:

. Notiunea si clasificarea actelor juridice civile


ncheiat din momentul sosirii primei accept?ri.

n cazul n care acceptarea ajunge la ofertant dup? expirarea termenului

expres sau tacit, prev?zut pentru acceptare, ea este totu?i eficient? ?i

deci contractul se ncheie, dar numai cu condi?ia ca ofertantul s?

ncuno?tin?eze pe acceptant c?, de?i tardiv?, acceptarea sa este luat? n

considera?ie. Aceast? ncuno?tin?are este cerut? chiar ?i n cazul n care

tardivitatea ajungerii la ofertant nu-i poate fi imputat? acceptantului.

n cazul contractelor solemne, momentul ncheierii lor este data cnd, pe

lng? acordul p?r?ilor, au fost ndeplinite ?i condi?iile de form? cerute,

deoarece n lipsa acestora contractul este nul.

n contractele unilaterale, propunerea este obligatorie de ndat? ce

ajunge la cuno?tin?a p?r?ii c?reia este f?cut?. Contractele reale se

consider? ncheiate n momentul pred?rii lucrului respectiv ca urmare a

acordului p?r?ilor. Pn? la acest moment, acordul p?r?ilor constituie numai

o promisiune de contractare.

Interesul practic al determin?rii momentului ncheierii contractului.

Cu privire la momentul ncheierii contractului se pot nvedera

urm?toarele:

. n raport cu acest moment se va aprecia, dac? revocarea ofertei ori a

accept?rii a fost sau nu tardiv?;

. Moartea sau incapacitatea ofertantului ori a acceptantului ntmplate

dup? ncheierea contractului, nu mai produc nici un efet; dac? s-au

produs mai nainte, oricare dintre aceste fapte, mpiedic? formarea

contractului;

. Existen?a viciilor de consim??mnt se apreciaz? la momentul ncheierii

contractului;

. Conflictul legilor n timp se rezolv? n raport cu data ncheierii

contractului. Contractul este crmuit de legea n vigoare la momentul

ncheierii lui;

. Momentul ncheierii contractului constituie punctul de plecare al tuturor

efectelor acestuia, dac? legea sau p?r?ile nu fixeaz? alt termen. Astfel,

n contractele translative de drepturi reale, cum este vnzarea,

transmiterea dreptului de proprietate asupra m?rfii opereaz? din momentul

ncheierii contractului ?i tot din acel moment riscurile pieirii fortuite

a lucrului sunt n sarcina dobnditorului. Drept urmare, dac? un lucru a

fost transmis mai multor persoane, f?r? ca preferin?a ntre aceste

persoane s? rezulte din ndeplinirea formelor unui sistem de publicitate

sau din luarea n posesie a lucrului, va fi preferat cel care a ncheiat

primul contractul;

. Momentul ncheierii contractului constituie punctul de plecare a

diferitelor termene, precum acela privind prescrip?ia extinctiv?;

. n cazul unei oferte f?cute mai multor persoane ?i care a fost acceptat?

succesiv de mai mul?i destinatari, numai primul contract va fi considerat

valabil ncheiat;

. Momentul ncheierii contractului determin? ?i locul, forma acestuia, cu

toate consecin?ele ce decurg din aceasta cum ar fi de pild?, determinarea

instan?ei competente teritorial, s? solu?ioneze eventualele litigii

n?scute n leg?tur? cu contractul respectiv.

Promisiunea de contract

Caracterizare.

ncheierea unui contract poate fi precedat? de un acord prealabil ntre

p?r?i prin care acestea se oblig? s? ncheie, n viitor, contractul

respectiv. Obiectul acordului prealabil l formeaz? deci numai ncheierea

ulterioar? a contractului.

Beneficiarul acestei promisiuni are drept de a cere ncheierea contractului

n?untrul unui anumit termen, iar promitentul este ?inut la o obliga?ie de

a face (adic? de a ncheia contractul, la cererea celeilalte p?r?i).

Pentru ca promisiunea de contract s? fie valabil?, trebuie s?

ndeplineasc?, n momentul ncheierii ei, toate condi?iile generale de

validitate ale unui contract ?i s? cuprind? toate elementele esen?iale ale

viitorului contract, a?a nct, prin simpla exercitare a dreptului s?u, de

c?tre beneficiar, contractul propriu-zis s? fie ncheiat.

n momentul ncheierii promisiunii de contract, promitentul trebuie s? aib?

capacitatea necesar? pentru a se obliga prin contract a c?rei ncheiere

ulterioar? o trimite.

Beneficiarul promisiunii trebuie s? fie capabil n momentul realiz?rii

promisiunii, deoarece numai atunci el se oblig?.

Caracterul licit al cauzei ?i al obiectului trebuie, de asemenea, apreciat

la momentul realiz?rii promisiunii.

Promisiunea de contract d? na?tere numai la un drept de crean??, chiar dac?

prin contractul, n vederea c?ruia s-a f?cut promisiunea, s-ar constitui

ori s-ar transmite un drept real; constituirea ori transmiterea unui drept

real nu se poate realiza dect n momentul perfect?rii contractului propriu-

zis prin realizarea promisiunii. Pn? atunci nu exist? dect un drept de

crean??.

Utilizarea practic? a promisiunii de vnzare se nvedereaz? prin interesul

pe care l-ar avea p?r?ile la un moment dat, de a nu ncheia, de ndat?

contractul (de pild? fiindc? nu au autoriza?iile necesare), ci de a-?i

rezerva aceast? posibilitate pentru mai trziu.

Uneori promisiunea de contract are un caracter sinalagmatic sau bilateral,

n sensul c? ambele p?r?i se oblig? de a ncheia n viitor, un contract (de

pild?, ncheierea unui contract pentru vnzarea unui mobil, care nu se

poate face dect cu autoriza?ia prealabil? a autorit??ii respective ?i

ntocmirea unui act autentic). Acordul p?r?ilor de a vinde (?i respectiv de

a cump?ra) un asemenea imobil, acord constatat printr-un nscris sub

semn?tur? privat?, are valoarea unei promisiuni bilaterale de vnzare. Iar

dac? totu?i contractul de vnzare nu se va ncheia, din vina uneia dintre

p?r?i (care ar refuza s? cear? autoriza?ia, ori s? se nf??i?eze, la

ntocmirea actului notarial) cealalt? parte poate cere poate cere

desp?gubirea pentru prejudiciul cauzat, ca la orice obliga?ie de a face,

c?reia nu i s-a dat curs.

Alteori promisiunea de contract se prezint? sub forma stipul?rii unui drept

de preferin??, n virtutea c?ruia promitentul se oblig? ca n cazul n care

va vinde lucrul respectiv, s? prefere la pre? egal, pe beneficiarul

promisiunii de contract condi?ionat?, adic? sub condi?ie prostetativ?

simpl?.

Compara?ia ntre oferta de a contracta ?i promisiunea de contract.

ntruct, att n cazul promisiunii de contract, ct ?i n cazul ofertei de

a contracta este vorba de o obliga?ie asumat? cu privire la ncheierea, n

viitor, a unui contract, o precizarea a deosebirilor dintre aceste dou?

institu?ii juridice se impune.

Oferta este un act juridic unilateral ?i ?i p?streaz? acest caracter pn?

la acceptarea ei de c?tre destinatar, pe cnd promisiunea de contract

chiar cnd are caracterul unilateral constituie un acord de voin??, deci

un act juridic bilateral sau un adev?rat contract, la baza c?ruia se afl? o

ofert? ?i o acceptare. Din aceast? cauz? oferta poate fi revocat?, ct timp

nu a fost acceptat?, adic? att timp ct se prezint? ca ofert?, n timp ce

promisiunea de contract se stinge numai prin expirarea termenului stipulat,

sau prin pierirea lucrului, obiect al contractului promis, devenind caduc?.

n afar? de aceste situa?ii, promisiunea de contract continu? deci s?

oblige, chiar dac? promitentul a devenit ntre timp incapabil, ?i ea este

transmisibil? prin moarte (trece la mo?tenitori) fie activ fie pasiv ca

orice obliga?ie contractual? cu excep?ia cazului n care a fost

stipulat?.

n sfr?it, numai beneficiarul unei promisiuni de contract are dreptul de a

lua m?suri conservatorii cu privire la dreptul n?scut n favoarea sa.

CONCLUZII

Din cele men?ionate n aceast? lucrare rezult? c? ansamblul rela?iilor

sociale este guvernat de raporturi juridice, care sub vegherea strict? a

legii armonizeaz? ?i garanteaz? perpetuarea acestora ?i totodat?

eficacitatea.

A?adar, prin act juridic civil se n?elege manifestarea de voin?? f?cut? cu

inten?ia de a produce efecte juridice adic? de a na?te, modifica, transmite

sau stinge un raport juridic civil concret.

Din aceast? defini?ie rezult? c? actul juridic prezint? urm?toarele

elemente caracteristice:

Actul juridic este nainte de toate, o manifestare de voin?? a unei sau mai

multor persoane fizice sau juridice;

Manifestarea de voin?? este f?cut? cu inten?ia de a produce efecte juridice

respectiv de a crea, modifica, transmite sau stinge raporturi juridice

civile concrete.

Datorit? regimului juridic diferit pe care l au diferite categorii de acte

juridice civile, att n literatura de specialitate, ct ?i n practica

judec?toreasc? s-a considerat necesar ?i util s? se fac? clasificarea

actelor juridice civile.

La baza clasific?rilor actelor juridice stau criterii variate cum ar fi

num?rul p?r?ilor ntre care se ncheie actul, con?inutul, cauza, forma,

modul de executare, efectele actelor etc.

Acte juridice unilaterale, bilaterale ?i multilaterale.

Acte juridice cu titlu gratuit ?i acte juridice cu titlu oneros

n func?ie de modul lor de ncheiere, actele juridice civile se clasific?

n acte consensuale, solemne, formale ?i reale.

n func?ie de momentul n care urmeaz? s?-?i produc? efectele, actele

juridice se mpart n acte ntre vii ?i acte pentru cauz? de moarte.

Acte constitutive, translative ?i declarative

Dup? importan?a lor actele juridice civile se mpart n acte de

conservare, de administrare ?i de dispozi?ie

Clasificarea actelor juridice civile n acte patrimoniale ?i acte

nepatrimoniale se face n func?ie de con?inutul lor

Dup? cum au sau nu leg?tur? cu modalit??ile actului juridic civil (termen,

condi?ie, sarcin?) distingem acte pure ?i simple ?i acte afectate de

modalit??i.

Actele juridice principale ?i actele juridice accesorii

n func?ie de modul cum pot fi ncheiate, actele juridice civile se mpart

n acte strict personale ?i acte ncheiate prin reprezentare.

Dup? reglementarea ?i denumirea lor legal?, actele juridice civile se

clasific? n acte numite (tipice) ?i acte nenumite (atipice)

Dup? modul lor de executare, actele juridice civile se mpart n acte cu

executare imediat? ?i acte cu executare succesiv?.

n func?ie de rolul voin?ei p?r?ilor n stabilirea con?inutului actului

juridic civil, distingem acte subiective ?i acte condi?ie.

Dup? reglement?rile de baz? pe care ni le ofer? doctrina juridic?,

condi?iile esen?iale pentru validitatea conven?iilor sunt:

Capacitatea de a contracta;

Consim??mntul valabil al p?r?ii care se oblig?;

Un obiect determinat;

O cauz? licit?.

Condi?iile de validitate ale actului juridic civil se clasific? dup? mai

multe criterii. Astfel, n func?ie de aspectele la care se refer? deosebim

condi?ii de fond ?i condi?ii de form?. Condi?iile de fond sunt cele care

privesc con?inutul actului juridic, iar cele de form? privesc forma de

exteriorizare a voin?ei, adic? forma pe care o mbrac? acest con?inut.

n func?ie de obligativitatea lor, condi?iile actului juridic civil se

mpart n esen?iale ?i neesen?iale. Condi?iile esen?iale sunt acele

condi?ii care trebuie ndeplinite n mod obligatoriu, pentru ns??i

validitatea actului juridic. Dimpotriv? condi?iile neesen?iale pot fi sau

nu prezente n structura actului juridic civil, f?r? consecin?e asupra

valabilit??ii acestuia.

Capacitatea de a ncheia acte juridice civile este una din condi?iile de

fond, esen?ial? pentru validitatea actului juridic.

Prin capacitate de a ncheia acte juridice civile se n?elege aptitudinea

subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi ?i obliga?ii

civile, prin ncheierea de acte de drept civil.

Pentru a fi valabil consim??mntul trebuie s? ndeplineasc?, cumulativ,

urm?toarele cerin?e:

hot?rrea de a ncheia actul juridic trebuie s? fie exteriorizat?.

consim??mntul trebuie s? provin? de la o persoan? care are discern?mnt.

consim??mntul trebuie s? fie exprimat cu inten?ia de a produce efecte

juridice, adic? de a angaja, pe autorul lui din punct de vedere juridic.

Consim??mntul s? nu fie alterat prin vreun viciu de consim??mnt.

Pentru a fi valabil, obiectul actului juridic civil trebuie s?

ndeplineasc? urm?toarele condi?ii:

obiectul actului juridic civil trebuie s? existe.

obiectul actului juridic civil trebuie s? se afle n circuitul civil;

obiectul actului juridic civil trebuie s? fie determinat sau determinabil;

obiectul actului juridic civil trebuie s? fie posibil;

Obiectul actului juridic civil trebuie s? fiei licit ?i corespunz?tor

regulilor de moral?;

Obiectul actului juridic civil trebuie s? fie un fapt personal al celui ce

se oblig?;

Cel ce se oblig? trebuie s? fie titularul dreptului. n actele juridice

constitutive sau translative de drepturi este necesar ca cel ce se oblig?

s? fie titular dreptului pentru care s-a obligat.

Pentru a fi valabil? cauza trebuie s? ndeplineasc?, cumulativ urm?toarele

condi?ii: s? existe, s? fie real? ?i s? fie licit?.

Se disting trei condi?ii de form? ?i anume:

forma cerut? ad validatem, adic? pentru ns??i validitatea actului juridic

civil;

forma cerut? ad probationem, adic? pentru a se face dovada actului juridic

civil;

forma cerut? pentru opozabilitatea fa?? de ter?i a actului juridic civil.

Nulitatea este o sanc?iune civil?, care intervine cnd se nfrnge o

dispozi?ie legal?, cu ocazia ncheierii unui act juridic. nulitatea

urm?re?te att o func?ie preventiv?, ct ?i una sanc?ionatorie.

Teoria nulit??ii actelor juridice clasific? aceste acte, n raport de mai

multe criterii, astfel:

1. n raport de natura interesului ocrotit de lege ?i de regimul ei

juridic, nulitatea este de dou? feluri: nulitate absolut? ?i nulitate

relativ?;

2. n raport de modul cum opereaz? nulitatea se distinge ntre nulitate de

drept ?i nulitate judiciar?.

n doctrin? sunt considerate cauze de nulitate a actului juridic

urm?toarele:

nc?lcarea dispozi?iilor legale referitoare la capacitatea de a ncheia

actul juridic;

Lipsa unui element esen?ial, structural, al actului juridic

(consim??mntul, obiectul, cauza);

Vicierea consim??mntului exprimat n actul juridic;

Nevalabilitatea obiectului actului juridic civil;

Ilicitatea sau imoralitatea cauzei;

Nesocotirea dispozi?iilor imperative ale legii, ordinii publice ?i

bunurilor moravuri;

Nerespectarea formei cerute de lege pentru actele solemne;

Lipsa sau nevalabilitatea autoriza?iei administrative pentru unele acte

juridice;

Frauda legii.

De men?ionat c? nesocotirea acestor cauze de nulitate conduce fie la

nulitatea absolut?, fie la nulitatea relativ? a actului juridic.

Efectul nulit??ii rezid? n desfiin?area actului juridic din momentul

ncheierii sale, ceea ce conduce la restabilirea ordinii de drept

nc?lcate.

Actul juridic nul poate produce efecte n viitor, iar efectele produse n

trecut se desfiin?eaz? retroactiv. A?adar nulitatea opereaz? nu numai

pentru viitor, ci ?i pentru trecut. Retroactivitatea este consecin?a

fireasc? a nulit??ii actului juridic.

-----------------------

[1] A. Iona?cu Op cit. p 76; I. Dogaru Op cit p 137; T. Pop op cit. p 119;

Gh. Beleiu, op cit. p 118

[2] G. Boroi, Op. cit, p 92

[3] D. Alexandrenco, Principiile dreptului civil romn , vol II Bucure?ti,

1926, p 11;

G. Boroi, Op. cit, p. 101; T. Pop, Op. cit, p.128

[4] D. Cosma, Op. cit., p. 113

[5] Tr. Iona?cu, Tratat de drept civil, vol I, Editura Academiei Bucure?ti,

1967, p.251

[6] Gh. Beleiu, Op.cit., p. 128, P.M. Cosmovici, Op.cit, p.101

[7] T. Dogaru, Op. cit., p.172)

[8] I. Urs, S. Angheni, Drept civil, vol I, Editura Oscar Print, Bucure?ti,

1997, p. 113

[9] D. Cosma, Op. cit., p. 117

[10] A. Iona?cu, Op. cit., p. 83; I.R. Urs, A. Angheni, Op.cit, p. 118

[11] P.C. Vlahidde Op. cit., p. 61

[12] A. Iona?cu, Op cit.,p. 87; D.Cosma Op. cit., p.175; St. Rauschi,

Op.cit., p.91; Gh. Beleiu, Op cit., p.120; I. Dogaru Op. cit., p. 166

[13] D. Cosma, Op. cit., p. 213

[14] I. Dogaru, Op. cit., p. 174

[15] Tr. Iona?cu, Curs de dreept civil. Teoria general? a obliga?iilor,

1949-1950, p. 59

[16] Gh. Beleiu, Op. cit., p. 149

[17] St. Rauschi, Op. cit., p. 98; P.M. Cosmovici, Op. cit., p.120

[18] Gh. Beleiu, Op. cit., p. 152

[19] I. Dogaru, Op. cit., p. 190

[20] T. Pop, Op. cit, p.

[21] T. Pop, Drept civil romn, Bucure?ti 1993, p. 183

[22] T. Pop, Op. cit, p. 183

[23] T. Pop, Op. cit.,p. 194

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 82012
.