:

. Introducere


specialitate, s? cerceteze starea moravurilor ?i influen?a tradi?iilor.

Func?iile dreptului comparat nu pot fi disociate de func?iile generale

ale Teoriei dreptului (cognitiv?, critic?, practic-aplicativ?). Compara?ia

ajut? esen?ial la construirea tipologiilor juridice ?i clasific?rilor, n

procesul de legiferare, metoda comparativ? are, de asemenea, o importan??

major?, ea furniznd informa?ii pre?ioase legiuitorului, n leg?tur? cu

reglement?rile cuprinse n alte sisteme de drept sau n documente juridice

interna?ionale.[11] Prin studiul comparat al diferitelor institu?ii

juridice na?ionale se desprind factorii se determin? att tr?s?turile lor

comune ct ?i cele specifice. Comb?tnd n principiu preluarea mecanic? a

unor institu?ii ?i reglement?ri juridice dintr-o ?ar? la alta, ca ?i

considerarea unora drept modele de urmat n alte ??ri, metoda comparat?

arat? calea realist? de folosire a experien?ei legislative ?i juridice,

mbog??irea reciproc? a sistemelor juridice din diferite ??ri ?tiut fiindc?

orice reglementare juridic? trebuie s? izvorasc? ?i s? r?spund? n primul

rnd nevoilor na?ionale, specificului ?i particularit??ilor ??rii

respective, iar pentru g?sirea solu?iilor optime va studia, evident ?i,

experien?a altor sisteme de drept.

Importan?a deosebit? a metodei comparate este dat? ?i de crearea unei

ramuri distincte n sistemul ?tiin?elor juridice dreptul comparat (?tiin?a

dreptului comparat), de crearea n numeroase ??ri a unor catedre ?i

institu?ii de drept comparat, inclusiv a unor institu?ii interna?ionale cum

este Academia Interna?ional? de Drept Comparat cu sediul la Paris.

D. Metoda sociologic?[12]

Metoda sociologic?, reprezint? o direc?ie de cercetare cu reale

foloase pentru cunoa?terea realit??ii juridice.

Existen?a dreptului este intim legat? de via?a social?. S-ar putea

spune c? aceast? leg?tur? se cristalizeaz? n raporturi mai directe dect

celea ale moralei, spre exemplu, toate fenomenele juridice sunt fenomene

sociale (evident, nu toate fenomenele sociale sunt fenomene juridice). Dac?

moralitatea nu poate fi nici ea deta?at? de cadrul social n schimb ea nu

se sprijin? pe agen?ispecializa?i spre a o ap?ra, iar exerci?iul s?u

poate fi la fel de bine individual, ct ?i colectiv.

Dreptul, dimpotriv?, oricare ar fi formele ?i genurile sale, este

totdeauna fondat pe recunoa?terea colectiv? f?r? de care nu s-ar putea

stabili acea coresponden?? ntre obliga?iile unora ?i preten?iile altora.

Cu alte cuvinte dreptul este social prin voca?ie ?i prin con?inut.

Juri?tii au privit dintotdeauna instrumentul lor de lucru legea ca

pe o realitate cu o incontestabil? nc?rc?tur? social-uman? (iubi societas

ibi jus spuneau romanii). Preocup?ri n direc?ia stabilirii leg?turii

dreptului cu mediul nconjur?tor ntlnim din cele mai vechi timpuri. ?i

Aristotel ?i Platon, Cicero, Hobbes, Hugo Gro?ius etc. Au fost preocupa?i

de a stabili o posibil? coresponden?? a legilor n lumea nconjur?toare.

Montesquieu concepea chiar spiritul legilor n rela?iile dintre oameni

?i dintre ace?tea ?i mediul nconjur?tor, definind legile ca raporturi

necesare decurgnd din natura lucrurilor.

Cu toate acestea, nu se poate vorbi despre o metod? sociologic? n

studiul dreptului de la nceputul acestui secol. Sociologia ca atare, ?i

leag? nceputurile de mijlocul secolului trecut. Ca ?tiin?? a societ??ii, a

formelor de coexisten?? social?, sociologia debuteaz? prin a afi?a serioase

rezerve fa?? de ?tiin?a dreptului.

ntlnirea dintre sociologie ?i drept s-a petrecut n condi?iile n

care, la o sut? de ani de al apari?ia, la 1804, a Codului civil francez s-a

constatat o anumit? r?mnere n urm? a legilor fa?? de evolu?ia societ??ii,

o anumit? ntrziere cultural? a dreptului. Aceasta nu mai putea da

ntotdeauna solu?ii operative aspectelor noi pe care via?a le ridica.

Dreptul se afla n ntrziere fa?? de fapte, el ncepea s?-?i dezv?luie

limitele.

Se apeleaz? ?i la sociologie, cercetndu-se, dincolo de hotarele

sacre pn? atunci ale normei juridice, mediu social care condi?ioneaz?

dreptul. Sociologia aduce o viziune nou? asupra dreptului definindu-l ca

un fapt social ?i ncearc? s? resistematizeze sursele evolu?iei ?i

influen?ei dreptului asupra societ??ii, oferind ?tiin?elor juridice o

metod? ra?ional? de studiere a fenomenului social.[13]

Sociologii au recunoscut n preocup?rile str?vechi ale dreptului

elemente importante de sociologie juridic?. Ei au constatat, astfel, c?

dintre toate fenomenele sociale (spirituale, morale, religioase etc.)

fenomenul juridic se impune cu prec?dere ca fiind cel mai caracteristic din

punct de vedere social.

F?cnd eforturi pentru a ie?i din tiparele pozitivismului, ?tiin?a

dreptului acord? la rndu-i, o tot mai mare aten?ie cercet?rii leg?turii

dreptului cu mediul exterior. ntreb?rile juri?tilor bazate pe quid juris

?i cele ale sociologilor bazate pe quid facti ncep s?-?i g?seasc?

temeiuri de apropiere.

Specialistul n drept public, profesorul francez Maurice Haurion

remarca faptul c? pu?ina sociologie te ndep?rteaz? de drept, iar multa

sociologie te readuce la el. n replic?, sociologul francez jurist la

origine George Gurvitch completa (peste timp) pu?in drept te

ndep?rteaz? de sociologie, iar mai mult drept te readuce la ea.

Cel care pune bazele cercet?rii sociologice a dreptului este juristul

german Eugen Erlich prin lucrarea sa Bazele sociologiei dreptului ,

ap?rut? n 1913.

Erlich, adept al liberului drept fundamenteaz? necesitatea unei

cercet?ri mai cuprinz?toare a realit??ii juridice, care nu se poate reduce

la stadiul normelor ?i institu?iilor juridice, fiind necesare cercet?ri n

plan vertical, n adncime pentru a se pune n eviden?? dreptul viu.

n continuare cercetarea sociologic? juridic? ia amploare, contribuind

la aceasta att sociologi de renume cum ar fi: G.Trade, Max Weber, Georg

Simmel ?. a., ct ?i juri?ti bine cunoscu?i, spre exemplu Rudolf Stammler,

Renato Treves, Jean Carbonier etc.

Cercet?rile sociologice juridice dau o perspectiv? nou? studiului

realit??ii juridice, ca realitate social?, verificnd modul n care

societatea influen?eaz? dreptul ?i suport?, la rndu-i influen?a din partea

acestuia. Acela?i obiect (dreptul) pe care ?tiin?ele juridice l studiaz?

din interior, sociologia juridic? a dreptului pune n lumin? faptul c?

ntre fenomenele sociale exist? unele care au un caracter juridic deosebit

legile, activitatea jurisdic?ional?, activitatea administrativ?, denumite

uneori ?i fenomene juridice primare, ntruct tr?s?tura lor evident

juridic? le face s? se identifice cu dreptul n acela?i timp ns? exist? ?i

fenomene juridice secundare, n care elementul juridic este mai pu?in

evident responsabilitatea social?, statutul ?i rolul individului etc., -

de?i nu se poate afirma c? acest element lipse?te cu des?vr?ire.[14]

Cercetarea sociologic? juridic? mbr??i?eaz? f?r? discrimin?ri ambele

forme de cuprindere a elementelor de juridicitate n fenomenele vie?ii

sociale. Prin metode care-i r?mn specifice (observa?ia, sondajul de

opinie, ancheta sociologic?, chestionarul, interviul), sociologia juridic?

mbr??i?eaz? urm?toarele domenii:

- Domeniul cre?rii dreptului;

- Domeniul cunoa?terii legilor de c?tre cet??eni ?i organele de stat;

- Domeniul pozi?iei subiec?ilor raporturilor sociale fa?? de

reglement?rile juridice n vigoare;

- Domeniul cercet?rii cauzelor concrete ale nc?lc?rii dreptului;

- Domeniul limitelor reglement?rii juridice, al raportului dintre sfera

reglement?rilor juridice ?i extrajuridice, a formelor juridice ?i

metajuridice de influen?are a conduitei cet??ene?ti.

ntre temele de cercetare sociologic? juridic? se ntlnesc:

- Document?ri solicitate de organe cu competen?e normative;

- Investiga?ii cu caracter de expertiz? legal?;

- Investiga?ii privind modul de administrare a justi?iei;

- Cunoa?terea legii;

- Investiga?ii privind desf??urarea procesului de reintegrare social? a

persoanelor ce au comis fapte antisociale etc.

Cercetarea sociologic? juridic? (metoda sociologic?) poate fi

utilizat? de legiuitor pentru a-?i procura informa?ii n leg?tur? cu m?sura

n care legea este respectat? ?i n ce propor?ie legea ?i g?se?te suport

din partea sentimentului juridic comun.

Exemplu. Sunt bine cunoscute rezultatele cercet?rilor care au stat la

baza unor m?suri legislativ-statale, cum ar fi legisla?ia ?i vrsta

adolescen?ei, conceptul de fapte antisocial?, strategia activit??ii de

cunoa?tere a legilor etc. Iat? spre exemplu, n problematica autorit??ii

p?rinte?ti, ntr-o anchet? socio-juridic? mai veche desf??urat? n SUA,

cercet?torii ?i-au propus studierea urm?toarelor aspecte:

- Coinciden?ele ?i necoinciden?ele ntre reglementarea autorit??ii

p?rinte?ti ?i sentimentele juridice ale societ??ii;

- Unitatea sau diversitatea acelor sentimente;

- Analiza importan?ei unor factori de stratificare a opiniilor n

aceast? materie vrsta, veniturile, sexul, preg?tirea etc., n ce

m?sur? rezultatele cercet?rii sociologice condi?ioneaz?

oportunitatea unor reglement?ri juridice.[15]

Rezultatele cercet?rilor au scos la iveal?, c? n numai cinci din

chestiunile studiate s-a observat o coinciden?? a reglement?rilor de drept

cu sentimentele celor chestiona?i. ntreb?rile puse au fost de tipul:

p?rin?ii au dreptul s? controleze salariile copiilor? Care, poate fi vrsta

minim? pentru ncheierea c?s?toriei?

Ancheta a scos la iveal?, printre alte concluzii, o lacun? a

reglement?rii legale: inexisten?a unor dispozi?ii privitoare la vrsta

adolescen?ei. Sociologia ?i psihologia opereaz? o distinc?ie n evolu?ia

tn?rului, vorbind de adolescen?? ca perioad? imediat premerg?toare celei

de maturitate psihic? (chiar cuvntul vine de la adolesco ere a cre?te,

a c?p?ta puteri, a se maturiza).

Adolescen?a este stadiul ncepnd cu procesul maturiz?rii sexuale, ?i

sfr?ind odat? cu apropierea maturit??ii (biopsihice).[16] n general

perioada se situeaz? ntre anii 12/13 18/19. De?i exist? n sociologie

asemenea delimit?ri, dreptul nu consider? vrsta respectiv? ca o etap?

deosebit? n dezvoltarea personalit??ii ?i nu i se acord? forma unei

categorii juridice separate ( e vorba, binen?eles, de dreptul SUA).

Aceast? anchet? a subliniat concluzii legate, ntre altele, ?i de

necesitatea unor revederi ale legisla?iei, n diverse ramuri de drept, care

s? pun? n lumin? asemenea diferen?ieri.

Deci n concluzie putem spune, c? extinderea cercet?rii sociologice cu

metodele proprii inclusiv sondajul de opinie sau ancheta sociologic?, nu au

l?sat pe dinafar? nici aspectele juridice ale vie?ii sociale. Dimpotriv? ca

urmare a extinderii lor s-a conturat sociologia juridic? ca disciplin? de

sinest?t?toare, n?scut? din nevoie ?i ca rezultat al analizei factorilor

sociali de condi?ionare ?i intercondi?ionare ai dreptului. n efortul de

creare ?i conturare ct mai precis? a acestei discipline a fost creat? o

Asocia?ie interna?ional? de sociologie juridic?, iar la unele Facult??i de

drept se predau cursuri n aceast? materie.

E. Metodele cantitative ?i alte metode

Metodele cantitative, cap?t? n ultimul timp o tot mai mare pondere n

cercetarea ?tiin?ific? juridic?, cu largi ?i imediate aplica?ii n practica

dreptului. n general azi, teoria juridic? nu poate merge dect n strns?

corela?ie cu nevoile practice ale cre?rii ?i aplic?rii dreptului.

Ipotezele ?tiin?ifice se cer a fi verificate n cadrul unor strategii ale

dezvolt?rii fenomenului juridic, n ultim? corela?ie cu scenariile

dezvolt?rii economico-sociale. Descifrarea, explicarea, propunerea de

decizii ?i prognoz? se bazeaz? pe aprecieri teoretice argumentate prin

experien?? dobndit? din studiul cazurilor secundare. Exist? n ??rile

occidentale chiar o ramur? specializat? jurometria care pleac? de la

procedeul cazuistic ca un mod de abordare orientat spre cazul singular.

Necesitatea introducerii unor metode cantitative n cercetarea

?tiin?ific? juridic? ?i n practica dreptului a izvort din nevoia de a

conferi noi valen?e acestei cercet?ri, n strns? leg?tur? cu unit??ile

practice. Folosirea calculatoarelor ajut? deciziei, aceast? folosire nu

ngusteaz? posibilit??ile de decizie, ci dimpotriv? le optimizeaz?. Timpul

economisit este folosit la fundamentarea temeinic? a deciziei. Informatica

juridic? mbun?t??e?te procesul decizional prin rapiditatea efectu?rii

diferitelor opera?iuni.

n ultimul timp, chiar n plan decizional se poate vorbi de rolul

ordinatorului este vorba de deciziile cu caracter repetitiv (mai ales

n domeniul deciziei administrative) caracterizate prin faptul c? n

con?inutul lor se face aplicarea mecanic? ?i identic? (pentru acelea?i

categorii de fapte) a unor norme juridice la situa?ii reductibile n

formule matematice finale.[17]

Pe plan mondial cercet?rile de informatic? juridic? au fost orientate n

urm?toarele direc?ii:

- Elaborarea ?i sistematizarea legisla?iei;

- Eviden?a legislativ?;

- Eviden?a deciziilor de practic? judec?toreasc? (a precedentelor

judec?tore?ti);

- Stocarea ?i sistematizarea informa?iei juridice;

- Eviden?e criminologice etc.

n planul eviden?ei legislative calculatorul, n baza programelor

informatice ofer? datele necesare n vederea aprecierii exacte a

corela?iilor dintre reglement?ri, realiznd reces?mntul normelor ce pot

intra n conflict.

Consiliul Europei (prin Direc?ia Afacerilor juridice) ?i Comisia Pie?ei

Comune (prin Serviciul Juridic) desf??oar? n mod coordonat eforturi pentru

unificarea cercet?rilor privind perspectivele legisla?iei comunitare.

nc? din anul 1969, comitetul mini?trilor din Consiliul Europei a creat

un organ de exper?i pentru armonizarea modalit??ilor implement?rii

informa?iei juridice n calculator n domeniul privind tratatele

interna?ionale, reglement?ri interne ?i date de statistic? juridic?.

Este n afara discu?iei faptul c?, n condi?iile tehnice actuale nu se

pune problema utiliz?rii calculatorului pentru a nlocui judec?torul n

pronun?area unei solu?ii n procesul judiciar.

Hot?rrea judec?toreasc? nu nseamn? aplicarea pur mecanic? a legii la o

cauz? determinat?. A?a cum nu exist? dou? frunze absolut identice, doi

fulgi de nea la fel, tot astfel nu putem s? ntlnim dou? spe?e, dou?

cazuri de via??, identice, chiar dac? n elementele lor generale, spe?ele

ce se deduc n fa?a completului de judecat? pot prezenta (?i prezint?)

multe aspecte comune. Instan?a trebuie, pentru acest motiv, s? fac? o

evaluare a fiec?rei spe?e sub cele mai variate aspecte, cu grij? de nuan?e

?i de individualizare a tr?s?turilor ce sunt impuse de circumstan?ele

fiec?rei cauze ?i de particularit??ile fiec?rui participant (reclamant,

prt, inculpat, parte civil?, parte responsabil? etc.) la procesul

judiciar. Aceasta nu nseamn? c? ordinatorul nu-?i afl? locul pe masa

judec?torului. Dimpotriv?, a?a cum demonstreaz? situa?ia organiz?rii

instan?elor din ??rile dezvoltate pe masa fiec?rui judec?tor se afl? un

terminal de la care se poate ob?ine ntr-un termen record o cantitate de

informa?ie legislativ? de doctrin? ?i de practic?, care scute?te eforturi

considerabile, aduce plusul de exactitate, de siguran?? ?i accelereaz?

considerabil rezultatul (stabilirea ?i motivarea solu?iei).

n general, metodele cantitative aplicate n drept din care am amintit

doar cteva au meritul incontestabil de a contribui efectiv la

perfec?ionarea reglement?rilor juridice, la sporirea eficien?ei lor

sociale, precum ?i la mbun?t??irea activit??ii practice de realizare a

dreptului. De aceea orice rezerv?, orice prejudecat? cu privire la

utilitatea acestor metode trebuie statornic nl?turate.[18]

Dintre alte metode este de re?inut importan?a folosirii metodei

statistice, util? att pentru procesul de elaborare a dreptului ct ?i

pentru cel de aplicare. De altfel, statistica judiciar? s-a conturat ca un

domeniu distinct al statisticii.

Ct prive?te metoda experimental? proprie ?tiin?elor naturii, men?ion?m

c? n domeniul dreptului uneori n domeniul reglement?rii cu caracter

economic, cnd punndu-se problema unei transform?ri de ansamblu, la scara

na?ional?, s-a recurs n prealabil la verificarea noilor m?suri la scar?

redus?, n cteva unit??i.

Concluzii

Pornind de la leg?tura indisolubil? ntre drept ?i stat, ceea ce face

ca oamenii de ?tiin??, speciali?ti n teoria dreptului, s? se ocupe, de

asemenea, de teoria statului, au ap?rut lucr?ri teoretice cu caracter

monografic sau cursuri universitare dedicate studierii comune a statului ?i

dreptului, constituindu-se ?i o disciplin? distinct? de teoria general? a

statului ?i dreptului.

n principiu, ?tiin?a juridic? ar fi incomplet?, iar juristul

unilateral f?r? studierea statului, n a?a m?sur? cele dou? fenomene

statul ?i dreptul, sunt legate unul de altul. De aceea unele concepte,

no?iuni, categorii legate de stat se analizeaz? n cadrul disciplinei

Teoria general? a dreptului ?i statului. n orice caz, teoria general? a

dreptului ?i statului nu poate evita abordarea unor teme privind statul,

leg?tura sa cu dreptul, fiindc? numai astfel va putea da o imagine

armonios nchegat? ?i bine conturat? asupra dreptului.

Revenind la cercetarea ?i defini?ia obiectului teoriei generale a

dreptului ?i statului este de re?inut c? ea studiaz? dreptul ?i statul n

ansamblu n generalitatea ?i integritatea sa, ordinea juridic? n

ntregime. Ea formuleaz? defini?ia dreptului ?i statului, celelalte

concepte, categorii caracteristice dreptului, fiind valabile pentru toate

?tiin?ele juridice, cum sunt, bun?oar?, categoriile de norm? juridic? izvor

de drept, sistem de drept, ordine de drept, r?spundere juridic?, drept

subiectiv ?.a. De asemenea, ea formuleaz? o serie de principii generale,

valabile pentru toate ?tiin?ele juridice. De exemplu, principiile

legalit??ii, suprema?iei legii, prezum?iei de cunoa?tere a legii (nimeni

nu se poate scuza de necunoa?terea legii) ?.a. Teoria general? a dreptului

?i statului studiaz?, de asemenea, metodologia de cercetare, folosit? de

?tiin?a dreptului.

Ca disciplin? de nv???mnt teoria general? a dreptului ?i statului

are ?i un caracter de introducere n studiul materiilor juridice. Ea poate

fi ns? ?i o disciplin? conclusiv?, de sintez?, dar pentru aceasta ar

trebui studiat? n ultimii ani sau chiar n ultimul an de studii, dup?

nsu?irea majorit??ii materiilor.

Metodologia juridic? poate s? apar? ca o ?tiin?? despre ?tiin?a

dreptului care dezv?luie aspecte din cele mai importante ?i pasionante cum

ar fi: modul cum lucreaz? omul de ?tiin??, dar ?i artizanul dreptului,

regulile ?tiin?ei dreptului, caracterul s?u.

Ca ?i n orice domeniu, cercetarea ?tiin?ific? juridic? se bazeaz? pe

folosirea unei metodologii, a unui ansamblu de metode ?i procedee cu

ajutorul c?rora are loc studierea dreptului n toat? complexitatea sa

n leg?tur? cu acest fapt men?ion?m extinderea cercet?rilor

interdisciplinare cu folosirea evident? ?i a unor metode complexe.

?tiin?ele juridice nu au fost nici ele scutite de aceast? orientare, de?i

din p?cate, n acest domeniu s-a f?cut destul de pu?in pentru cercetarea

teoretic? a noilor metodologii ?i, ca o consecin?? fireasc? a acestei st?ri

de lucruri, nici utilizarea practic? a noilor metode nu a nregistrat

progresele necesare.

O bun? cunoa?tere, explicare ?i interpretare a dreptului (a

fenomenului juridic) reclam? o metodologie corespunz?toare n baza c?reia

s? se realizeze o n?elegere ?tiin?ific? a mecanismului ac?iunii sociale a

dreptului, a func?iilor lui, a esen?ei con?inutului ?i formei sale, a

leg?turilor sale multiple cu societatea.

Referindu-ne la principalele metode ale cercet?rii juridice men?ion?m

n primul rnd metoda logic?.

n cercetarea dreptului, a fenomenului juridic att de complex,

Teoria dreptului, toate ?tiin?ele juridice se folosesc de categoriile,

ra?ionamentele logice. F?cnd abstrac?ie de ceea ce nu este esen?ial,

ntmpl?tor n existen?a dreptului, teoria caut? s? dezv?luie, folosindu-se

de metoda logic?, ceea ce este esen?ial, caracteristic, pentru drept. De

importan?a aplic?rii Logicii n cercetarea fenomenului juridic vorbe?te

ns??i faptul c? s-a conturat ca o disciplin? aparte logica juridic?.

n leg?tur? cu metoda istoric? ar?t?m c? potrivit acestei metode

?tiin?ele juridice cerceteaz? dreptul n perspectiva ?i evolu?ia sa

istoric?, de-a lungul diferitelor ornduiri sociale, ele analizeaz? esen?a,

forma ?i func?iile dreptului raportate la etapa istoric? pe care o str?bate

o societate, ?tiut fiind c? institu?iile juridice poart? pecetea

transform?rilor istorice ale poporului ?i ??rii respective.

Apelnd la istorie, dreptul ?i afl? condi?iile ce-i pot descifra

ascenden?a. Astfel, plecnd de la datele pe care le ofer? istoria, n

cercetarea marilor institu?ii juridice ?tiin?a dreptului, constatnd

vechimea lor, le urm?re?te evolu?ia, configura?ia, func?iile etc.

O alt? metod?, ce poate fi amintit? n cadrul aceluia?i capitol, este

metoda comparat?. Compararea sistemelor de drept ale diverselor state, a

tr?s?turilor ramurilor, institu?iilor ?i normelor acestora s-a dovedit

extrem de fructuoas? n procesul metodologic de studiere a fenomenului

juridic.

Compara?ia ajut? esen?ial la construirea tipologiilor juridice ?i

clasific?rilor, n procesul de legiferare. Metoda comparativ? are, de

asemenea, o importan?? major?, ea furniznd informa?ii pre?ioase

legiuitorului, n leg?tur? cu reglement?rile cuprinse n alte sisteme de

drept sau n documente juridice interna?ionale. Prin studiul comparat al

diferitelor institu?ii juridice na?ionale se desprind factorii se determin?

att tr?s?turile lor comune ct ?i cele specifice Importan?a deosebit? a

metodei comparate este dat? ?i de crearea unei ramuri distincte n sistemul

?tiin?elor juridice dreptul comparat.

Metoda sociologic?, reprezint? o direc?ie de cercetare cu reale

foloase pentru cunoa?terea realit??ii juridice.

Sociologia aduce o viziune nou? asupra dreptului definindu-l ca un

fapt social ?i ncearc? s? resistematizeze sursele evolu?iei ?i

influen?ei dreptului asupra societ??ii, oferind ?tiin?elor juridice o

metod? ra?ional? de studiere a fenomenului social. Cercetarea sociologic?

juridic? (metoda sociologic?) poate fi utilizat? de legiuitor pentru a-?i

procura informa?ii n leg?tur? cu m?sura n care legea este respectat? ?i

n ce propor?ie legea ?i g?se?te suport din partea sentimentului juridic

comun.

Necesitatea introducerii unor metode cantitative n cercetarea

?tiin?ific? juridic? ?i n practica dreptului a izvort din nevoia de a

conferi noi valen?e acestei cercet?ri, n strns? leg?tur? cu unit??ile

practice. Folosirea calculatoarelor ajut? deciziei, aceast? folosire nu

ngusteaz? posibilit??ile de decizie, ci dimpotriv? le optimizeaz?. Timpul

economisit este folosit la fundamentarea temeinic? a deciziei. Informatica

juridic? mbun?t??e?te procesul decizional prin rapiditatea efectu?rii

diferitelor opera?iuni.

Ca o concluzie, dup? prezentarea succint? a metodelor de cercetare, se

impune constatarea c? ele nu trebuie n?elese n mod izolat, ci n

interdependen?a complementaritatea lor. Folosindu-le astfel, cercetarea

?tiin?ific? juridic?, att cea fundamental?, preponderent teoretic?, ct ?i

cea aplicativ? are garan?ia ob?inerii unor rezultate valoroase ?i utile.

Bibliografie

N. Popa. Teoria general? a dreptului. Bucure?ti, 1992.

G.Vrabie, S. Popescu. Teoria general? a dreptului. Ia?i, 1993.

I. Ceterchi, M. Luburici. Teoria general? a statului ?i dreptului.

Bucure?ti, 1983.

A. Gulipe. C voprosu o formirovanii metodologhii pravovoi nauchi. Sovetscoe

gosudarstvo i pravo. 1991, Nr. 4.

V. Cozlov. Problem predmeta i metodologhia ob?cei teorii prava. Leningrad,

1989

D. Ciobanu. Introducere n studiul dreptului. Bucure?ti, 1993.

I. Hum?. Introducere n studiul dreptului. Ia?i, 1993

Teoria general? a dreptului. (curs de lec?ii). N. Novgorod, 1993.

L. Mamut. Nauca o gosudarstve i prave: neobhodimosti radicalinogo

obnovlenia.// Filosofschie nauchi. 1989, Nr. 11

Planul lucr?rii

Introducere 1

Obiectul de studiu 2

Metodele cercet?rii ?tiin?ifice a fenomenului juridic.6

Considera?ii generale6

No?iunea metodologiei juridice .9

Metodologia cercet?rii ?tiin?ifice juridice 11

Metoda logic?...11

Metoda istoric? .. 14

Metoda comparativ? ...16

Metoda sociologic? 20

Metoda cantitativ? ?i alte metode ...25

Concluzii ..28

Bibliografie ..32

-----------------------

1 I. Ceterchi, M. Luburici. Teoria general? a statului ?i dreptului.

Bucure?ti, 1983, p. 8

2 M. Djuvara. Teoria general? a dreptului (enciclopedie juridic?). Editura

All, 1995

3 I. Ceterchi, M. Luburici. Teoria general? a statului ?i dreptului.

Bucure?ti, 1967.

4 I. Ceterchi, I. Craiovan. Op. citat?, p. 10

5 I. Ceterchi, I. Craiovan. Op. citat?, p. 12.

[1] N. Popa. Lucr. citat?, p 14

[2] S. Popescu, D. Iliescu. Probleme actuale ale metodologiei juridice.

Bucure?ti, 1979.

[3] N. Popa, lucr. citat?, p. 15

[4] N. Popa, lucr. citat?, p. 15

[5] I. Ceterchi, I. Craiovan, lucr. citat?, p. 15

[6] N. Popa, lucr. citat?, p.21.

[7] N. Popa. Teoria general? a dreptului. Bucure?ti, 1992, p. 19

[8] R. David. Pravovie sistem sovremennosti. Moscova, 1988,

[9] V. Zl?tescu, I. Zl?tescu. Regulile metodei comparative n studiul

dreptului. Studii de drept romnesc. 1, 1989.

[10] V. Zl?tescu, I. Zl?tescu. Lucr. citat?, p. 340.

[11] N. Popa. Lucr. citat?, p. 20

[12] N. Popa . teoria general? a dreptului. Bucure?ti, 1992.

[13] N. Popa. Lucr. citat?, p. 22

[14] N. Popa. Lucr. citat?, p. 24

[15] N. Popa. Lucr. citat?, p. 25

[16] A. Roth. Individ ?i societate. Bucure?ti, 1986.

[17] V. Hanga. Calculatorul n ajutorul deciziei. Studii de cercet?ri

juridice, Nr.1, 1989

[18] N. Popa. Lucr. citat?, p. 27

-----------------------

1. n condi?iile c este:

: 1, 2, 32012
.