:

. Notiunea si clasificarea actelor juridice civile


actul de vnzare-cump?rare cu adev?ratul proprietar. n acest caz,

legiuitorul a avut de apreciat ntre interesele proprietarului, care de

bun?-voie a ncredin?at bunul s?u unui detentor precar ?i cele ale ter?ului

dobnditor de bun?-credin??, care s-a ncrezut n aparen?a de proprietar a

detentorului precar ?i a dat preferin?a ter?ului de bun?-credin??,

sacrificnd pe adev?ratul proprietar, care n-a fost suficient de diligent

cnd ?i-a ncredin?at bunul detentorului precar.

Definirea cauzelor de ineficacitate a actelor juridice

Nulitatea a?a cum am v?zut, este sanc?iunea civil? care const? n

lipsirea de efecte a unui act juridic, adic? desfiin?area lui retroactiv?,

deoarece a fost ncheiat cu nc?lcarea normelor referitoare la condi?iile

sale de validitate.

Nulitatea are cteva tr?s?turi caracteristice:

. Actul juridic este nevalabil, deoarece a fost ncheiat cu

nerespectarea legii;

. Cauzele nulit??ii sunt anterioare sau contemporane datei ncheierii

actului;

. Sanc?iunea nulit??ii se aplic? oric?rui act juridic, ncheiat cu

nc?lcarea legii;

. Efectele nulit??ii sunt retroactive.

Rezolu?iunea este sanc?iunea civil? care const? n desfiin?area

retroactiv? a unui contract sinalagmatic, cu executare dintr-o dat?, pentru

neexecutarea din culp? a obliga?iilor de c?tre una din p?r?i.

Tr?s?turile caracteristice ale rezolu?iunii sunt:

. Poate fi aplicat? numai contractelor sinalagmatice;

. Prive?te un contract ncheiat valabil;

. Cauza rezolu?iunii const? n neexecutarea culpabil? a contractului,

deci este ulterioar? datei ncheierii lui;

. Efectele rezolu?iunii sunt retroactive.

Rezilierea este sanc?iunea civil? care const? n desfacerea unui contract

sinalagmatic cu executare succesiv?, pentru neexecutare din culp? a

obliga?iilor de c?tre una din p?r?i.

Tr?s?turile caracteristice ale rezilierii sunt:

. Poate fi aplicat? contractelor sinalagmatice;

. Prive?te un contract ncheiat valabil;

. Cauza rezilierii const? n neexecutarea culpabil? a contractului,

deci este ulterioar? datei ncheierii lui;

. Efectele rezilierii se produc numai pentru viitor.

Revocarea este sanc?iunea civil? care const? n abolirea efectelor

actului juridic, fie datorit? ingratitudinii gratificatului, fie

neexecut?rii din culp? a sarcinii dona?iei sau legatului.

Tr?s?turile caracteristice ale revoc?rii sunt:

. Presupune un act valabil ncheiat;

. Se ntemeiaz? pe cauza posterioare ncheierii actului;

. Se aplic? de regul? liberalit??ilor;

Revocarea poate fi conceput? ?i ca un caz de ineficacitate a actului

juridic unilateral, prin voin?a unilateral? a autorului s?u. Ne referim la

revocarea legatelor ?i a celorlalte dispozi?iuni testamentare.

Caducitatea este o cauz? de ineficacitate a actului juridic, care const?

n lipsirea acestuia de toate efectele, datorit? intervenirii unor cauze

posterioare ncheierii lui ?i independent de voin?a autorului actului.

A?a, de exemplu, dintre cauzele de caducitate a legatelor men?ion?m:

predecesul legatarului fa?? de testator; renun?area legatarului la legat;

pierderea total? a bunului ce constituie obiectul legatului; epuizarea

cotit??ii disponibile prin efectul dona?iilor.

Tr?s?turile caracteristice ale caducit??ii sunt:

. Prive?te un act juridic valabil ncheiat;

. Este un mod de desfiin?are retroactiv? a actului;

. Se ntemeiaz? pe o cauz? posterioar? ncheierii actului juridic ?i

str?in? de autorul lui.

Inopozabilitatea este o cauz? de ineficien?? a actului juridic (care ?i

produce efectele ntre p?r?i), datorit? nerealiz?rii formalit??ilor de

publicitate, ulterioare ncheierii actului juridic.

Inopozabilitatea poate fi conceput? ?i ca o cauz? de ineficacitate a

actului juridic, datorit? dep??irii puterii de a reprezenta, conferite prin

mandat. ntr-adev?r, n situa?ia n care reprezentantul ?i-a dep??it

puterile conferite prin mputernicire actul ncheiat de acesta nu va fi

opozabil reprezentantului.

ncheierea contractului

Acordul de voin?e

n mod necesar, chiar atunci cnd p?r?ile sunt fa?? n fa??, una dintre

ele i-a ini?iativa, exprimndu-?i voin?a de a contracta, f?cnd propuneri

pe care le adreseaz? celeilalte p?r?i, iar dac? aceasta din urm? le

accept?, se formeaz? contractul.

A?adar, acordul de voin?? al p?r?ilor se realizeaz? prin ofert? ?i

acceptare.

Oferta. Oferta este propunerea de a contracta, n anumite condi?ii,

adresat? unei persoane determinate sau unor persoane nedeterminate. Ea se

face de obicei ntr-o form? expres? ?i direct? prin viu grai sau n scris.

Ea se poate exprima sub diferite forme precum: trimiterea de cataloage

cuprinznd descrierea m?rfurilor ?i indicarea pre?urilor, expunerea

m?rfurilor ntr-o vitrin? cu men?ionarea pre?urilor respective. Oricare

dintre acestea nseamn? o ofert? de vnzare, n temeiul c?reia oricine care

consimte s? pl?teasc? pre?ul afi?at are dreptul s? cear? s? i se vnd?

marfa.

Oferta, f?r? a nceta de a fi direct? ?i cert?, poate ns? s? nu fie

expres?, ci tacit?. De pild?, prezen?a unui vehicul ntr-o sta?ie anume

destinat? vehiculelor de transport n comun, cu pre? tarifar, constituie o

ofert?, iar ac?iunea unei persoane de a se sui ntr-un asemenea vehicul

constituie o acceptare a ofertei, deci ncheierea contractului de

transport.

Oferta (ca de altfel ?i acceptarea), fiind o manifestare de voin??,

trebuie s? ndeplineasc? toate condi?iile generale, cerute unei manifest?ri

de voin??, efectuat? n scopul de a produce efecte juridice.

Oferta trebuie s? fie ferm?, adic? s? exprime voin?a nendoielnic? de a

ncheia contractul, dac? oferta este acceptat?.

Oferta, chiar ?i atunci cnd este tacit?, trebuie s? fie neechivoc?.

Astfel, expunerea uni obiect n vitrina unui magazin cu eticheta pre?ului

de vnzare constituie o ofert? neechivoc?, pe cnd simpla expunere a unui

obiect, f?r? indicarea pre?ului de vnzare, poate s? nsemne expunerea unui

model. De aceea, uneori, spre a evita echivocul se precizeaz?: Obiectele

expuse n vitrin? nu se vnd.

Oferta mai trebuie s? fie precis? ?i complet?, adic? s? con?in? toate

elementele constitutive ale contractului, toate clauzele necesare actului

juridic, pentru ncheierea acestuia, s? fie suficient? o acceptare pur? ?i

simpl?. Oferta mai trebuie s? cuprind? acele condi?ii sau clauze care

rezult? din reglementarea supletiv? a legii sau din obiceiuri.

n contractele ce se ncheie intuitu personae, oferta nu poate fi f?cut?

dect de o persoan? determinat?. Dac? n privin?a unor asemenea contracte

se face ofert? public? (de pild?, pentru angajarea de speciali?ti), aceasta

nu constituie o ofert? precis? ?i complet?. Ofertantul poate refuza s?

contracteze cu cel care nu le ndepline?te.

Oferta fiind destinat? ca, prin acceptarea ei de c?tre destinatar s?

formeze contractul, atunci, att timp ct nu este acceptat?, poate fi

revocat?. Prin urmare, oferta neacceptat? este revocabil?, chiar dac? a

ajuns la destinatar, tot astfel oferta este caduc? dac? a expirat termenul

pentru care a fost emis?, ori dac? mai nainte de acceptarea ei, ofertantul

moare sau devine incapabil.

Regula revocabilit??ii ofertei sufer? ns? unele excep?ii. Astfel, dac?

ofertantul a fixat un termen n?untrul c?ruia s? se fac? acceptarea, oferta

nu mai este revocabil? pn? la expirarea acestui termen, care de altfel

poate fi tacit. Se poate considera chiar c? orice ofert? con?ine un termen

n?untrul c?ruia s? se fac? acceptat?, oferta nu mai este revocabil? pn?

la expirarea acestui termen, care de altfel poate fi ?i tacit. Se poate

considera c? orice ofert? con?ine un termen tacit pentru acceptare, termen

care ar implica, cel pu?in termenul necesar pentru examinarea ofertei ?i

pentru ca r?spunsul acceptantului s? ajung? la ofertant; dac? pn? la

expirarea acestui termen, acceptarea nu se produce, oferta devine caduc?,

iar dac? n acest interval de timp oferta este acceptat?, contractul se

consider? ncheiat, chiar dac? ntre timp oferta a fost, n fapt, revocat?.

Acceptarea. ntocmai ca oferta, acceptarea acesteia trebuie s?

ndeplineasc? condi?iile unei manifest?ri de voin?? produc?toare de efecte

juridice.

Forma accept?rii nu este supus? unor condi?ii speciale, ci este suficient

ca din felul manifest?rii, s? rezulte voin?a nendoielnic? de a accepta

oferta respectiv?, acceptarea este expres?, cnd se face n scris sau

verbal ?i tacit?, cnd rezult? din ac?iuni ori atitudini care pot fi

interpretate n acest sens. Astfel, nceputul execut?rii unui contract nu

poate fi interpretat dect ca o acceptarea a ofertei.

Cu privire la acceptarea tacit? se pune problema de a ?ti ce valoare

juridic? poate s? aib? simpla t?cere. n general i se recunoa?te valoarea

juridic? numai manifest?rii pozitive de voin??, contestndu-se c? ?i

t?cerea ar avea aceast? calitate; dac? oferta nu a fost urmat? de nici un

r?spuns, ori de nici o atitudine, din care s? se poat? deduce o acceptare

indirect?, contractul nu se consider? ncheiat.

n privin?a con?inutului acceptarea trebuie s? ndeplineasc? urm?toarele

condi?ii:

. S? se refere la acela?i obiect ca ?i oferta, adic? s? fie conform cu

acesta; neconcordan?a ntre ofert? ?i acceptare mpiedic? formarea

contractului. Cu alte cuvinte, acceptarea trebuie s? fie integral?, f?r?

rezerve ?i implic? f?r? propuneri de modificare a contractului

deoarece astfel ea ar echivala cu o contraofert?;

. Acceptarea trebuie s? fie nendoielnic?, o atare problem? se pune mai cu

seam? n cazul accept?rii tacite (sau a accept?rii prin simpla t?cere)

. Ct prive?te condi?iile privind persoana acceptantului, trebuie s? facem

o distinc?ie; dac? oferta a fost f?cut? unei persoane determinate, ea nu

poate fi acceptat? dect de persoana c?reia i-a fost f?cut?. Dac?

dimpotriv?, oferta a fost f?cut? unei persoane nedeterminate, ea poate fi

acceptat? de c?tre oricine (de pild? n cazul m?rfurilor cu indicarea

pre?urilor, expuse n vitrina unui magazin);

. n ceea ce prive?te momentul n care acceptarea poate interveni pentru a

produce efectele sale specifice adic? ncheierea contractelor acest

moment trebuie s? se situeze, n orice caz mai nainte ca oferta s? fi

devenit caduc? (prin moartea ori incapacitatea ofertantului sau prin

expirarea termenului prev?zut n ofert?), ori s? fi fost revocat? (n

condi?iile n care acest lucru este posibil). Intervenit? dup? acest

moment, acceptarea este tardiv?. De asemenea, acceptarea nu mai poate

interveni dac? destinatarul ofertei a devenit incapabil sau a murit mai

nainte de a?i manifesta voin?a de a accepta; mo?tenitorii s?i nu pot

accepta oferta, iar ofertantul nu mai este ?inut de oferta f?cut?.

Momentul ncheierii contractului

Considera?ii generale.

Deoarece majoritatea actelor juridice civile o alc?tuiesc contractele mi-am

propus n continuare s? expun, n detaliu, procedeele ?i modalit??ile de

ncheiere a acestora.

Astfel, n virtutea principiului consensualit??ii, contractul se formeaz?

din momentul n care s-a realizat acordul de voin?? (n afar? de cazul cnd

p?r?ile au n?eles s? subordoneze acordul lor definitiv redactat ?i unui

nscris. Prin urmare problema determin?rii momentului n care se ncheie

contractul nu se pune n cazul n care p?r?ile sunt de fa??, ori cnd

acordul de voin?e se ncheie prin telefon. O atare problem? intervine ns?

n cazul contractelor ce se ncheie prin coresponden??.

Pentru a determina momentul n care acceptarea ?i produce efectele,

trebuie analizat voin?a celui care accept? oferta spre a vedea dac? acesta,

la ceea ce con?ine, a n?eles s? se angajeze din momentul cnd a semnat

nscrisul cuprinznd acceptarea sau numai din momentul expedierii lui.

Aceasta constituie o problem? de fapt, ce va fi solu?ionat?, ca atare, de

c?tre instan?? (care va avea de ales ntre aceast? expediere ?i cea a

semn?rii nscrisului). Dar cum ?i dup? expedierea nscrisului de acceptare

semnatarul o poate revoca, se pune problema dac? momentul cnd a ajuns la

ofertant. O atare problem? nu mai prive?te ns? acceptarea ca atare, ci ea

prive?te momentul nsu?i al ncheierii contractului moment din care

desigur, acceptarea nu mai poate fi revocat?.

n mod logic, cum contractul se formeaz? numai prin simplul consim??mnt,

s-ar putea spune c? el se ncheie din momentul n care s-au ntlnit cele

dou? voin?e exprimate prin ofert? ?i acceptare. mpotriva acestei solu?ii s-

ar putea obiecta ns? c? ofertantul nu poate fi obligat ct timp nu ?tie c?

oferta a fost acceptat?, ?i c? acordul de voin?e a fost realizat. Mai mult,

s-ar putea spune acela?i lucru ?i despre acceptare ?i anume c? nici

acceptantul nu poate fi obligat ct timp nu ?tie c? acceptarea sa a ajuns

la cuno?tin?a ofertantului. P?r?ile s-ar afla astfel ntr-un cerc vicios,

care ar face imposibil? contractarea prin coresponden??, sau din care nu ar

putea ie?i dect recurgnd la prezum?ii (cum ar fi, de pild?, aceea c?

faptul ajungerii accept?rii la ofertant face s? se prezume c? acesta a luat

cuno?tin?? de acceptare).

Referitor la toate aceste aspecte pe care poate s? le prezinte problema

determin?rii momentului n care se consider? ncheiat contractul, n

doctrin? se ntlnesc mai multe solu?ii care ar putea fi grupate astfel:

Sistemul misiunii sau al declara?iunii. n virtutea acestui sistem se

consider? c? un contract se formeaz? chiar din momentul accept?rii ofertei,

deoarece acceptarea acesteia constituie singura condi?ie necesar? pentru

na?terea contractului.

n acest sistem ns?, determinarea momentului ncheierii contractului ar

depinde numai de voin?a acceptantului ofertei, care, de?i a semnat

nscrisul cuprinznd acceptarea, ar putea s?-l trimit? mult mai trziu, ori

s? nu-l trimit? deloc. De aceea, s-a propus ca acest sistem s? fie

completat, a?a nct momentul form?rii contractului s? fie considerat numai

cel n care acceptantul a expediat acceptarea sa (de pild?, trimis

scrisoarea la po?t?, a expediat telegrama). Astfel amendat, sistemul propus

se nume?te sistemul expedierii accept?rii. mpotriva lui s-a ridicat ns?

obiec?ia c?, n cadrul acestui sistem, acceptantul este mpiedicat s?

revoce acceptarea expediat?, chiar dac? aceasta nu a ajuns la cuno?tin?a

ofertantului.

Sistemul recep?iunii. Potrivit acestui sistem, acceptarea este

considerat? irevocabil? numai din momentul n care a ajuns la cuno?tin?a

ofertantului, drept urmare, numai la acel moment contractul se consider?

ncheiat.

Dar ?i cu privire la ajungerea accept?rii la cuno?tin?a ofertantului se

pot lua n considerare dou? momente diferite, fie acela n care ofertantul

i-a, efectiv, cuno?tin?? de acceptarea ofertei sale, fie acela n care

acceptarea ajunge la ofertant chiar dac? (sau chiar cnd) acesta nu a luat

cuno?tin?? despre acest lucru.

Sistemul informa?iunii. Potrivit acestui sistem, contractul se ncheie n

momentul n care ofertantul a luat efectiv cuno?tin?? de acceptare. Acest

sistem prezint? ns? inconvinientul c? ncheierea contractului se afl? la

discre?ia ofertantului care, de?i a primit nscrisul cuprinznd acceptarea,

nu ia cuno?tin?? de ea; pe lng? aceasta, uneori este greu s? se

stabileasc? momentul exact n care ofertantul a cunoscut con?inutul

nscrisului respectiv.

Din aceast? cauz?, sistemul a fost amendat n sensul c?, n virtutea lui

contractul se considera ncheiat din momentul n care acceptarea a ajuns la

ofertant; din acest fapt se prezint? pn? la dovada contrar?, c? ofertantul

a luat cuno?tin?? efectiv de acceptare. Proba contrar? pe care ar putea s-o

aduc? ofertantul const? n a dovedi c?, f?r? nici o culp? din partea lui,

nu a luat cuno?tin?? de acceptare. n mod practic, aceast? prezum?ie duce

la solu?ia c? un contract este socotit ncheiat din momentul primirii

accept?rii, adic? potrivit sistemului recep?iunii.

La baza oric?rei solu?ii a acestei probleme se afl? inten?ia p?r?ilor,

cert? ori prezumat?. De aceea n lipsa unei stipula?ii exprese, momentul

ncheierii contractului urmeaz? s? fie determinat prin interpretarea

voin?ei p?r?ilor. Astfel, sunt situa?ii n care contractul se ncheie f?r?

nici o ndoial?, din chiar momentul accept?rii ofertei. Ca exemplu, n

acest sens se poate cita cazul n care ofertantul emite comanda de a i se

livra un produs (fapt din care se prezum? c? el a primit acceptarea

ofertei) ?i n general, de cte ori oferta poate fi acceptat? tacit. n

asemenea situa?ii, contractul este format din momentul cnd a nceput

executarea lui ?i deci, dup? acest moment, ofertantul, chiar dac? nu i s-a

adus la cuno?tin?? acceptarea, nu-?i poate retrage oferta.

n alte cazuri, dimpotriv?, contractul nu poate fi socotit ca fiind

ncheiat din momentul n care ofertantul a luat cuno?tin?? de acceptare; de

pild?, atunci cnd oferta a fost f?cut? cu indicarea unui termen, n care

urmeaz? s? parvin? r?spunsul, precum ?i n cazul n care oferta a fost

f?cut?, n acela?i timp mai multor persoane ?i cnd contractul se consider?

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 82012
.