:

. Notiunea si clasificarea actelor juridice civile






Pentru a fi valabil? cauza trebuie s? ndeplineasc?, cumulativ

urm?toarele condi?ii: s? existe, s? fie real? ?i s? fie licit?.

n actele juridice civile cauza lipse?te atunci cnd una din p?r?i nu are

discern?mnt fiindc? formarea voin?ei juridice cu cele dou? elemente ale

sale consim??mntul ?i cauza presupune existen?a discern?mntului. n

acest caz lipsa cauzei va atrage dup? sine nulitatea relativ? a actului

juridic, deoarece aceasta este sanc?iunea lipsei consim??mntului.

Cauza este inexistent? ?i atunci cnd lipse?te scopul imediat al actului

juridic respectiv, considera?ia contrapresta?iei celeilalte p?r?i la

contractele cu titlu oneros, lipsa pred?rii bunului n actele juridice

reale ?i lipsa inten?iei de liberalitate n actele juridice cu titlu

gratuit. n astfel de situa?ii actul juridic va fi sanc?ionat cu nulitate

absolut?.

Cauza nu este real? atunci cnd exist? eroarea asupra motivului

determinant, adic? asupra scopului imediat al cauzei. Falsitatea cauzei

atrage dup? sine nulitatea relativ? a actului juridic.

Sanc?iunea actului juridic civil n care cauza are caracter ilicit este

nulitatea absolut?.

Obiectul actului juridic civil

No?iune

n literatura de specialitate, problema no?iunii obiectului actului

juridic civil este controversat?. n leg?tur? cu aceasta n principal, au

fost formulate trei opinii. Astfel ntr-o prim? opinie se consider? c?

obiectul actului juridic const? n crearea, modificarea, transmiterea ori

stingerea unui raport juridic. Acestei opinii i se repro?eaz? c? face

confuzie ntre obiectul ?i efectele generale ale actului juridic.

ntr-o alt? opinie se consider? c? obiectul actului juridic civil const?

n interesele reglementate de p?r?i prin mijlocirea actului juridic n

temeiul ?i n limita legii.[13] ?i acestei opinii i s-a repro?at c? leag?

n mod artificial obiectul actului juridic de no?iunea de interese, no?iune

care are valen?e apropiate mai degrab? cauzei dect obiectului actului

juridic civil.[14]

n sfr?it o a treia opinie consider? c? obiectul actului juridic civil

este nsu?i obiectul raportului juridic civil n?scut din acel act

juridic.[15] Cu alte cuvinte, obiectul actului juridic l constituie

conduita p?r?ilor, adic? ac?iunile sau inac?iunile la care sunt

ndrept??ite sau de care sunt ?inute p?r?ile actului juridic. Aceast?

opinie este sus?inut? de mare majoritate a autorilor care s-au referit la

obiectul actului juridic.

Fa?? de cele ar?tate consider?m c? prin obiect al actului juridic se

n?elege conduita p?r?ilor stabilit? prin actul juridic, adic? ac?iunile

sau inac?iunile de care sunt ?inute p?r?ile sau de la care trebuie s? se

ab?in?.

Condi?iile de valabilitate ale obiectului actului juridic civil.

Pentru a fi valabil, obiectul actului juridic civil trebuie s?

ndeplineasc? urm?toarele condi?ii:

a) obiectul actului juridic civil trebuie s? existe. Aceast? prim?

condi?ie, este ?i cea mai important?, deoarece dac? obiectul nu exist? nu

se mai pune problema observ?rii celorlalte condi?ii ale sale.

Necesitatea existen?ei obiectului se apreciaz? n momentul ncheierii

actului juridic.

Pot alc?tui obiect al actului juridic civil ?i bunurile viitoare, cu

excep?ia succesiunilor nedeschise nc?.

b) obiectul actului juridic civil trebuie s? se afle n circuitul civil;

c) obiectul actului juridic civil trebuie s? fie determinat sau

determinabil;

obiectul este determinat cnd se precizeaz? elementele care l

individualizeaz? ?i este determinabil cnd se prev?d n actul juridic

suficiente elemente cu ajutorul c?rora el va putea fi determinat n viitor.

Ra?iunea acestei condi?ii este impus? de nevoia asigur?rii execut?rii

exacte a presta?iei la care s-au angajat p?r?ile actului juridic, potrivit

cu voin?a lor. Dac? obiectul actului juridic se refer? la bunuri certe,

condi?ia este ndeplinit? prin indicarea caracterelor lui particulare. Dac?

ns? este vorba de bunuri generice , determinarea lor se face prin

indicarea precis? a cantit??ii, a calit??ii, valorii sau prin stabilirea

unor criterii de determinare viitoare a acestora.

d) obiectul actului juridic civil trebuie s? fie posibil. Aceast? condi?ie

este determinat? de regula de drept potrivit c?reia nimeni nu se poate

obliga la imposibil. Este vorba aici numai de imposibilitatea absolut? ?i

de nenvins ?i nu de imposibilitatea rezultnd din nepriceperea debitorului

sau din cauze relative (subiective). n cazul obliga?iilor de a da un bun

cert, imposibilitatea nu poate proveni dect din cauza pieririi bunului

respectiv, intervenit? anterior, ncheierii actului, iar n cazul

obliga?iei de a da bunuri de gen, obiectul este imposibil numai n ipoteza

cnd nu mai este cu putin?? s? se produc? bunurile respective, inexisten?a

lor momentan neconstituind propriu-zis o imposibilitate absolut? de

executat. Obliga?ia de a da se poate referi ?i la bunuri viitoare cu

condi?ia c? ele s? fie posibile ?i determinate sau determinabile.

e) Obiectul actului juridic civil trebuie s? fiei licit ?i corespunz?tor

regulilor de moral?. Pe cale de consecin??, conduita p?r?ilor actului

juridic civil trebuie s? fie conform att cu legea, ct ?i cu regulile de

moral?. Actele juridice ncheiate cu nesocotirea acestei condi?ii sunt

sanc?ionate cu nulitate absolut?;

f) Obiectul actului juridic civil trebuie s? fie un fapt personal al celui

ce se oblig?. Nimeni nu poate fi obligat prin voin?a altuia. Nu se poate

deci promite ntr-un act juridic faptul altuia, ci numai faptul s?u

personal, afar? de cazul cnd aceast? promisiune se face n calitate de

mandatar. Conven?ia prin care o parte se oblig? s? determine pe in ter? s?

consimt? la ncheierea unui act juridic este valabil?, deoarece nu se

promite faptul ter?ului, ci faptul propriu de a depune toate diligen?ele

pentru a convinge pe ter? s? ncheie actul juridic;

g) Cel ce se oblig? trebuie s? fie titularul dreptului. n actele juridice

constitutive sau translative de drepturi este necesar ca cel ce se oblig?

s? fie titular dreptului pentru care s-a obligat. Aceast? condi?ie este

consecin?a principiului de drept potrivit c?ruia nimeni nu se poate obliga

n mod valabil la ceva ce nu are sau s? transmit? altuia mai multe drepturi

dect are el nsu?i.

Forma actului juridic civil

Principiul consensualismului actelor juridice civile

n principiu, actele juridice civile nu reclam? necesitatea observ?rii

vreunor forme pentru validitatea lor. Voin?a juridic? manifestat?, oricum,

prin vorbe, prin nscrisuri, prin semne, etc., este suficient? pentru

ncheierea unui act juridic, iar contractul se formeaz? prin simplul acord

de voin?? al p?r?ilor. Voin?a juridic? este deci independent? de forma pe

care o mbrac? pentru a se exterioriza. Ea produce efecte juridice, f?r? a

fi nevoie pentru aceasta de a se manifesta n anumite forme.

Prin urmare, n principiu, actele juridice sunt consensuale n n?elesul

c? ele se ncheie valabil prin simpla manifestare de voin?? a celor de la

care eman?.

No?iunea ?i clasificarea condi?iilor de form? ale actelor juridice

civile.

Prin form? a actului juridic civil se n?elege modalitatea de

exteriorizare a manifest?rii de voin?? f?cut cu inten?ia de a crea,

modifica sau a stinge un raport juridic concret.[16] Cu alte cuvinte ?i

ntr-o formulare mai sintetic?, forma actului juridic civil reprezint?

modul de exteriorizare a manifest?rii de voin??.

Ca o derogare de la principiul consensualismului actelor juridice civile,

n func?ie de consecin?ele juridice ale nerespect?rii formei se disting

trei condi?ii de form? ?i anume:

a) forma cerut? ad validatem, adic? pentru ns??i validitatea actului

juridic civil;

b) forma cerut? ad probationem, adic? pentru a se face dovada actului

juridic civil;

c) forma cerut? pentru opozabilitatea fa?? de ter?i a actului juridic

civil.

Forma cerut? de validitate a actului juridic civil. Actele juridice

pentru validitatea c?rora se cer ndeplinirea sub sanc?iunea nulit??ii

absolute, anumite condi?ii de form? se numesc acte formale sau solemne. La

actele formale sau solemne, forma constituie o condi?ie de validitate.

Forma ca o condi?ie de validitate a actului juridic civil const? n

necesitatea ndeplinirii formalit??ii prestabilite de lege ori de p?r?i

privind exteriorizarea voin?ei cu ocazia ncheierii actului juridic.

Ra?iunea formei ca o condi?ie esen?ial? de validitate a actului juridic

civil este determinat?, n primul rnd, de nevoia asigur?rii deplinei

libert??i ?i certitudini manifest?rii consim??mntului n al doilea rnd,

de a aten?iona p?r?ile cu privire la importan?a deosebit? pe care o au

actele ce necesit? ncheierea lor ntr-o anumit? form? ?i, n al treilea

rnd, de a asigura un control din partea statului cu privire la respectarea

condi?iilor de validitate a unor acte juridice civile care dep??esc prin

con?inutul lor interesele strict personale ale p?r?ilor.

Forma cerut? pentru validitatea actului juridic civil se caracterizeaz?

printr-o serie de tr?s?turi specifice ce ?in de esen?a formei ?i anume:

este un element constitutiv al actului juridic, lipsa formei fiind

sanc?ionat? cu nulitate absolut? a actului; presupune manifestarea expres?

de voin??, ceea ce exclude manifestarea tacit? a voin?ei p?r?ilor ?i este ,

n principiu, exclusiv?, n sensul c?, de regul?, actul se ncheie n form?

autentic?, ?i nu permite p?r?ilor posibilitatea unei op?iuni, cu excep?ia

testamentului.[17]

Forma ad validatem trebuie s? cuprind? ntregul con?inut al actului

juridic, nefiind admis? trimiterea la o surs? exterioar? prin care s? se

determine con?inutul actului juridic civil. De asemenea, actele juridice

aflate n raport de interdependen?? cu actele formale sau solemne, chiar

dac? ele privite separat nu trebuie s? ndeplineasc? aceast? condi?ie,

trebuie totu?i s? fie acte formale sau solemne cum ar fi, spre exemplu,

mandatul pentru ncheierea unui act formal trebuie s? mbrace forma

autentic?. Tot astfel, actul juridic care determin? ineficacitatea unui act

formal sau solemn trebuie s? fie ?i el formal sau solemn.

Sunt acte formale: dona?ia, acceptarea succesiunii sub beneficiu de

inventar, ipoteca, contractul de societate comercial?.

c) forma-condi?ie de proba?iune a actului juridic civil. Forma cerut?

actului juridic pentru a fi folosit ca mijloc de prob? const? n cerin?a

ntocmirii n scris a actului juridic civil, f?r? ca lipsa acestei forme

s? afecteze validitatea actului juridic. Forma cerut? ca o condi?ie de

proba?iune a actului juridic, de?i nu are nici o influen?? asupra

validit??ii acestuia, totu?i ea are un caracter obligatoriu, deoarece, n

principiu, este inadmisibil dovedirea actului juridic civil cu un alt

mijloc de prob?.

Forma ad probationem a fost considerat? n literatura de specialitate ca

reprezentnd, fie o excep?ie de la principiul consensualismului, deoarece

manifestarea de voin?? trebuie f?cut? n form? scris?,[18] fie ca o

limitare adus? aceluia?i principiu, n sensul c? nedovedirea raportului

juridic n?scut din actul juridic are drept consecin?? ns??i ineficacitatea

acestui raport juridic[19]

d) forma cerut? pentru opozabilitatea fa?? de ter?i a actului juridic civil

Aceast? form? se refer? la formalit??ile prev?zute de lege pentru a face

actul juridic civil opozabil ?i persoanelor care nu au participat la

ncheierea lui. Formalit??ile prev?zute de lege se refer?, n primul rnd,

la publicitatea actului juridic civil prin care se constituie sau se

transmit drepturi reale care, fiind drepturi absolute sunt opozabile erga

omnes.

Forma cerut? pentru opozabilitatea fa?? de ter?i a actului juridic civil

este obligatorie. Nerespectarea acestei cerin?e de form? nu va fi

sanc?ionat? cu nulitate absolut? sau imposibilitatea dovedirii actului

juridic civil prin alte mijloace de prob?, ci cu inopozabilitatea actului

fa?? de ter?ele persoane, adic? cu posibilitatea acestora din urm? persoane

de a ignora actele juridice ce li se opune de p?r?ile care l-au ncheiat.

Actul ncheiat este valabil ?i va produce efecte ntre p?r?i, ns? el nu

este opozabil ter?elor persoane fa?? de care actul este ineficace.

Nulitatea actului juridic civil

Defini?ie ?i func?iile nulit??ii

n lipsa unei defini?ii a nulit??ii actelor juridice n codul civil,

literatura de specialitate abund? n defini?ii, care, ns?, au un numitor

comun ?i anume acela c? nulitatea este o sanc?iune civil?, care intervine

cnd se nfrnge o dispozi?ie legal?, cu ocazia ncheierii unui act

juridic.

Nulitatea este acea sanc?iune civil? care intervine dup? nc?lcarea

normei de drept, lipsind actul juridic de efectele urm?rite la ncheierea

lui.[20]

Analiznd finalitatea nulit??ii ca institu?ie de drept civil, n

opinia domnului profesor T. Pop aceast? institu?ie urm?re?te att un rol

preventiv, ct ?i unul represiv.

Prin urmare, nulitatea urm?re?te att o func?ie preventiv?, ct ?i una

sanc?ionatorie.

Func?ia preventiv? a nulit??ii const? n amenin?area cu distrugerea

efectelor actului juridic, dac? acesta se ncheie cu nesocotirea

dispozi?iilor normative privind condi?iile sale de validitate.

ntr-adev?r, nulitatea actelor juridice prezint? neajunsul c?

nimice?te aparen?a creat? prin acest act, mprejurare ce poate produce

prejudicii att p?r?ilor, ct ?i ter?ilor. De aceea, este preferabil s? se

verifice n prealabil condi?iile de validitate ale actului juridic, pentru

a preveni nimicirea efectelor lui, dup? ce s-a ncheiat. O asemenea

verificare prealabil? a fost instituit? de legiuitor, doar pentru actele

solemne, ns? ea lipse?te pentru restul actelor juridice. Pentru marea

majoritate a actelor juridice pentru care nu se cere forma solemn?, p?r?ile

au tot interesul pentru a prentmpina distrugerea efectelor actului

juridic, s? observe prevederile legii civile nainte de ncheierea lui ?i

s? se conformeze lor.

Func?ia sanc?ionatorie intervine dup? ncheierea actului juridic,

avnd drept scop fie nl?turarea efectelor contrare legii, pe care le

con?ine acest act, fie ncheierea actului n totalitate, dac? nu este

posibil? men?inerea lui prin ndep?rtarea clauzelor stipulate n dispre?ul

unor dispozi?ii imperative ale legii.

De re?inut c? nu trebuie confundat? nulitatea actului juridic cu

ineficien?a probatorie a nscrisului constatator.

Se ?tie din materia dreptului probator c? pentru dovedirea unor acte

juridice legea cere ntocmirea unui nscris. Acest nscris, pentru a

constitui instrument probator trebuie s? ndeplineasc? anumite condi?ii

prev?zute de lege. Nerespectarea acestor condi?ii atrage ineficien?a

nscrisului doveditor, ceea ce nseamn? c? nscrisul este lipsit de

efectele sale n materie de prob? dar nu afecteaz? validitatea opera?iilor

juridice, care poate fi dovedit?, eventual, prin alte mijloace de prob?.

Dac? nscrisul reprezint? o condi?ie pentru validitatea chiar a opera?iilor

juridice (caz actelor juridice solemne), nulitatea nscrisului atrage ?i

nulitatea actului juridic.

Evolu?ia concep?iei cu privire la nulitatea actului juridic

n dreptul roman, concep?ia asupra nulit??ii era cristalizat? n dou?

adagii: qui contra legem agit nihil agit precum ?i quod nullum est nullum

producit efectum. De aici rezult? c? nulitatea era total? ?i iremediabil?

sau, altfel spus, actul juridic era nimicit n totalitate, neexistnd

posibilitatea men?inerii lui par?iale cu nl?turarea clauzelor prin care s-

a nc?lcat legea.

n concep?ia clasic?, care se afla nc? sub influen?a dreptului roman,

nulitatea era asimilat? cu ineficacitatea actului juridic, n totalitatea

sa, fiind tratat ca o stare organic? a acestuia, deoarece s-a ncheiat cu

nesocotirea dispozi?iilor legale. Nulitatea avea ca efect desfiin?area

actului juridic n ntregime ?i ca o consecin??, nimicirea tuturor

efectelor sale. Deci nulitatea era total? ?i iremediabil?, ca ?i n dreptul

roman.

n concep?ia modern? s-a formulat teoria propor?ionalit??ii efectelor

nulit??ii n raport cu cauzele care au determinat-o, urm?rile nulit??ii

trebuind s? se m?rgineasc? numai la cele efecte care contravin legii,

celelalte efecte ale actului men?inndu-se. n aceast? concep?ie, nulitatea

este n principiu par?ial? ?i remediabil?. Finalitatea nulit??ii n aceast?

concep?ie este ap?rarea actului juridic prin men?iunea lui, dup? ce s-au

nl?turat efectele care contravin legii.

Concep?ia dreptului romn contemporan asupra nulit??ii actului juridic

este aceea a unei nulit??i n principiu par?iale ?i remediabile, nulitatea

actului juridic avnd menirea de a suprima numai efectele care contravin

dispozi?iilor legale nc?lcate la ncheierea actului, l?sndu-se neatinse

celelalte efecte.

n aceast? concep?ie nulitatea total? intervine numai atunci cnd

clauzele care contravin legii au constituit cauza principal? ?i

determinant? a ncheierii actului juridic.

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012
.