi, la o

adev?rat? contaminare metodologic?. Fenomenul este resim?it ?i n domeniul

cercet?rii dreptului, n care se mbin? metodele tradi?ionale cu cele

moderne.

Vorbind de metodele de cercetare ale Teoriei generale a dreptului

avem n vedere de fapt metodele de cercetare ale ?tiin?ei juridice, n

general, ?i abordarea lor teoretic?, sarcina ce revine Teoriei generale a

dreptului.

Acum s? facem unele preciz?ri terminologice privind no?iunea de

metod?, metodologie ?.a.m.d.

Cuvntul metod? vine de la grecescul methodos- cale, drum, dar ?i:

mod de expunere. Preocuparea pentru perfec?ionarea metodei a dus la

apari?ia ?tiin?ei despre metod? metodologia. Metodologia reprezint?

sistemul celor mai generale principii de investiga?ie, deduse din sistemul

celor mai generale legi obiective.

Metoda prive?te fie un anumit principiu metodologic (metod?

particular?), fie un procedeu tehnic oarecare (metod? individual?).

O metod? n sensul adev?rat al cuvntului, trebuie s? fie determinat?

de ns??i obiectul cercet?rii ?tiin?ifice, trebuie s? corespund? legilor

acestuia. ntre diversele trepte metodologice generala, particulara,

individuala se stabilesc raporturi complexe, n cadrul c?rora se pot

distinge aspecte caracteristice leg?turi dintre general ?i particular,

dintre parte ?i ntreg, dintre proces ?i moment, etc.[1]

O bun? cunoa?tere, explicare ?i interpretare a dreptului (a

fenomenului juridic) reclam? o metodologie corespunz?toare n baza c?reia

s? se realizeze o n?elegere ?tiin?ific? a mecanismului ac?iunii sociale a

dreptului, a func?iilor lui, a esen?ei con?inutului ?i formei sale, a

leg?turilor sale multiple cu societatea.

A?a deci, ar?t?m c? prin metode n?elegem un ansamblu de opera?ii

intelectuale (ce pot consta din principii, norme) care sunt folosite pentru

atingerea unuia sau mai multor obiective privind cunoa?terea unui fenomen.

n acest scop, pot fi folosite ?i anumite procedee tehnice, care sunt

unelte auxiliare ale metodelor ?i nu trebuie confundate cu acestea.

Studiul metodelor de cercetare n domeniul ?tiin?elor juridice, a

valorii lor euristice pentru descoperirea unor cuno?tin?e noi, revine

teoriei generale a dreptului. Aceasta nu elimin? ns? posibilitatea ca ?i

celelalte ramuri ale ?tiin?ei dreptului s?-?i aduc? contribu?ia la

perfec?ionarea metodologiei juridice n domeniul lor de investiga?ii.

No?iunea metodologiei juridice

?tiin?a dreptului ?i afirm? statutul epistemologic printr-o

preocupare constant? ?i veche pentru perfec?ionarea mijloacelor gndirii

obiectului s?u.

n ultimul timp, aceast? preocupare este concentrat? n cadrul teoriei

?i sociologiei juridice.

Preocup?ri de definire a metodologiei juridice ?i de analiz? a

metodelor cercet?rii ?tiin?ifice a dreptului sunt prezente n literatura

juridic?.[2] A?a cum s-a re?inut ntr-un ?ir de lucr?ri, metodologia

juridic?, poate s? apar? ca o ?tiin?? despre ?tiin?a dreptului, care

dezv?luie aspecte din cele mai importante ?i pasionante, cum ar fi: modul

cum lucreaz? omul de ?tiin??, regulile ?tiin?ei dreptului, caracterul s?u.

n ce ne prive?te definim metodologia juridic? ca sistem al acelor

factori de relativ? invarian?? ntr-un num?r suficient de mare de metode,

factori ce au ca obiect raporturile, leg?turile, rela?iile ce se stabilesc

ntre diferite metode n procesul cunoa?terii fenomenului juridic.[3]

Factorii de relativ? invarian?? ntr-un num?r suficient de mare de

metode sunt n acest caz principiile, normele sau criteriile metodologice,

ele formeaz? con?inutul metodologiei juridice.

Raporturile, leg?turile, rela?iile ce se stabilesc ntre diferitele

metode, fie nainte, fie n timpul, fie dup? ncheierea actului de

cercetare ?tiin?ific? alc?tuiesc obiectul metodologiei juridice. Acest

obiect nu-l formeaz? deci metodele n sine, ci raporturile multiple dintre

acestea.

ntruct metodele difer? ca grad de abstractizare, ca arie de

aplicare, ca grad al preciziei pe care o pot oferi cercet?rii ?tiin?ifice,

se justific? dezvoltarea unei metodologii juridice, ca un ansamblu de norme

de selectare, de cooperare ?i apreciere a avantajelor ?i, eventual,

dezavantajului aplic?rii diverselor metode.

Este de remarcat ?i faptul c? analiza sistemului metodelor de

cercetare a fenomenului juridic nu se vrea n nici un fel un clasament

valoric, n sensul c? nu poate fi absolutizat? valoarea uneia n raport cu

alta. Totodat? trebuie comb?tut extremismul metodologic. Se impune o

strns? colaborare, o combinare a metodelor de cercetare ntruct fiecare

are voca?ia de a sesiza universalul.[4]

Metodele cercet?rii ?tiin?ifice juridice

: 1, 2, 32012
.