:

. Notiunea si clasificarea actelor juridice civile


Notiunea si clasificarea actelor juridice civile

INTRODUCERE

Na?terea unui raport juridic civil concret presupune existen?a unei

norme juridice civile ca premis? necesar? ?i obligatorie prin care

raporturile sociale devin raporturi juridice abstracte, precum ?i

producerea unui fapt juridic de care legea civil? leag? na?terea

modificarea sau stingerea unui raport juridic civil concret.

Devin izvoare ale raporturilor juridice civile concrete numai acele

fapte de care norma juridic? civil? leag? producerea de efecte juridice,

ele devenind prin aceasta fapte juridice.

Se poate concluziona c? prin izvor al raportului juridic civil concret

se n?elege o mprejurare (act sau fapt) de care legea civil? leag?

na?terea modificarea sau stingerea unui raport juridic civil concret.

No?iunea ?i clasificarea actelor juridice civile

Defini?ia actului juridic civil

Prin act juridic civil se n?elege manifestarea de voin?? f?cut? cu

inten?ia de a produce efecte juridice adic? de a na?te, modifica, transmite

sau stinge un raport juridic civil concret.[1]

Din aceast? defini?ie rezult? c? actul juridic prezint? urm?toarele

elemente caracteristice:

1. Actul juridic este nainte de toate, o manifestare de voin?? a unei

sau mai multor persoane fizice sau juridice;

2. Manifestarea de voin?? este f?cut? cu inten?ia de a produce efecte

juridice respectiv de a crea, modifica, transmite sau stinge raporturi

juridice civile concrete.

n literatura de specialitate, practica judiciar? ?i chiar n

legisla?ia civil? termenul de act juridic este folosit n dou? sensuri.

ntr-un prim sens actul juridic desemneaz? ns??i manifestarea de voin?? n

scopul de a produce efecte juridice, adic? ns??i opera?ia juridic? ce se

ncheie (negotium). n cel de al doilea sens, actul juridic desemneaz?

nscrisul constatator al opera?iunii juridice (innstrumentum) f?cute de

p?r?i n vederea pronun??rii unui mijloc de prob? ntr-un eventual litigiu.

Pentru evitarea oric?ror confuzii cu privire la cele dou? accep?iuni

este indicat ca termenul de act juridic s? fie folosit pentru desemnarea

opera?iei juridice (negotium), iar pentru desemnarea nscrisului

constatator ale acestei opera?ii juridice (instrumentum) s? fie utilizat

termenul de nscris.

Clasificarea actelor juridice civile

Concep?ia de act juridic civil este rezultatul unui proces de

generalizare ?i abstractizare a tr?s?turilor comune tuturor actelor

juridice civile care se ntlnesc n circuitul civil.

Datorit? regimului juridic diferit pe care l au diferite categorii de

acte juridice civile, att n literatura de specialitate, ct ?i n

practica judec?toreasc? s-a considerat necesar ?i util s? se fac?

clasificarea actelor juridice civile.

La baza clasific?rilor actelor juridice stau criterii variate cum ar

fi num?rul p?r?ilor ntre care se ncheie actul, con?inutul, cauza, forma,

modul de executare, efectele actelor etc.

n continuare vor fi nf??i?ate principalele categorii de acte

juridice civile:

1. Acte juridice unilaterale, bilaterale ?i multilaterale.

Aceast? clasificare are la baz? criteriul num?rului p?r?ilor

participante la actul juridic.

Actele juridice unilaterale sunt produsul manifest?rii de voin?? a

unei singure p?r?i.

Actul juridic bilateral reprezint? voin?a concordant? a dou? p?r?i,

iar cel multilateral este rezultatul acordului de voin?? a trei sau mai

multe p?r?i.

Actul juridic unilateral fiind rezultatul voin?ei unei singure p?r?i

sunt mai rare. Intr? n aceast? categorie testamentul, promisiunea public?

de recompens?, acceptarea unei mo?teniri, renun?area la mo?tenire,

confirmarea unui act juridic anulabil etc.

Actele bilaterale ?i multilaterale se mai numesc conven?ii sau

contracte, termeni echivalen?i ?i folosi?i unul pentru altul n limbajul

juridic curent. Sunt acte bilaterale, spre exemplu, contractul de vnzare-

cump?rare, contractul de schimb, contractul de dona?ie, contractul de

mprumut etc. Exemplul tipic de contact multilateral este contractul de

societate civil?.

Clasificarea actelor juridice n unilaterale ?i bilaterale nu trebuie

confundat? cu clasificarea contractelor n unilaterale ?i bilaterale.

Astfel, unilateral care este un act juridic bilateral, fiind rodul voin?ei

a dou? p?r?i, d? na?tere la obliga?ii numai pentru una din p?r?i, cum este

spre exemplu contractul de dona?ie, mprumut de folosin??, pe cnd

contractul bilateral sau sinalagmatice dau na?tere la obliga?ii pentru

ambele p?r?i, precum ar fi, contractul de vnzare-cump?rare, contractul de

schimb etc.

Rezult?, a?adar, c? n timp ce toate contractele, inclusiv cele

unilaterale, fac parte din categoria actelor juridice bilaterale sau

multilaterale, n schimb, actele juridice unilaterale nu sunt contracte,

ele fiind rezultatul manifest?rii unilaterale de voin??.[2]

Clasificarea actelor juridice n unilaterale, bilaterale ?i

multilaterale prezint? importan?? sub aspectul aprecierii valabilit??ii lor

din punct de vedere al voin?elor. Astfel, actele unilaterale sunt valabile

prin manifestarea voin?ei unei singure p?r?i, n timp ce pentru

valabilitatea actelor bilaterale ?i multilaterale trebuie s? existe dou?

sau mai multe voin?e juridice.

Regimul juridic al viciilor de consim??mnt este diferit, n func?ie

de cele dou? categorii de acte. ntr-adev?r eroarea ca viciu de

consim??mnt se poate ntlni att la actele unilaterale, ct ?i la cele

bilaterale ?i multilaterale, pe cnd dolul ?i violen?a se ntlnesc de

regul?, numai la actele bilaterale ?i multilaterale.

2. Acte juridice cu titlu gratuit ?i acte juridice cu titlu oneros

La baza acestei clasific?ri st? scopul urm?rit de p?r?i la ncheierea

actului juridic civil.

Actele cu titlu gratuit sunt actele prin care se procur? uneia din

p?r?i un folos patrimonial ca aceasta din urm? s? fie obligat?, la rndul

ei, la un echivalent. Sunt acte cu titlu gratuit, testamentul, dona?ia,

comodatul, mandatul gratuit etc.

La rndul lor actele cu titlu gratuit se mpart n libert??i ?i acte

dezinteresate. Libert??ile sunt acte cu titlu gratuit prin care o persoan?

?i mic?oreaz? propriul s?u patrimoniu, f?r? a primi n schimb un

echivalent cum este, de pild?, dona?ia. Actele dezinteresate sunt acele

acte prin care o persoan? face alteia un serviciu, f?r? a mic?ora propriul

s?u patrimoniu, cum ar fi, spre exemplu, mandatul remunerat, mprumutul

f?r? dobnd?, depozitul gratuit etc.

Actele cu titlu oneros sunt acele acte prin care o persoan? procur?

alteia un folos patrimonial n schimbul unui echivalent, fiecare din p?r?i

urm?rind un avantaj economic. n leg?tur? cu defini?ia contractului oneros,

n art cccc se arat?: contractul oneros este acela n care fiecare parte

voie?te a-?i procura un avantaj. Sunt contracte cu titlu oneros,

contractul de vnzare-cump?rare, contractul de antrepriz?, contractul de

loca?iune etc.

mp?r?irea actelor juridice n gratuite ?i oneroase prezint interes

juridic din mai multe puncte de vedere. Astfel, att sub aspectul

capacit??ii de a ncheia actele cu titlu gratuit ct ?i al exigen?elor de

form? ale acelora?i acte, legea prevede condi?ii mult mai severe, n raport

cu actele cu titlu oneros. De asemenea, pentru actele cu titlu oneros prin

lege, sunt stabilite condi?ii mult mai severe sub aspectul r?spunderii

p?r?ilor, iar obliga?iile p?r?ilor sunt mai am?nun?it ?i mai exigent

reglementate, fa?? de actele cu titlu gratuit.

n func?ie de momentul n care urmeaz? s?-?i produc? efectele, actele

juridice se mpart n acte ntre vii ?i acte pentru cauz? de moarte. Actele

care se ncheie pentru a-?i produce efectele n timpul vie?ii celor de la

care eman? se numesc acte ntre vii (inter vivos). Ele sunt marea

majoritate a actelor juridice. Dimpotriv?, actele care se ncheie pentru a-

?i produce efectele numai dup? moarte, se numesc acte pentru cauz? de

moarte (mortis cauza). Exemplu tipic de acte pentru cauz? de moarte este

testamentul prin care testatorul dispune de bunurile ce le va l?sa la

deces. Testamentul este numit ?i act de ultim? voin??, fiindc? pn? la

moarte, poate fi oricnd modificat ori revocat.

Clasificarea actelor juridice ntre vii ?i pentru cauz? de moarte

prezint? interes din punct de vedere juridic, sub aspectul formei n care

se ncheie. Astfel, actele pentru cauz? de moarte sunt acte solemne, n

timp ce actele ntre vii sunt solemne numai ca excep?ie. De asemenea,

actele pentru cauz? de moarte sunt supuse unor reglement?ri mai restrictive

n ceea ce prive?te capacitatea de a dispune ?i uneori, chiar ?i cu privire

la capacitatea de a primi.

4. Acte constitutive, translative ?i declarative

La baza acestei clasific?ri se afl? criteriul efectului produs de actul

juridic.

Actul contitutiv este acel act juridic care d? na?tere la un drept

subiectiv civil ce n-a existat anterior. Sunt acte juridice civile

constitutive, actul de constituire a unui uzufruct, a unei ipoteci etc.

Actele translative sunt actele ce au ca efect transmiterea unui drept

subiectiv civil dintr-un patrimoniu n alt patrimoniu. Marea majoritate a

actelor juridice civile sunt translative cum ar fi spre exemplu,

contractul de vnzare-cump?rare, dona?ia, cesiunea de crean?? etc.

Sunt acte declarative cele care au ca efect recunoa?terea,

definitivarea ori consolidarea unui drept subiectiv civil preexistent. Ele

definitiveaz? drepturi ?i obliga?ii ale p?r?ilor ce au existat anterior

ncheierii actului. Fac parte din aceast? categorie partajul (mp?r?eala),

actul confirmativ pentru care o persoan? renun?? la dreptul de a invoca

nulitatea relativ?.

Interesul juridic al acestei clasific?ri const? n aceea c? actele

constitutive ?i translative produc efecte numai pentru viitor, n timp ce

actele declarative produc efecte ?i pentru trecut.

5. Dup? importan?a lor actele juridice civile se mpart n acte de

conservare, de administrare ?i de dispozi?ie

Actele juridice de conservare sunt actele prin care se urm?re?te

prentmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil. Intr? n aceast?

categorie actele prin care se ntrerupe prescrip?ia, nscrierea unei

ipoteci, soma?ia etc. Prin astfel de acte, n schimbul unei cheltuieli

minime se p?streaz? sau se salveaz? un drept de o valoare mai mare.

Actele juridice de administrare sunt acele acte prin care se

realizeaz? o normal? punere n valoare a unui bun ori a unui patrimoniu.

Sunt acte de administrare ncasarea veniturilor, perceperea fructelor,

asigurarea unui bun, repara?iile de ntre?inerea a unui bun etc.

Actele de dispozi?ie sunt acele acte prin care se nstr?ineaz? bunuri,

se constituie drepturi reale, principale sau accesorii asupra bunurilor ori

se renun?? la drepturi. Fac parte din aceast? categorie contractul de

vnzare-cump?rare, de schimb, de dona?ie, constituirea unui drept de

uzufruct, a unei ipoteci, remiterea de dona?ie.

Aceast? clasificare prezint? importan?? n materie de reprezentare ?i

capacitate. ntinderea puterilor de reprezentare ale p?rin?ilor ?i

tutorilor depind de categoria de acte luate n considerare. Astfel, actele

de conservare pot fi ncheiate valabil chiar de persoane lipsite de

capacitate de exerci?iu. Actele de administrare se ncheie n numele ?i pe

seama celui lipsit de capacitate de exerci?iu, de reprezentantul s?u legal

p?rinte sau tutore f?r? a fi nevoie pentru validitatea lor de

ncuviin?are din partea autorit??ii tutelare.

Clasificarea prezint? interes ?i n ceea ce prive?te ntinderea

mputernicirilor mandatarului. Mandatul general este valabil numai pentru

actele de conservare ?i administrare, iar pentru actele de dispozi?ie

trebuie s? existe un mandat special.

5. n func?ie de modul lor de ncheiere, actele juridice civile se

clasific? n acte consensuale, solemne, formale ?i reale.

Actele consensuale sunt acele acte care iau na?tere n mod valabil

prin simpla manifestare de voin?? a p?r?ilor, f?r? a fi necesar

ndeplinirea vreunei formalit??i. n dreptul nostru civil func?ioneaz?

regula consensualit??ii actelor juridice civile, n sensul c? ele sunt

valabile prin simpla manifestare de voin??. Marea majoritate a actelor

juridice civile sunt consensuale.

Sunt solemne sau formale actele pentru validitatea c?rora legea cere

expres ncheierea lor ntr-o anumit? form?. Intr? n aceast? categorie,

testamentul, dona?ia, contractul de ipotec? etc.

Actele reale sunt acele acte n care manifestarea de voin??, este

nso?it? de remiterea (predarea) bunului. Intr? n aceast? categorie

contractul de mprumut, de depozit, gajul etc.

Utilitatea distinc?iei dintre actele consensuale solemne ?i reale se

manifest? n aceea c? nerespectarea formei la actele solemne (formale) este

sanc?ionat? cu nulitatea absolut?, n vreme ce actele consensuale sunt

valabile indiferent de forma n care au fost ncheiate. ncheierea actelor

juridice solemne prin mandatar presupune ca ?i procura s? fie f?cut? n

form? solemn?, ceea ce nu se cere n cazul actelor consensuale.

De asemenea, regimul probator este diferit pentru toate cele trei

categorii de acte.

6. Clasificarea actelor juridice civile n acte patrimoniale ?i acte

nepatrimoniale se face n func?ie de con?inutul lor:

Actul juridic patrimonial este actul al c?rui con?inut este

susceptibil de a fi evaluat n bani. Intr? n aceast? categorie actele

juridice civile privesc drepturile reale ?i drepturi de crean??.

Actul juridic nepatrimonial este acela al c?rui con?inut nu poate fi

evaluat n bani. Ele privesc drepturile nepatrimoniale.

Aceast? clasificare prezint? interes din punct de vedere juridic n

materia nulit??ilor ?i a ocrotirii persoanelor incapabile.

7. Dup? cum au sau nu leg?tur? cu modalit??ile actului juridic civil

(termen, condi?ie, sarcin?) distingem acte pure ?i simple ?i acte afectate

de modalit??i.

Actul juridic pur ?i simplu este actul care nu este afectat de

modalit??i. Intr? n aceast? categorie c?s?toria, adop?ia, recunoa?terea

filia?iei, op?iunea succesoral?.

Actele afectate de modalit??i este actul care cuprinde o modalitate,

adic? un termen, o condi?ie sau o sarcin?, n func?ie de care ncepe sau

nceteaz? s?-?i produc? efectele. Sunt acte juridice civile afectate de

modalit??i contractul de mprumut, contractul de vnzare cu clauz? de

ntre?inere, contractul de asigurare, contractul de dona?ie cu sarcin?,

etc.

Importan?a acestei clasific?ri se manifest? sub aspectul

valabilit??ii, n sensul c? n cazul actelor juridice civile de a c?ror

esen?? este existen?a unei modalit??i, lipsa acesteia atrage dup? sine

ineficien?a actului. De asemenea, sub aspectul efectelor, la actele pure ?i

simple, efectele se produc imediat, definitiv ?i irevocabil, n timp ce la

actele afectate de modalit??i, producerea sau ncetarea efectelor depinde

de un eveniment viitor care este termenul sau condi?ia.

8. Actele juridice principale ?i actele juridice accesorii

La baza acestei clasific?ri se afl? raportul ce exist? ntre ele.

Actele juridice principale sunt acele acte care au o existen?? de sine

st?t?toare independent? de vreo leg?tur? cu alte acte. Majoritatea actelor

juridice de drept civil sunt acte principale n sensul c? regimul lor

juridic nu este dependent de al altor acte juridice.

Actele juridice accesorii sunt acele acte care nu au o existen?? de

sine st?t?toare, soarta lor juridic? depinznd de soarta unui act juridic

principal. A?a sunt spre exemplu, contractele prin care se constituie

garan?ii, cum ar fi fidejusiunea, amanetul, ipoteca, sunt acte accesorii n

raport cu actul generator al obliga?iei garantate.

Importan?a acestei clasific?ri se manifest? pe planul examin?rii

validit??ii ?i eficacit??ii acestor acte, soarta juridic? a actelor

accesorii depinznd ntrutotul de soarta juridic? a actelor principale.

n raport cu cauza sau scopul lor, actele juridice civile pot fi

mp?r?ite n acte cauzale ?i acte abstracte.

Actul cauzal este acela pentru a c?rui validitate nu este necesar

examinarea cauzei. Sunt acte abstracte titlurile de valoare, adic?

nscrisurile n care sunt ncorporate drepturi de crean??, cum ar fi, spre

exemplu, obliga?iunile cec, cambiile, conosamentele.

Importan?a acestei clasific?ri const? n aceea c? la actele cauzale,

cauza fiind un element esen?ial pentru valabilitatea lor, lipsa,

falsitatea, ilicitatea ori imoralitatea cauzei sunt sanc?ionate cu

nulitatea actelor respective, n timp ce actele abstracte fiind deta?ate de

cauza lor, absen?a, nerealizarea, ilicitatea sau imoralitatea cauzei nu au

nici o nrurire asupra valabilit??ii lor.

9. n func?ie de modul cum pot fi ncheiate, actele juridice civile se

mpart n acte strict personale ?i acte ncheiate prin reprezentare.

Actele juridice personale sunt acele acte care nu pot fi ncheiate

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 82012
.