:

. Notiunea si clasificarea actelor juridice civile


dect personal, nefiind susceptibile a fi ncheiate prin reprezentant.

Astfel de acte sunt testamentul, c?s?toria, recunoa?terea filia?iei, etc.

Actele juridice ncheiate printr-un reprezentare sunt actele juridice

ce se ncheie de o alt? persoan? n calitate de reprezentant.

Importan?a acestei clasific?ri const? n aceea c? actele strict

personale constituind excep?ia, sunt guvernate de norme juridice ce cuprind

unele reguli speciale ce sunt de strict? interpretare ?i aplicare. De

asemenea, n timp ce valabilitatea actului juridic strict personal se

apreciaz? numai n raport de persoana sau persoanele ce le ncheie, la

actele ncheiate prin reprezentant se apreciaz? ?i prin persoana

reprezentantului.

10. Dup? reglementarea ?i denumirea lor legal?, actele juridice civile se

clasific? n acte numite (tipice) ?i acte nenumite (atipice)

Sunt acte juridice numite sau tipice acele care au o denumire

stabilit? de legisla?ia civil?, precum ?i o reglementare proprie. Marea

majoritate a actelor juridice civile sunt numite, cum ar fi, spre exemplu,

contractul de vnzare-cump?rare, mandatul, loca?ie, depozit, etc.

Prin acte juridice nenumite se n?eleg acele acte care nu sunt

nominalizate ?i nu au o reglementare proprie n legisla?ia civil?. Un

asemenea act juridic civil este contractul de vnzare cu clauz? de

ntre?inere.

Clasificarea actelor numite ?i nenumite prezint? importan?? juridic?

sub aspectul regulilor aplicabile celor dou? categorii de acte. Astfel,

actelor juridice civile nenumite li se aplic? regulile generale ce

reglementeaz? actele juridice sau ale celui cu care are mai mult?

asem?nare.[3]

11. Dup? modul lor de executare, actele juridice civile se mpart n acte

cu executare imediat? ?i acte cu executare succesiv?.

Actele cu executare imediat? sunt acele acte a c?ror executare se

produce o singur? dat?, printr-o singur? presta?ie din partea debitorului.

Fac parte din aceast? categorie, darul manual, vnzarea-cump?rarea unui

bun, cnd pe loc se pl?te?te pre?ul ?i se pred? bunul.

Actele juridice cu executare succesiv? sunt acele acte a c?ror

executare se realizeaz? prin mai multe presta?ii succesive. Intr? n

aceast? categorie, contractul de rent? viager?, dona?ia cu sarcina

ntre?inerii, vnzarea-cump?rarea n rate etc.

Aceast? clasificare prezint? interes din punct de vedere juridic sub

aspectul sanc?iunilor ce se aplic? n caz de neexecutare. Astfel, n timp

ce contractele sinalagmatice cu executare imediat? li se aplic?

rezolu?iunea pentru neexecutarea culpabil? sau necorespunz?toare,

contractelor sinalagmatice cu executare succesiv? li se va aplica

rezilierea. De asemenea, n cazul actelor juridice cu executare succesiv?,

pentru fiecare presta?ie curge o prescrip?ie extinctiv? distinct?.

12. n func?ie de rolul voin?ei p?r?ilor n stabilirea con?inutului actului

juridic civil, distingem acte subiective ?i acte condi?ie.

Actele juridice subiective se caracterizeaz? prin aceea c? ntreg

con?inutul lor este stabilit prin voin?a p?r?ilor care le-au ncheiat.

Acestea sunt marea majoritate a actelor de drept civil.

Actele juridice condi?ie sunt acele acte al c?ror con?inut este

predeterminat de norme imperative, p?r?ile actelor juridice exprimndu-?i

voin?a numai n privin?a na?terii lor. Exemplu de act juridic condi?ie este

c?s?toria.

Aceast? clasificare prezint? importan?? din punct de vedere al

aprecierii condi?iilor de validitate ale celor dou? acte. Astfel,

con?inutul actelor juridice condi?ie fiind reglementat n mod imperativ de

lege, valabilitatea lor se apreciaz? n limitele acestor norme juridice

imperative, n vreme ce aprecierea valabilit??ii actelor subiective al

c?ror con?inut este stabilit de p?r?i se face n limite mai largi.

Pe de alt? parte, n timp ce actele juridice condi?ie nu pot fi dect

cele stabilite ?i reglementate de lege, actele subiective nu se limiteaz?

numai la cele expres reglementate de lege.

Condi?iile de valabilitate ale actelor juridice civile.

Dup? reglement?rile de baz? pe care ni le ofer? doctrina juridic?,

condi?iile esen?iale pentru validitatea conven?iilor sunt:

o Capacitatea de a contracta;

o Consim??mntul valabil al p?r?ii care se oblig?;

o Un obiect determinat;

o O cauz? licit?.

n leg?tur? cu aceste prevederi se impun a fi f?cute unele preciz?ri.

Astfel, de?i textul se refer? la conven?ii, condi?iile enumerate sunt

necesare ?i valabile pentru toate actele juridice, indiferent c? acestea

sunt unilaterale sau bilaterale. Pe de alt? parte, de?i textul se refer? la

consim??mntul valabil al p?r?ii care se oblig?, totu?i toate p?r?ile

actului juridic, inclusiv creditorul, trebuie s? exprime un consim??mnt

valabil.

De asemenea actul juridic este valid nu numai cnd obiectul este

determinat, ci ?i atunci cnd acest obiect este doar determinabil, iar n

ceea ce prive?te cauza nu este suficient ca s? fie numai licit?, ci n plus

trebuie s? fie real? ?i corespunz?toare regulilor de moral?.[4]

n afara condi?iilor ar?tate mai sus, o condi?ie esen?ial? pentru

validitatea actelor juridice o constituie forma pentru actele formale sau

solemne.

Pe lng? condi?iile esen?iale, actul juridic poate cuprinde ?i

condi?ii neesen?iale sau ntmpl?toare, a c?ror lips? nu poate influen?a

valabilitatea actelor juridice, cum ar fi, spre exemplu, modalit??ile

actului juridic (termenul ?i condi?ia).

No?iunea ?i clasificarea condi?iilor de validitate ale actului juridic

civil.

n literatura de specialitate, condi?iile esen?iale de validitate ale

actelor juridice au fost desemnate ?i prin termenul de elemente

esen?iale.[5] Nu credem c? ar fi vreo gre?eal? ca pentru desemnarea

termenului de condi?ii esen?iale de validitate ale actelor juridice ?i

expresia cerin?ele esen?iale de validitate ale actului juridic.

Prin condi?ii de validitate ale actului juridic trebuie s? de

n?eleag? toate cerin?ele sau elementele prev?zute de lege sau stabilite de

p?r?i pentru validitatea actului juridic civil.

Condi?iile de validitate ale actului juridic civil se clasific? dup?

mai multe criterii. Astfel, n func?ie de aspectele la care se refer?

deosebim condi?ii de fond ?i condi?ii de form?. Condi?iile de fond sunt

cele care privesc con?inutul actului juridic, iar cele de form? privesc

forma de exteriorizare a voin?ei, adic? forma pe care o mbrac? acest

con?inut.

n func?ie de obligativitatea lor, condi?iile actului juridic civil se

mpart n esen?iale ?i neesen?iale. Condi?iile esen?iale sunt acele

condi?ii care trebuie ndeplinite n mod obligatoriu, pentru ns??i

validitatea actului juridic. Dimpotriv? condi?iile neesen?iale pot fi sau

nu prezente n structura actului juridic civil, f?r? consecin?e asupra

valabilit??ii acestuia.

n sfr?it, condi?iile actului juridic civil se mai pot clasifica, n

func?ie de sanc?iunea ce intervine n caz de nerespectare a lor, n

condi?iile de validitate a c?ror nerespectare se sanc?ioneaz? cu nulitatea

actului ?i condi?ii de eficacitate a c?ror nerespectare prive?te doar

eficacitatea actului, f?r? nici o nrurire asupra valabilit??ii actului

juridic civil.

Capacitatea de a ncheia actul juridic civil

No?iune ?i reglementare legal?.

Capacitatea de a ncheia acte juridice civile este una din condi?iile

de fond, esen?ial? pentru validitatea actului juridic.

Prin capacitate de a ncheia acte juridice civile se n?elege

aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi ?i

obliga?ii civile, prin ncheierea de acte de drept civil.[6] Conceput? n

acest fel, capacitatea de a ncheia acte juridice civile se nf??i?eaz? ca

o parte a capacit??ii de folosin?? a persoanei fizice ?i juridice, n

sensul posibil (aptitudinii) de a avea drepturi ?i obliga?ii civile, precum

?i ca o premis? a capacit??ii de exerci?iu, al?turi de discern?mnt, de a

dobndi drepturi subiective civile ?i obliga?ii prin ncheierea de acte

juridice civile. Cu alte cuvinte, capacitatea de a ncheia acte juridice

civile se ntemeiaz? att pe ideea de a dobndi prin ncheierea de acte

juridice civile.

Sub aspectul reglement?rii legale n articol . Enumerndu-se

condi?iile esen?iale pentru validitatea unui act juridic, la pct 1 se

prevede expres capacitatea de a contracta. n afara acestui text de lege,

capacitatea de a ncheia acte juridice civile mai este reglementat? de art

, potrivit c?ruia poate contracta orice persoan? ce nu este declarat?

incapabil? de lege ?i art ., care enumer? persoanele incapabile de a

ncheia contracte ?i anume minorii, interzi?ii, precum ?i to?i acei c?rora

legea le-a prohibit oarecare contracte.

Unele reglement?ri privind capacitatea de a ncheia acte juridice

civile au ca obiect diferite categorii de acte juridice civile. Astfel,

potrivit dispozi?iilor art , minorul de 16 ani poate dispune prin

testament de jum?tate din bunurile de care poate dispune potrivit legii

persoana major?, iar n art se consacr? principiul potrivit c?ruia

orice persoan? este capabil? de a face testament, dac? nu este oprit? de

lege. De asemenea, n toat? materia contractelor de vnzare-cump?rare

potrivit art . Pot cump?ra ?i vinde to?i c?rora nu le este oprit prin

lege

Principiul capacit??ii ?i excep?ia de la acest principiu

Regula n aceast? materie, consacrat? n doctrin? ?i stabilit? ?i de

practica judec?toreasc? este c? orice persoan? are capacitate de a ncheia

acte juridice civile, incapacit??ile constituind excep?ii de la aceast?

regul?. n leg?tur? cu aceast? regul? n articolul 12 C. Civ. Se prevede

expres c? nimeni nu poate fi ngr?dit n capacitate de folosin?? ?i nici

lipsit, n tot sau n parte, de capacitatea de exerci?iu, dect n cazurile

?i condi?iile stabilite de lege.

n ceea ce prive?te persoanele juridice regula capacit??ii de a

ncheia acte juridice este subordonarea principiului specialit??ii

capacitatea de folosin?? consacrat? prin art. 29 din C. Civ. Potrivit

c?ruia persoana juridic? are capacitate juridic? de folosin?? potrivit

scopului activit??ii ei

Capacitatea de folosin?? a persoanei juridice ia na?tere n momentul

aprob?rii statutului sau regulamentului ei, iar n cazurile cnd urmeaz? s?

func?ioneze pe baza regulamentului general privind organiza?iile de stat,

respectiv din momentul public?rii de c?tre organul competent a hot?rrii

de nfiin?are a ei. Dac? statutul urmeaz? s? fie nregistrat, capacitatea

de folosin?? a persoanei juridice ia na?tere din momentul nregistr?rii.

Toate actele juridice care nu sunt ncheiate n vederea realiz?rii

scopului persoanei juridice sunt sanc?ionate cu nulitatea.

Incapacitatea de a ncheia acte juridice trebuie s? fie expres

prev?zut? de lege, iar textele de lege prin care sunt reglementate astfel

de excep?ii sunt de strict? interpretare ?i aplicare.

Fa?? de no?iunea ?i reglement?rile legale privitoare la capacitatea de

a ncheia acte juridice civile, se poate concluziona c? aceast? capacitate

este o stare de drept n compara?ie cu discern?mntul care este o stare de

fapt care se apreciaz? de la persoan? la persoan?, n func?ie de

aptitudinea ?i puterea psihointelectual? a acesteia de a aprecia ntre bine

?i r?u, licit ?i ilicit, moral ?i imoral, etc.[7]

Consim??mntul

Corela?ia dintre consim??mnt ?i voin?a juridic?

Pentru ca un act juridic s? ia fiin?? ?i s? produc? efecte, este

absolut necesar? existen?a unei voin?e care s?-l creeze, deoarece actul

juridic este manifestarea de voin?? f?cut? cu inten?ia de a produce efecte

juridice, adic? de a crea, modifica, transmite sau stinge un raport

juridic civil.

Privit? n realitatea ei psihologic?, voin?a este un fenomen complex

care cuprinde n con?inutul ei st?ri intelective (senza?ii, percep?ii,

gndire, memorie); st?ri afective (emo?ii ?i sentimente) ?i st?ri volitive

(reglarea conduitei, propunerea de scopuri deliber?ri, lu?ri de decizii)[8]

?i sub aspectul ei juridic voin?a este un fenomen complex, deoarece

structura ei este format? din dou? elemente: consim??mnt ?i cauz? a

(scop).

Corela?ia care exist? a?adar, ntre voin?? ?i consim??mnt este de

tipul ntreg parte, voin?a alc?tuind ntregul, iar consim??mntul o parte a

acestuia.

Formarea ?i principiile voin?ei juridice

Ceea ce i determin? pe oameni s? ncheie acte juridice este nevoia lor

de a-?i satisface cerin?ele de ordin material ?i spiritual ale vie?ii

cotidiene. Aceasta nseamn? c? orice act de voin?? urm?re?te realizarea

unui anumit scop. Sub influen?a nevoilor se formeaz? motivele ac?iunilor

omene?ti, motivele constituind, a?adar, elementul care-l ndeamn? pe om s?-

?i propun? anumite scopuri, iar scopul reprezint? ceea ce omul tinde s?

realizeze. Tocmai aceast? tr?s?tur? a ac?iunii omene?ti, de a urm?ri

con?tient realizarea unui anumit scop, ne ng?duie s? denumim ac?iunea sa

ca act de voin??.

Cnt?rind motivele care o ndeamn? s? ac?ioneze, persoana delibereaz?

pn? cnd intervine motivul determinant care antreneaz? hot?rrea de a o

ncheia actul juridic proiectat.

n procesul psihologic de formare a consim??mntului distingem, prin

urmare, mai multe etape, ?i anume: reflectarea nevoilor n con?tiin??,

apari?ia sub - impulsul lor a motivelor care ndeamn? la ac?iune;

deliberarea; interven?ia motivului determinant care este reprezentarea

intelectual? a scopului principal, urm?rit ?i, n fine hot?rrea de a

ncheia actul juridic necesar pentru mplinirea scopului urm?rit, adic?

pentru mplinirea nevoilor care au constituit punctul de plecare al

procesului psihologic de formare a voin?ei juridice.

Din punct de vedere juridic intereseaz? numai interven?ia motivului

determinant ?i hot?rrea de a ncheia actul juridic, care constituie cele

dou? elemente ale voin?ei juridice ?i anume:

a) consim??mntul, care nseamn? hot?rrea de a ncheia actul juridic;

b) cauza prin care se n?elege scopul concret urm?rit prin ncheierea

actului respectiv, scop a c?rui reprezentare intelectual? a

constituit motivul determinant ale ncheierii actului juridic

civil.

Doctrina juridic? civil? consacr? dou? principii ce guverneaz? voin?a

juridic? ?i anume principiul libert??ii actelor juridice civile, cunoscut

?i sub numele de principiu autonom de voin?? ?i principiul voin?ei reale,

numit ?i principiul voin?ei interne.

De aici rezult? c? subiectele de drept civil sunt libere s? ncheie orice

acte juridice, dar respectnd legea ?i bunele moravuri. Cu respectarea

legii ?i a regulilor de moral?, subiectele de drept civil pot s? dea

actului juridic ncheiat, con?inutul dorit de ele. Ele sunt, de asemenea,

libere s? modifice sau s? pun? cap?t actului juridic pe care l-au ncheiat.

Pentru a produce efecte juridice, respectiv, pentru a crea, modifica,

transmite sau stinge raporturi juridice de drept civil, voin?a trebuie s?

fie exteriorizat? de forul interior al autorului ei. Cu alte cuvinte,

voin?a intern? trebuie manifestat? n exterior pentru a fi cunoscut? de

alte persoane. Voin?a juridic? cuprinde, a?adar, dou? elemente: voin?a

intern? (real?) ?i voin?a declarat? (exteriorizat?). Pentru a putea da

na?tere la efecte juridice ntre voin?a intern? ?i cea declarat? trebuie s?

existe o concordan?? deplin?. Exist? ns? cazuri n care nu exist?

concordan?? ntre voin?a ?i cea intern?, situa?ie n care se ridic?

problema c?reia dintre acesteia trebuie s? i se acorde prioritate.

Defini?ia ?i cerin?ele de validitate ale consim??mntului

Consim??mntul este condi?ia esen?ial?, de fond, prev?zut? de lege,

pentru validitatea actului juridic civil.

Prin consim??mnt se n?elege hot?rrea unei persoane de a se obliga

juridice?te ?i manifestarea n exterior a acestei hot?rri. Consim??mntul

este n aceast? accep?iune, un element fundamental ?i necesar al oric?rui

act juridic civil.

ntr-un alt sens, mai apropiat de sensul etimologic al cuvntului prin

consim??mnt se desemneaz? acordul de voin?? al p?r?ilor, n actele

juridice bilaterale ?i multilaterale.[9]

Pentru a fi valabil consim??mntul trebuie s? ndeplineasc?, cumulativ,

urm?toarele cerin?e:

a) hot?rrea de a ncheia actul juridic trebuie s? fie exteriorizat?. Atta

timp ct consim??mntul nu a fost exteriorizat nu are nici o semnifica?ie

juridic?.

Formele declara?iei de voin?? pot fi alese liber de c?tre cei ce ncheie

actul juridic cu excep?ia cazurilor prev?zute de lege, cnd manifestarea de

voin?? trebuie s? mbrace o form? special?.

Modurile de exteriorizare a consim??mntului sunt variate. Vorbele ?i

nscrisurile sunt cele mai frecvente. Dar n afar? de declara?ia expres?,

f?cut? verbal, n scris sau chiar printr-un gest, spre exemplu chemarea

unui taxi, consim??mntul se mai poate manifesta ?i prin s?vr?irea unei

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 82012
.