:

. Notiunea si clasificarea actelor juridice civile


Desfiin?area efectelor actului juridic lovit de nulitate absolut? sau de

nulitate relativ? trebuie s? fie opera instan?ei judec?tore?ti. Este de

notat c? rolul instan?ei judec?tore?ti nu este acela?i n cazul celor dou?

nulit??i (absolut? ?i relativ?).

Nulitatea absolut? opereaz? prin puterea legii, chiar din momentul

ncheierii actului juridic. ntruct actul juridic nu a luat fiin?? n mod

legal, dac? p?r?ile ajung la n?elegere cu privire la recunoa?terea

nulit??ii actului juridic, nu este necesar s? se recurg? la sesizarea

instan?ei judec?tore?ti pentru a constata nulitatea absolut?. Fa?? de

mprejurarea c? a devenit o practic? constant? recurgerea la autorit??ile

justi?iei pentru constatarea nulit??ii absolute, conchidem c? acordul

p?r?ilor referitor la recunoa?terea nulit??ii absolute este, de regul?,

irealizabil?.

Prin urmare nulitatea absolut? este constatat? de instan?a de

judec?toreasc?, care face o aplicare necesar? a legii, nu o apreciere

proprie. Ac?iunea n constatarea nulit??ii absolute este imprescriptibil?.

n contrast cu nulitatea absolut?, nulitatea relativ? nu opereaz? prin

puterea legii, ntruct actul juridic anulabil a luat fiin?? ?i el necesit?

a fi desfiin?at de c?tre instan?a judec?toreasc?.

Prin urmare, nulitatea relativ? este supus? aprecierii instan?ei

judec?tore?ti, care o pronun??, ?i ea opereaz? deci prin puterea hot?rrii

judec?tore?ti.

Este necesar a nvedera c? ?i p?r?ile au posibilitatea s? desfiin?eze

actul juridic anulabil, dar dac? nu se n?eleg, partea ndrept??it? trebuie

s? intenteze ac?iune n justi?ie. Cum aceast? ac?iune este prescriptibil?

n termenul general de prescrip?ie (trei ani), n cazul n care partea a

pierdut acest termen, actul juridic nu mai poate fi desfiin?at ?i el r?mne

valabil, chiar dac? anterior fusese susceptibil de anulare.

n literatura juridic? s-a precizat c? ac?iunea n nulitate este o

ac?iune autonom?, care are drept scop s? restabileasc? ordinea de drept

nc?lcat?. Chiar dac? actul juridic ncheiat cu nc?lcarea legii a produs

unele consecin?e patrimoniale, scopul principal al ac?iunii n nulitate

este nl?turarea efectelor actului juridic nul ?i abia apoi repararea

daunelor patrimoniale. Iat? de ce se afirm? c? ac?iunea n nulitate este o

ac?iune autonom?, care urm?re?te s? asigure preem?iunea ordinii de drept.

Efectele nulit??ii actului juridic

No?iune ?i reglementare

Efectul nulit??ii rezid? n desfiin?area actului juridic din momentul

ncheierii sale, ceea ce conduce la restabilirea ordinii de drept

nc?lcate.[23]

Actul juridic nul poate produce efecte n viitor, iar efectele produse n

trecut se desfiin?eaz? retroactiv. A?adar nulitatea opereaz? nu numai

pentru viitor, ci ?i pentru trecut. Retroactivitatea este consecin?a

fireasc? a nulit??ii actului juridic.

Trebuie re?inut c? efectele nulit??ii sunt acelea?i lipsa de

eficacitate a actului juridic indiferent c? ne g?sim n prezen?a

nulit??ii absolute sau a nulit??ii relative.

ntruct nulitatea opereaz? retroactiv, efectele acesteia vor depinde ?i

de al?i factori, care au survenit dup? ncheierea actului juridic, cum ar

fi: executarea sau neexecutarea actului juridic, transmiterea drepturilor

de c?tre dobnditor unor ter?e persoane subdobnditoare.

Principiile efectelor nulit??ii actului juridic

Efectele nulit??ii sunt crmuite de trei principii importante:

. Principiul retroactivit??ii efectelor nulit??ii actului juridic;

. Principiul restabilirii situa?iei anterioare ncheierii actului

juridic;

. Principiul anul?rii actelor juridice subsecvente, ca o consecin?? a

anul?rii actului juridic;

Principiul retroactivit??ii efectelor nulit??ii actelor juridice

Aplicarea sanc?iunii nulit??ii actului juridic atrage dup? sine

desfiin?area retroactiv? a efectelor actului respectiv, iar pentru viitor

actul juridic nu va mai produce efecte. Cu alte cuvinte actul nul va mai

produce efecte pentru viitor, iar efectele produse n trecut se

desfiin?eaz? retroactiv.

Retroactivitatea conduce la desfiin?area efectelor actului juridic, care

s-au produs n trecut (ntre data ncheierii actului ?i data anul?rii sau

constat?rii nulit??ii lui) ?i la ncetarea producerii lor n viitor, dup?

pronun?area hot?rrii judec?tore?ti prin care actul juridic a fost anulat

sau care a constatat nulitatea absolut? a acestuia. n realitate, n baza

retroactivit??ii efectelor nulit??ii, p?r?ile se v?d n situa?ia anterioar?

ncheierii actului juridic, deoarece numai astfel concordan?a dintre lege

?i actul respectiv poate fi armonizat?.

Prin urmare, n baza principiului retroactivit??ii efectelor nulit??ii

actului juridic, efectele actului contrare legii sunt retroactiv

desfiin?ate, iar p?r?ile urmeaz? s? fie repuse n situa?ia anterioar?

ncheierii actului.

n ipoteza n care actul juridic nu a fost executat, pronun?area anul?rii

ori constatarea nulit??ii actului conduce la ineficacitatea lui, p?r?ile

fiind considerate c? n-au avut niciodat? dreptul sau obliga?ii reciproce.

Drept urmare, nici una dintre p?r?i nu mai poate cere executarea actului.

n ipoteza n care actul juridic a fost executat n totalitate sau n

parte, odat? cu declararea nulit??ii sau anularea acestuia se desfiin?eaz?

retroactiv efectele lui, iar p?r?ile sunt obligate s?-?i restituie reciproc

presta?iile executate.

Principiul retroactivit??ii efectelor nulit??ii se ntemeiaz? pe un alt

principiu fundamental al dreptului ?i anume pe principiul suprema?iei

legii, pentru c? nu este ng?duit ca n via?a noastr? juridic? s? existe

acte juridice ale c?ror efecte sunt contrare legii, de aceea se impune

nl?turarea lor ?i restabilirea ordinii de drept nc?lcate.

De la principiul retroactivit??ii efectelor nulit??ii exist? cteva

excep?ii dictate fie de caracterul ireversibil al prescrip?iilor executate,

fie de ra?iuni de politic? juridic?.

Excep?iile vizeaz? cazurile n care efectele nulit??ii actului juridic se

produc numai pentru viitor, nu ?i pentru trecut, ceea ce nseamn? c?

efectele actului juridic declarat nul sau anulat sunt men?inute pe trecut

(pe perioada dintre data declar?rii nulit??ii sau anul?rii actului juridic

?i data ncheierii lui).

Excep?iile invocate de doctrin? de la principiul retroactivit??ii

efectelor nulit??ii actului juridic sunt:

1. Men?inerea efectelor produse n trecut de contractele cu executare

succesiv? (de exemplu, contractul de nchiriere, contractul de vnzare-

cump?rare cu o clauz? de ntre?inere), datorit? ireversibilit??ii

presta?iilor executate succesiv. n toate aceste contracte, care dau

na?tere la presta?ii succesive sau continue, de durata n timp, din

moment ce presta?iile s-au efectuat, ele nu mai pot fi nl?turate pe

trecut. Astfel, un contract de nchiriere n executarea c?ruia locatorul

a asigurat folosin?a locuin?ei, iar locatarul a pl?tit chiria, nu poate

fi desfiin?at ?i pentru trecut, deoarece obliga?ia de a pune la

dispozi?ia locuin?a s-a consumat ireversibil, iar restituirea chiriei

pl?tite nu se justific?, deoarece ar conduce la mbog??irea locatarului

f?r? just temei.

2. Recunoa?terea efectelor actului juridic ncheiat cu nc?lcarea unor

condi?ii de validitate, deoarece legea nu stabile?te constatarea

nulit??ii actului (cu consecin?a desfiin??rii ex tunc), ci desfacerea lui

pe viitor. Este cazul nerespect?rii condi?iilor de validitate a adop?iei

unui minor (art CF ) privitoare la luarea consim??mntului p?rin?ilor

celui adoptat, nerespectare care este sanc?ionat? de lege ( art cf ) nu

cu nulitate absolut?, ci cu desfacerea adop?iei (deci cu p?strarea

efectelor pe trecut) dar ?i aceasta condi?ionat, dac? este n interesul

copilului ca el s? se ntoarc? la ace?tea.

Prin urmarea actul juridic al adop?iei nu se desfiin?eaz? ci numai se

desface. Evident c? legiuitorul a avut n vedere ra?iuni de ocrotire a

minorului, de aceea s-a ab?tut de la principiul retroactivit??ii efectelor

nulit??ii actului juridic.

3. Men?inerea efectelor c?s?toriei chiar dac? a fost declarat? nul?, n

privin?a copiilor rezulta?i din acea c?s?torie (exemplu declararea

nulit??ii c?s?toriei nu are nici o urmare n privin?a copiilor, care ?i

p?streaz? situa?ia de copii din c?s?torie)

Aceast? dispozi?ie a fost prev?zut? tot din necesitatea ocrotirii

copiilor ?i nl?tur?rii raporturilor de familie.

Principiul restabilirii situa?iei anterioare ncheierii actului juridic

(restitutio in integrum)

Principiul restitutio in integrum poate fi configurat ca fiind corolarul

principiului retroactiv efectelor nulit??ii actului juridic, deoarece

desfiin?area retroactiv? a efectelor actului, contrare legii, trebuie s?

duc? la restituirea reciproc? ?i integral? a presta?iilor executate de

p?r?i de la ncheierea actului ?i pn? la declararea nulit??ii sau anularea

lui.

Cu alte cuvinte, principiul restabilirii situa?iei anterioare este ntr-o

rela?ie de dependen?? fa?? de principiul retroactiv efectelor nulit??ii

actului juridic.

Adagiul restitutio in integrum nseamn? restituirea tuturor presta?iilor

executate n baza unui contract declarat nul sau anulat.

Principiul restabilirii situa?iei anterioare se refer? la efectele

nulit??ii actului juridic ntre p?r?ile acestui act ?i nu fa?? de ter?i.

Pentru ca s? opereze concomitent, retroactivitatea actului juridic ?i

restituirea presta?iilor, ntre p?r?i, pe plan procesual, reclamantul va

trebui s? intenteze o ac?iune cu dou? capete de cerere: o ac?iune n

constatarea nulit??ii sau anul?rii actului juridic ?i o ac?iune n

restituirea presta?iilor executate anterior nulit??ii. Evident c? nu exist?

nici un impediment procesual ca, dup? ce reclamantul ob?ine nulitatea sau

anularea actului juridic, s? se ndrepte cu alt? ac?iune principal? pentru

a ob?ine restituirea presta?iilor executate, situa?ie n care prtul, dac?

?i-a executat ?i el obliga?ia, are interesul s? promoveze ac?iune

reconven?ional? pentru restituirea presta?iei efectuate de el sau s?

introduc? o ac?iune principal? separat.

De la principiul restitutio in integrum exist? cteva excep?ii, stabilite

de lege n virtutea unor ra?iuni de ordin juridic, social sau moral, care

privesc anumite cazuri n care presta?iile executate n termenul actului

desfiin?at retroactiv (declarat nul sau anulat) nu sunt supuse restituirii.

Asemenea excep?ii relevate de literatura juridic? ?i de jurispruden??

sunt:

Incapabilul (minorul sau interzisul) nu este ?inut s? restituie, potrivit

art dect n m?sura mbog??irii sale. Acest text de lege dispune: Cnd

minorii, interzi?ii sau femeile m?ritate sunt admi?i n aceast? calitate, a

exercita ac?iune n restituire n contra angajamentelor lor, ei nu ntorc

ceea ce au primit, n urmarea acestor angajamente, n timp minorita?ii,

interdic?iei sau maritajului, dect dac? se probeaz? c? au profitat de

aceea ce li s-a dat

Dobnditorul de bun?-credin?? al unui bun printr-un act lovit de

nulitate, este exonerat de obliga?ia de a restitui, odat? cu bunul ?i

fructele percepute. Este regula statornicit? de art .. care prevede:

Posesorul nu c?tig? proprietatea fructelor dect cnd posed? cu bun?-

credin??; la cazul contrariu, el este dator a napoia productele, mpreun?

cu lucrul proprietarului care-l revendic? dispozi?iile acestui text se

justific? pe ra?iuni de politic? juridic?, izvorte din necesitatea de a

proteja buna-credin??, att de necesar? n opera?iunile juridice.

Mo?tenitorul care n mod voluntar ?i n cuno?tin?? de cauz? a executat un

legat nul pentru vicii de form?, nu mai poate pretinde restituirea

presta?iilor, deoarece nu mai suntem n prezen?a unei pl??i nedatorate,

supus? repeti?iunii, ci n prezen?a unei obliga?ii morale care este

valabil? juridic.

Una din p?r?ile actului juridic lovit de nulitate nu se putea cere

restituirea presta?iei efectuate dac? invoca propria sa turpitudine

(imoralitate).

Este de fapt adagiul: nemo auditur propriam turpitudinem alegans (nim?nui

nu-i este ng?duit s? se prevaleze de propria sa imoralitate pentru a

ob?ine n justi?ie ocrotirea unui drept).

Potrivit legisla?iei unui stat de drept, n care trebuie respectate nu

numai normele imperative, dar ?i legile care intereseaz? ordinea public? ?i

bunele moravuri, nu este admisibil? o ac?iune n justi?ie, pentru

restituirea presta?iei, dac? prin actul juridic ncheiat s-a urm?rit un

scop imoral.

Putem formula regula c? ori de cte ori reclamantul invoc? propria sa

turpitudine pentru ob?inerea restituirii presta?iei, ac?iunea n

repeti?iune va trebui s? fie respins?. A?a, de pild?, ac?iunea

reclamantului avnd ca obiect restituirea unui mprumut, acordat pentru

men?inerea unor raporturi extraconjugale, va trebui s? fie respins? ca

inadmisibil?, deoarece s-a nc?lcat principiul nemo auditur propriam

turpitudinem alegans. Evident c? n spe??, respectiv n contractul de

mprumut cauza este imoral?, de aceea actul juridic trebuie declarat nul

absolut, iar ac?iunea n repeti?iune a presta?iei executate de reclamant,

care invoc? propria sa turpitudine, trebuie respins? ca inadmisibil?.

Excep?ia se aplic? pe ra?iuni de moralitate, care trebuie s? existe ntr-un

stat de drept.

Principiul anul?rii actelor juridice subsecvente ca o consecin??

a nulit??ii actului ini?ial

Ca o consecin?? a aplic?rii principiului relativit??ii efectelor actului

juridic, acesta nu produce efecte dect ntre p?r?ile de la care eman?, iar

nulitatea actului juridic produce efecte, de asemenea, numai n privin?a,

p?r?ilor care au ncheiat actul.

Nendoios c? efectele nulit??ii se pot r?sfrnge ?i asupra ter?ilor, n

m?sura n care ace?tea au dobndit dreptul de la partea vinovat? de

pronun?area nulit??ii ori p?r?ile vinovate de constatarea nulit??ii.

Deoarece nimeni nu poate transmite mai multe drepturi dect le are

nsu?i, este firesc ca, odat? cu suprimarea dreptului dobndit prin actul

juridic de c?tre una din p?r?i, s? fie nimicit ?i dreptul

subdobnditorului.

ntr-adev?r, din moment ce nulitatea desfiin?eaz? dreptul dobnditorului

cu att mai mult trebuie suprimat ?i dreptul ter?ului pe care l-a dobndit

prin actul declarat nul sau anulat. n acest caz, nulitatea opereaz? ca o

rezolu?iune.

Principiul anul?rii actelor subsecvente, prive?te efectele nulit??ii fa??

de ter?i ?i el poate fi conturat ca o regul? juridic? potrivit c?reia

nulitatea actului ini?ial sau primar atrage dup? sine ?i anularea actului

subsecvent, dac? se refer? la acela?i drept.

De cele mai multe ori, principiul anul?rii actului subsecvent are n

vedere actul juridic care a operat transmisiunea dreptului de proprietate,

sau a altui drept real, cnd nulitatea actului pe lng? mprejurarea c? a

creat ntre p?r?i obliga?ii reciproce de restituire a presta?iilor

efectuate, are consecin?e asupra ter?ilor c?ci drepturile consim?ite de

dobnditor n favoarea acestora (ter?ilor) vor fi anulate odat? cu dreptul

dobnditorului.

Aplicarea cu stricte?e a principiului rezoluto iure dantis resolvitur ius

accipientus ar fi de natur? s? pericliteze circuitul civil, s? creeze

situa?ii inechitabile n via?a juridic? ?i s? anihileze inciden?a altor

principii juridice pentru ordinea de drept. De aceea, principiul cunoa?te

anumite derog?ri.

Excep?iile de la acest principiu privesc situa?iile juridice n care de?i

actul juridic este declarat nul sau anulat, actul subsecvent al ter?ului

subdobnditor se men?ine. Avem n vedere urm?toarele cazuri:

a) Subdobnditorul de bun?-credin?? p?streaz? bunul imobil dobndit cu

titlu oneros de la transmi??torul al c?rui titlu de proprietate declarat

nul sau anulat.

Exemplu Anularea titlului de proprietate al transmi??torului cu titlu

oneros al unui bun nu este de natur? s? atrag? caducitatea actului n ce

prive?te pe ter?ul achizitor, n cazul c? acesta este de bun?-credin??,

solu?ia care se prezum? justificndu-se pe considera?ie de achitarea ?i

utilitate social?. Numai n cazul n care ter?ul achizitor, cu titlu

oneros, a cunoscut sau, cu diligen?e minime, putea s? cunoasc?

nevalabilitatea titlului de proprietate al nstr?in?torului, deci a fost de

rea-credin?? ceea ce trebuie dovedit opereaz? regula de drept potrivit

c?reia nevalabilitatea titlului de proprietate al vnz?torului atrage ?i

nulitatea titlului subdobnditorului.

b) Ter?ul dobnditor care cu bun?-credin??, dobnde?te bunul mobil de la

un detentor precar, c?ruia adev?ratul proprietar i l-a ncredin?at de bun?-

voie, p?streaz? bunul deoarece simpla aceast? posesie valoreaz? titlu de

proprietate.

Exemplu Proprietarul bunului mobil s-a desistat de bun?-voie de bun,

ncredin?ndu-l n depozit unei alte persoane, care cap?t? n acest mod

calitatea nu de posesor, ci de detentor precar. Acest detentor, nc?lcndu-

?i obliga?ia de restituire, care i revenea, nstr?ineaz? bunul unui ter?

dobnditor, care este de bun?-credin??, deoarece este convins c? a ncheiat

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 82012
.