:

. Notiunea si clasificarea actelor juridice civile


Clasificare nulit??ii actelor juridice

Teoria nulit??ii actelor juridice clasific? aceste acte, n raport de

mai multe criterii, astfel:

1. n raport de natura interesului ocrotit de lege ?i de regimul ei

juridic, nulitatea este de dou? feluri: nulitate absolut? ?i nulitate

relativ?.

Nulitatea absolut? este sanc?iunea ce intervine n caz de

nerespectare, cu ocazia ncheierii unui act juridic, a unei norme de drept

care ocrote?te un interes general, public.[21]

Nulitatea relativ? este sanc?iunea ce intervine n cazul de

nerespectare, cu ocazia ncheierii unui act juridic, a unei norme de drept

care ocrote?te un interes particular, privat.[22]

ndoctrin? ?i n jurispruden?? se folose?te pentru nulitatea absolut?

expresiile nul de drept sau nul, ori nul de plin drept sau actul va

fi nul, iar pentru nulitatea relativ? expresiile actul este anulabil sau

actul poate fi anulat.

n raport de ntinderea efectelor, nulitatea poate fi total? sau

par?ial?.

Nulitatea total? este aceea care desfiin?eaz? actul juridic n

ntregime.

Nulitatea par?ial? este aceea care desfiin?eaz? numai unele efecte ale

actului juridic acesta r?mnnd n fiin?? ?i producndu-?i celelalte

efecte.

n dreptul civil romn, nulitatea par?ial? reprezint? regula, iar

nulitatea total? excep?ia, aceasta nsemnnd c? nulitatea unei clauze a

actului juridic nu atrage ineficacitatea ntregului act, ea m?rginindu-se

numai la acea clauz?.

Nulitatea total? va interveni ori de cte ori clauza (sau clauzele)

care contravine legii a constituit cauza impulsiv? ?i determinant? a

ncheierii actului juridic (exemplu bunurile so?ilor ?i nstr?inarea lor).

n raport de existen?a ori inexisten?a unei norme care s? edicteze

expres sanc?iunea, nulitatea este de dou? feluri: expres? sau virtual?.

Nulitatea expres? (textual?, explicit?) este aceea care este prev?zut?

anume ntr-o dispozi?ie legal?.

Nulitatea virtual? (implicit?, tacit?) este aceea care, f?r? a fi

prev?zut? expres de lege, rezult? n mod nendoelnic din felul de

exprimare a normei legale sau din scopul acesteia.

Exemplu art .. declar?: bunurile dobndite n timpul c?s?toriei, de

oricare dintre so?i, sunt, de la data dobndirii lor, bunuri comune ale

so?ilor. Orice conven?ie contrar? este nul?.

Pe de alt? parte, din modul de redactare sau din scopul anumitor

prevederi legale rezult? c? nc?lcarea acestora atrage nulitatea actului

juridic, de?i aceste prevederi nu con?in expres sanc?iunea nulit??ii.

Suntem n prezen?a unei nulit??i virtuale.

Drept exemplu constituie prevederile art. 575 din C. civ. Care

declar?: Testamentul trebuie s? fie ntocmit n form? scris?, cu indicarea

locului ?i datei ntocmirii lui, s? fie semnat cu mna proprie a

testatorului ?i autentificat pe cale notarial?. La fel art. 240 prevede c?

contractul de vnzare cump?rare a casei de locuit trebuie s? fie ncheiat

n form? scris?, autentificat notarial ?i nregistrat la birourile de

inventariere tehnic?.

Exemple din cc cu privire la formele testamentului, dona?iuni

n raport de caracterul condi?iilor de validitate nerespectat?

nulitatea este de dou? feluri: de fond ?i de form?.

Nulitatea de fond este acea sanc?iune a actului juridic ncheiat cu

nerespectarea condi?iilor esen?iale de validitate ale acestuia ?i anume:

capacitatea de a contracta, consim??mntul valabil al p?r?ii ce se oblig?,

un obiect determinat ?i o cauz? licit?.

Cu p?rere de r?u legisla?ia civil? a Republicii Moldova nu prevede

expres condi?iile de valabilitate ale conven?iilor, acestea fiind stabilite

de c?tre doctrin?.

Nulitatea de form? este acea sanc?iune a actului juridic ncheiat cu

nerespectarea formei cerute de lege ad validatem.

Aceast? clasificare prezint? interes redus, deoarece efectul juridic

ale nulit??ilor de fond ?i de form? sunt acelea?i.

2. n raport de modul cum opereaz? nulitatea se distinge ntre nulitate de

drept ?i nulitate judiciar?.

Nulitatea de drept este aceea care opereaz? n puterea legii,

independent de interven?ia instan?ei judec?tore?ti.

Nulitatea judiciar? este aceea pronun?at? de instan?a judec?toreasc?,

care lipse?te de efecte actul juridic civil.

Clasificarea aceasta este de origine francez?, iar cnd nulitatea era

prev?zut? expres de lege (actul este nul de drept), ea opera n puterea

legii, f?r? interven?ia instan?ei de judecat?.

n dreptul civil romn, distinc?ia ntre nulit??ile de drept ?i

judiciare este nesemnificativ? n practic?, deoarece n toate cazurile,

indiferent c? suntem n prezen?a unei nulit??i absolute, cnd instan?a

constat? aceast? nulitate, sau a unei nulit??i relative, cnd instan?a

pronun?? nulitatea, pentru ca actul juridic s? fie desfiin?at de regul?

intervine organul jurisdic?ional.

n legisla?ia romn? exist? texte care declar? nul de drept un act

juridic, dar, pentru a nl?tura situa?ia juridic? creat? prin acest act se

impune o hot?rre judec?toreasc? de declarare a nulit??ii. A?a de pild?,

art statueaz?: Conven?ia f?cut? prin eroare, violen?? sau dol nu este

nul? de drept, ci d? loc numai ac?iunii de nulitate.

La noi n ?ar? conform art. 60 C.civ. care precizeaz? c?: cel al

c?rui consim??mnt a fost viciat prin n?el?ciune, violen??, amenin?are n

urma unei nvoieli dolosive sau n urma unui concurs de mprejur?ri grele

poate cere anulare conven?iei

Deci, conchidem noi, nimeni nu-?i poate face singur dreptate,

desfiin?nd situa?ia juridic? existent?, ci trebuie s? recurg? la justi?ie.

Cauzele de nulitate a actului juridic

Privite n general, cauzele care conduc la nulitatea actului juridic s-

ar subsemna ideii de nerespectare a dispozi?iilor legale, care

reglementeaz? condi?iile necesare pentru ca aceasta s? fie valabil?.

n doctrin? sunt considerate cauze de nulitate a actului juridic

urm?toarele:

. nc?lcarea dispozi?iilor legale referitoare la capacitatea de a

ncheia actul juridic;

. Lipsa unui element esen?ial, structural, al actului juridic

(consim??mntul, obiectul, cauza);

. Vicierea consim??mntului exprimat n actul juridic;

. Nevalabilitatea obiectului actului juridic civil;

. Ilicitatea sau imoralitatea cauzei;

. Nesocotirea dispozi?iilor imperative ale legii, ordinii publice ?i

bunurilor moravuri;

. Nerespectarea formei cerute de lege pentru actele solemne;

. Lipsa sau nevalabilitatea autoriza?iei administrative pentru unele

acte juridice;

. Frauda legii.

De men?ionat c? nesocotirea acestor cauze de nulitate conduce fie la

nulitatea absolut?, fie la nulitatea relativ? a actului juridic.

Cauze de nulitate absolut?

Sanc?iunea nulit??ii absolute a actului juridic intervine n

urm?toarele cazuri:

o Cnd se ncalc? dispozi?iile legale referitoare la capacitatea civil?

a persoanei. Este vorba de: a) nerespectarea de c?tre unele persoane a

incapacit??ii speciale la care sunt supuse pentru ocrotirea vreunui

interes social ob?tesc. O asemenea incapacitate special? este

prev?zut? de art .. pentru judec?tori, procurori ?i avoca?i, care

sunt opri?i s? cesioneze drepturi litigioase ?i b) lipsa capacit??ii

de folosin?? a dreptului datorit? nerespect?rii principiului

specialit??ii de c?tre persoana juridic?;

o Cnd actul juridic este lipsit de un element esen?ial, de o condi?ie

esen?ial? pentru validitatea lui consim??mntul, obiectul, cauza.

Consim??mntul lipse?te cu des?vr?ire n cazul erorii-obstacol, cnd

voin?a celor dou? p?r?i nu s-a ntlnit pentru a se ncheia valabil

actul juridic. n acest caz nu suntem n prezen?a unui viciu de

consim??mnt, ci n prezen?a unui obstacol la ncheierea actului

juridic;

o Cnd obiectul actului juridic nu este valabil (este obiect ilicit sau

imoral);

o Cnd cauza actului juridic nu este valabil? (este ilicit? sau

imoral?);

o Cnd forma cerut? de lege n mod obligatoriu, nu a fost respectat? de

p?r?i;

o Cnd au fost nesocotite dispozi?iile imperative ale legii, ordinii

publice ?i bunele moravuri;

o Cnd lipse?te autoriza?ia administrativ?, ori aceasta nu este

valabil?, ntruct s-a acordat cu nc?lcarea legii;

o Cnd pentru actul juridic ncheiat s-a fraudat legea.

Cauze de nulitate relativ?

Sanc?iunea nulit??ii relative a actului juridic intervine n

urm?toarele cazuri:

o Cnd consim??mntul exprimat n actul juridic a fost viciat prin eroare,

dol, violen?? sau leziuni;

o Cnd a lipsit discern?mntul uneia din p?r?i n momentul ncheierii

actului juridic;

o Cnd actul juridic a fost ncheiat de persoane lipsite de capacitate de

exerci?iu sau de persoane cu capacitate de exerci?iu sau de persoane cu

capacitate de exerci?iu restrns?, care n-au avut ncuviin??rile

prev?zute de lege. Este vorba de: a) actul juridic ncheiat de persoane

lipsite de capacitate de exerci?iu (minorii sub 15 ani ?i persoanele sub

interdic?ie); b) actul juridic ncheiat de un minor cu capacitatea de

exerci?iu restrns?, f?r? ncuviin?area ocrotitorului legal, act care

este lezionar pentru minor; c) actul juridic ncheiat f?r? ncuviin?area

autorit??ii tutelare.

o Cnd actul juridic a fost ncheiat cu nesocotirea unor interdic?ii legale

prev?zute n scopul ocrotirii unor interese particulare.

Regimul juridic al nulit??ii

Clasificarea nulit??ii n absolut? ?i relativ? este deosebit de

important? din cauza regimului juridic diferit al celor dou? categorii de

nulit??i. Acest regim diferit se datoreaz? naturii distincte a interesului

ocrotit prin norma juridic? nc?lcat?. Dac? interesul ocrotit este cel

general, ob?tesc, atunci sanc?iunea nc?lc?rii legii este nulitatea

absolut? cu regimul ei juridic propriu, iar dac? interesul ocrotit este

particular al p?r?ilor sau al uneia dintre ele, atunci sanc?iunea

nc?lc?rii legii este nulitatea relativ?, cu regimul ei juridic distinct.

Regimul juridic al nulit??ii se refer? la regulile care genereaz? att

nulitatea absolut? ct ?i nulitatea relativ?.

Deosebirea de regimul juridic dintre nulitatea absolut? ?i nulitatea

relativ? prive?te trei aspecte: a) persoanele care pot invoca nulitatea; b)

prescrierea dreptului la ac?iune ?i c) posibilitatea acoperirii nulit??ii

prin confirmarea actului juridic.

n cele ce urmeaz? vom examina separat regimul juridic al nulit??ii

absolute ?i regimul juridic al nulit??ii relative.

Regimul juridic al nulit??ii absolute

Regulile care crmuiesc regimul juridic al nulit??ii absolute sunt:

a) Nulitatea absolut? poate fi invocat? de orice persoan? interesat?.

Persoanele interesate pot fi: p?r?ile actului juridic, avnzii cauz?

ai p?r?ilor, procurorul ?i chiar instan?a din oficiu. De observat c?,

ns??i partea care ar fi vinovat? de faptele ce constituie cauza

nulit??ii, poate cere constatarea nulit??ii absolute ?i desfiin?area

retroactiv? a actului juridic, invocnd chiar cauza pe care a invocat-

o personal. Aceasta se explic? prin aceea c? s-a nc?lcat o dispozi?ie

legal? imperativ? al c?rei scop este ocrotirea unui interes general

ob?tesc. Se acord? nendoios, prioritate ordinii de drept, fa?? de

interesul particular al uneia sau ambelor p?r?i. ntruct, actele

juridice sunt guvernate de principiul consensualismului acestora,

num?rul persoanelor care pot invoca nulitatea absolut? este destul de

restrns. Ter?ii care sunt str?ini de actul juridic, vor putea invoca

nulitatea absolut? a acestuia numai n m?sura n care actul juridic le

este opozabil, deoarece numai atunci se bucur? de un interes ocrotit

de lege.

b) Ac?iunea n nulitate absolut? este imprescriptibil?. Aceasta nseamn?

c? ac?iunea n constatarea nulit??ii absolute poate fi intentat?

oricnd, nefiind ngr?dit de vreo durat? n timp de la ncheierea

actului. Imprescriptibilitatea ac?iunii n nulitate absolut? rezult?

din dou? mprejur?ri:

1. Fiind o ac?iune n constatarea unei nulit??i opereaz? n

puterea legii;

2. Este expres prev?zut? de text.

c) Nulitatea absolut? nu poate fi acoperit? prin confirmarea actului.

ntruct nulitatea absolut? are ca fundament ocrotirea unor

interese generale, ob?te?ti ?i de aici dreptul oric?rei persoane de

a o invoca, actul juridic lovit de nulitate absolut? nu poate fi

confirmat. P?r?ile nu au dect posibilitatea de a ncheia un act

juridic nou, valabil, care nu poate valida vechiul act nul, ci va

fi un act juridic independent, a c?rui exigen?? ncepe n momentul

ncheierii lui. Vechiul act juridic va r?mne n continuare nul.

Exem c?s?toria.

Regimul juridic al nulit??ii relative

Regulile care crmuiesc regimul juridic la nulit??ii relative sunt:

Nulitatea relativ? poate fi invocat? numai de persoana ocrotit? de

dispozi?ia legal? ce reglementeaz? nulitatea.

De pild?, nulitatea relativ? pentru viciu de consim??mnt nu poate fi

invocat? dect de partea al c?rui consim??mnt a fost viciat la ncheierea

actului juridic, deoarece numai n vederea ocrotirii acestuia legiuitorul a

statuat posibilitatea anul?rii actului. Desigur c? numai partea respectiv?

poate aprecia, n ce m?sur? consim??mntul i-a fost viciat, ?i n ce m?sur?

i-au fost v?t?mate interesele. Cealalt? parte nu poate invoca nulitatea

relativ? a actului juridic respectiv.

Sunt situa?ii cnd fiecare dintre p?r?ile contractante va putea invoca

nulitatea relativ?. De exemplu, dac? un contract a fost ncheiat ntre doi

minori, fiecare dintre ace?tia va fi n drept s? invoce nulitatea relativ?

a contractului.

Mai trebuie men?ionat situa?ia n care fiecare parte contractant? poate

invoca nulitatea relativ? a contractului, dar pentru temeiuri juridice

diferite. A?a de pild?, o parte poate invoca nulitatea pentru lipsa

capacit??ii de exerci?iu la ncheierea contractului, iar cealalt? pentru un

viciu de consim??mnt (eroarea de exemplu).

Tot astfel, aceast? nulitate poate fi invocat? ?i de procuror, n m?sura

n care ac?iunea n anulare nu are un caracter stric personal.

Ac?iunea n nulitate relativ? este supus? prescrip?iei extinctive.

Termenul de prescrip?ie este de trei ani ?i el ncepe s? curg? dup?

distinc?iile art. 79 C. civ. Potrivit textului acestui articol

Prescrip?ia ncepe s? curg? din ziua n care s-a n?scut dreptul la ac?iune;

dreptul la ac?iune se na?te din ziua cnd persoana a aflat sau trebuia s?

afle, c? i-a fost nc?lcat un drept. n caz de viclenie ori eroare sau n

celelalte cazuri de anulare, prescrip?ia ncepe s? curg? de la data cnd

cel ndrept??it, reprezentantul s?u legal sau persoana chemat? de lege s?-i

ncuviin?eze actele, a cunoscut cauza anul?rii, ns? cel mai trziu de la

mplinirea a 18 luni de la data ncheierii actului

De observat c? termenul de prescrip?ie susmen?ionat se aplic? numai la

ac?iunile avnd un obiect patrimonial. Referitor la ac?iunile

nepatrimoniale, ele sunt n principiu imprescriptibile.

Dup? mplinirea termenului de prescrip?ie, dreptul la ac?iune n anulare

actului juridic se stinge, dar nulitatea relativ? poate fi invocat? pe cale

de excep?ie, oricnd, ntruct numai dreptul la ac?iune se stinge.

Nulitatea relativ? poate fi acoperit? prin confirmare.

Confirmarea nu este altceva dect un act juridic unilateral prin care o

persoan? renun?? la dreptul s?u de a invoca nulitatea relativ? a unui act

juridic.

Confirmarea poate fi f?cut? n dou? moduri: expres ?i tacit

Confirmarea expres? se face printr-un nscris (numit act confirmativ),

care trebuie s? ndeplineasc? o sum? de condi?ii. Cele mai importante

condi?ii privesc pe autorul confirm?rii actului anulabil, care nu este

dect persoana ce putea invoca nulitatea relativ?. Aceast? persoan? trebuie

s? fie capabil?, iar consim??mntul ei s? nu fie alterat de vreun viciu. De

aici concluzia c? confirmarea actului anulabil nu poate fi f?cut? dect

dup? ncetarea incapacit??ii sau dup? ncetarea sau descoperirea viciului

de consim??mnt, iar autorul confirm?rii trebuie s? fie con?tient de viciul

actului juridic pe care-l confirm?.

Actul de confirmare expres? trebuie s? ndeplineasc? ?i el condi?iile de

valabilitate ?i anume: s? cuprind? elementele esen?iale ale actului juridic

(obiect cauz?, natura obliga?iei), cauza nulit??ii ?i inten?ia de a renun?a

la ac?iunea n anulare.

Confirmarea tacit? rezult? din executarea actului anulabil.

Principalul efect el anul?rii este acela c? anulabilitatea actului

juridic dispare retroactiv aceasta nsemnnd c?, dup? confirmare, partea nu

mai poate invoca nulitatea relativ? a actului juridic, nici pe cale de

ac?iune, nici pe cale de excep?ie.

Constatarea nulit??ii absolute ?i pronun?area nulit??ii relative.

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 82012
.